Indhold

Dette afsnit handler om af afbrydelse af forældelse ved lønindeholdelse.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser for at forældelsen afbrydes ved lønindeholdelse
 • Forældelse ved flere afgørelser om lønindeholdelse
 • Underretning af skyldner om afgørelse om lønindeholdelse.
 • Overgangsregler vedr. lønindeholdelse som forældelsesafbrydende handling.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Regel

Forældelsesfristen afbrydes ved afgørelse om lønindeholdelse. Se FORÆL § 18, stk. 4.

 • Fra 1. januar 2009 afbryder RIMs afgørelse om lønindeholdelse forældelsen.
 • I perioden fra 1. januar 2008 og indtil 31. maj 2008 var det pålæg til skyldners arbejdsgiver om at foretage lønindeholdelse, der afbrød forældelsen.
 • I perioden fra 1. juni 2008 til 31. december 2008 afbrød lønindeholdelsen ikke forældelsen.

Lønindeholdelse var ikke afbrydende for forældelsen efter 1908-loven.

Det er i SKM2010.376.SKAT præciseret, hvornår en afgørelse om lønindeholdelse har afbrudt forældelsen.

Betingelser for at forældelsen afbrydes ved lønindeholdelse

Forældelsen afbrydes ved RIMs underretning til skyldneren om afgørelse om indeholdelse i løn mv.

Se afsnit G.A.3.1.2.4 RIMs fremgangsmåde ved lønindeholdelseom.

For at afbryde forældelsen skal to betingelser være opfyldt:

        a) der skal være truffet en afgørelse om lønindeholdelse

        b) underretning om afgørelsen skal være kommet frem til skyldner

Ad a) der skal være truffet en afgørelse om lønindeholdelse

Det har ingen betydning i forhold til forældelse, om lønindeholdelsen er fastsat

Bemærk

Ved varsel om lønindeholdelse bliver forældelsen ikke afbrudt.

Det betyder, at hvis SKAT sender varsel om lønindeholdelse, og skyldner henvender sig og får lønindeholdelsen ændret til en afdragsordning, er der ikke sket afbrydelse af forældelsen ved lønindeholdelse, men det er der måske ved erkendelse i handlemåde. Se afsnit A.A.9.5.1.2.

Det skal fremgå af brevet, at afgørelsen afbryder forældelsen.

Det forudsættes, at skyldner opfylder betingelserne for, at der kan foretages lønindeholdelse. RIM kan ikke træffe en afgørelse om lønindeholdelse over for en skyldner uden betalingsevne kun med det formål at afbryde forældelsen. I denne situation må forældelsen afbrydes på anden måde.

Ad b) underretning om afgørelsen skal være kommet frem til skyldner

Forældelsen er afbrudt for alle restancer, der er omfattet af afgørelsen, når skyldner er underrettet om afgørelsen. Vær dog opmærksom på, at også den nye forældelsesfrist af hensyn til reglen for berostillelse skal beregnes på rateniveau/fordringsniveau, selv om de omfattes af samme afgørelse. 

Bemærk

Fra 1. juli 2016 gælder den nye postaftale, hvorefter et almindeligt brev kan være op til fem hverdage undervejs.

Skema vedr lønindeholdelse som forældelsesafbrydelse

Er der sendt varsel ? Er der truffet en afgørelse og er den kommet frem ? Aktiv = bliver kravet nedbragt med lønindeholdelsen ?   Er forældelsen afbrudt ?
JA NEJ
der er ikke truffet en afgørelse
NEJ NEJ
uden betydning JA JA JA
Forældelsen afbrydes løbende i takt med at kravet nedbringes med lønindeholdelsen / der indbetales på kravet. 
uden betydning JA NEJ
lønindeholdelsen går til dækning af et bedre prioriteret krav eller der modtages ikke lønindeholdelse
JA
Efter 1 år uden betaling på kravet starter en ny forældelsesfrist (samme frist som kravet har i forvejen 3, 5 eller 10-årig)
uden betydning Afgørelsen er truffet, men er IKKE kommet frem.
Fx. er brevet kommet retur via Postdanmark eller RIM har truffet en afgørelse, men skyldners adresse er ukendt så afgørelsen er ikke afsendt
JA NEJ
uden betydning JA JA
men midt i lønindeholdelsesforløbet bliver lønindeholdelsen ikke afregnet eller sat i bero, fx. fratræder skyldner sit arbejde - eller der træffes afgørelse om lønindeholdelse på et bedre prioriteret krav
JA
men der løber en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor lønindeholdelsen har været i bero i 1 år.

