åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit handler om egentlig afbrydelse af forældelse efter forældelsesloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regler
  • Foreløbig afbrydelse ved overdragelse til inddrivelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regler

Egentlig afbrydelse af forældelse kan ske ved:

Her ud over sker der forældelsesafbrydelse ved henstand under visse betingelser. Se afsnit A.A.9.5.1.9.

Andre