Eksempel

Her er tre eksempler på, at forældelsen er afbrudt

 • Hvis lønindeholdelse er varslet til at ske med tabeltræk, og skyldner ikke indsender budgetskema. Så træffer RIM afgørelse om lønindeholdelse efter reglerne om tabeltræk og sender afgørelsen til skyldner.
 • Hvis lønindeholdelse er varslet til at ske med tabeltræk, og skyldner indsender budgetskema. Så træffer RIM afgørelse om lønindeholdelse på baggrund af beregningen af betalingsevnen og sender afgørelsen til skyldner.
 • Hvis afgørelse om lønindeholdelse træffes uden varsel, fordi RIM modtager en restance til inddrivelse når skyldner i forvejen har en restance, der inddrives ved lønindeholdelse.

Forældelsen afbrydes ved afgørelsen, hvis underretningen er kommet frem, se nedenfor.

Forældelsen afbrydes herefter løbende ved hver afregning, men kun for de restancer, der nedbringes med den løbende afregning. Det betyder, at der for krav, der er omfattet af afgørelsen, men som ikke bliver nedbragt indenfor det første år, begynder en ny forældelsesfrist (samme frist som kravet har i forvejen 3, 5 eller 10-årig).

Eksempel

Hvis RIM den 3/2 2009 træffer afgørelse om lønindeholdelse for en restance

 • restskat rate 1 2007
 • restskat rate 2 2007
 • restskat rate 3 2007
 • tilbagebetaling boligstøtte 2007
 • gæld til kommunen (med lønindeholdelsesret)
 • uretmæssige sygedagpenge.

Alle indbetalinger på lønindeholdelsen i perioden fra afgørelsen og indtil 3/2 2010 anvendes til nedbringelse af restskatten for 2007, rate 1. På dette tidspunkt begynder en ny 3-årig forældelsesfrist for de øvrige krav, omfattet af afgørelsen.

I løbet af den nye 3-årige forældelsesfrist dækkes restancen for restskattens rate 2, og rate 3 er under nedbringelse.

Da der afregnes til rate 3, sker der løbende afbrydelse af forældelsen for dette krav. Der er hverken afregnet til boligstøttekrav, gæld til kommunen eller uretmæssige sygedagpenge. I denne situation skal der inden udløbet af disse 1+ 3 år tages stilling til en ny afbrydelse af forældelsen for de tre krav, der stadig er i (fuld) restance.

Bemærk:

Efter FORÆL § 27 medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. Begynder fristen at løbe den 3/2 2010, Udløber fristen med udgangen af den 3/2 2013.

 

Forældelse ved flere afgørelser om lønindeholdelse

Efter forældelsesloven begynder der en ny forældelsesfrist, når lønindeholdelsen har været stillet i bero i 1 år. Forældelseslovens definition på begrebet "bero", svarer ikke til begrebet "bero" i Det fælles lønindeholdelsesregisters (DFLS).

Det fælles lønindeholdelsesregister bruger benævnelserne aktiv, booket og bero.

Forældelseslovens "bero" svarer i DFLS til

 • aktiv, men ikke-afregnende lønindeholdelse
 • en booket lønindeholdelse
 • et krav omfattet af samme afgørelse, hvor afregningen sker til et andet krav i samme afgørelse, fx skat for et ældre indkomstår

Begrebet bero kan omfatte

 • dårligere prioriterede krav i en afgørelse, eller
 • nye krav omfattet af en senere afgørelse om lønindeholdelse eller
 • krav der er blevet berostillet på grund af senere tilkomne, men bedre prioriterede krav.

Når RIM træffer afgørelse om lønindeholdelse hos en skyldner, hvor der allerede er en igangværende lønindeholdelse kan der ske følgende:

 • Indeholdelsen kan umiddelbart imødekommes, da der ikke er andre højere prioriterede krav. Forældelsen afbrydes for kravet og afbrydes løbende, så længe der afregnes på kravet. Hvis dette betyder, at en igangværende, dårligere prioriteret lønindeholdelse ikke længere afregnes, begynder en 1-års frist for dette krav, efterfulgt af en almindelig forældelsesfrist.
 • Indeholdelsen kan ikke umiddelbart føre til afregning, da der er aktive, bedre prioriterede indeholdelser.

Underretning af skyldner om afgørelse om lønindeholdelse

Forældelsen afbrydes, når brevet med afgørelsen om lønindeholdelse er kommet frem til skyldner.

Der stilles hverken krav om, at skyldner har set eller læst afgørelsen. Afgørelsen anses for at være kommet frem, når afgørelsen er kommet så vidt, at skyldner kan gøre sig bekendt med afgørelsen ved at foretage de handlinger, som han efter almindelig skik og brug bør foretage, fx tømme postkassen på folkeregisteradressen.

Det er RIM, der har bevisbyrden for, hvornår en afgørelse om lønindeholdelse er kommet frem, og derved har afbrudt forældelsen. Se SKM2014.150.HR

Bemærk

Fra 1. juli 2016 gælder den nye postaftale, hvorefter et almindeligt brev kan være op til fem hverdage undervejs.

Overgangsregler vedrørende lønindeholdelse

SKAT foretog konvertering af samtlige aktive og bookede lønindeholdelser pr 1. juni 2008, således:

 • SKAT tilbagekaldte samtlige lønindeholdelser på grundlag af trækkort, der var udstedt forud for den 1. juni 2008.
 • For hovedparten af lønindeholdelserne skete en automatisk konvertering efter inddrivelsesbekendtgørelsens anvisning, hvilket førte til at SKAT traf afgørelse om konverteringen og skriftligt underrettede skyldner herom.
 • For de lønindeholdelser, hvor der ikke skete automatisk konvertering, skete der en manuel visitering, der enten førte til at SKAT traf afgørelse om lønindeholdelse efter inddrivelsesbekendtgørelsens anvisninger, eller at SKAT meddelte skyldner, at der ikke længere var mulighed for at foretage lønindeholdelse.

Eksempel 1

Skyldner har betalingsevne efter reglerne om tabeltræk og modtager A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i og har et eSkattekort. SKAT har i forbindelse med konverteringen af lønindeholdelser pr. 1. juni 2008 den 5. juni 2008 truffet afgørelse om konvertering af lønindeholdelsen og underrettet skyldner herom.

Den konverterede lønindeholdelse, der vedrører et kategori 3 krav, bliver booket, fordi der allerede lønindeholdes for et kategori 1 krav. Der begynder ikke at løbe en ny forældelsesfrist for kategori 3 kravet fra den 5. juni 2009, hvor kravet har været i bero i 12 måneder, fordi underretningen om afgørelsen er fremsendt før 1. januar 2009.

Underretningen var derfor ikke forældelsesafbrydende. Forældelsesfristen for dette krav løber derfor fra det tidspunkt, hvor der er sket afbrydelse af forældelsen efter forældelseslovens anvisninger.

Eksempel 2

Skyldner har betalingsevne efter reglerne om tabeltræk og modtager A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i og har et eSkattekort. SKAT har i forbindelse med konverteringen af lønindeholdelser pr. 1. juni 2008 den 5. juni 2008 truffet afgørelse om konvertering af lønindeholdelsen og underrettet skyldner herom.

Den konverterede lønindeholdelse bliver aktiv. Det begynder ikke at løbe en ny forældelsesfrist for  kravet fra den 5. juni 2008, fordi underretningen om afgørelsen er fremsendt før 1. januar 2009.

Underretningen var derfor ikke forældelsesafbrydende.

Forældelsesfristen for dette krav løber fra det tidspunkt, hvor SKAT i forbindelse med konvertering af lønindeholdelse tilbagekaldte pålægget om lønindeholdelse hos arbejdsgiveren.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsteretsdomme

SKM2015.718.ØLR

SKAT havde den 24. oktober 2011 truffet afgørelse om lønindeholdelse på baggrund af et varsel udsendt den 4. oktober 2011.

Skyldner gjorde gældende, at kravene var forældet, da han modtog kontanthjælp fra den 3. oktober 2011, hvorfor SKAT ikke lovligt havde kunne foretage løninde-holdelse fra denne dato.

SKAT gjorde gældende, at SKAT efter inddrivelsesbe-kendtgørelsens § 8 og SKM2009.20.SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse baseret på oplysninger fra indkomstregistret, og at seneste måneds indkomst efter praksis er udtræksmåned minus to måneder. I den konkrete sag var den relevante udtræksmåned således august 2011, hvor skyldner var registreret med lønindkomst.

Østre Landsret fandt, at varsel og afgørelse om løninde-holdelse opfyldte kravene i inddrivelsesbekendtgørelsens § 8 og lagde endvidere til grund, at det tidligst den 9. november 2011 blev indberettet til indkomstregistret, at skyldner modtog kontanthjælp. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at anse afgørelsen om lønindeholdelse for ugyldig.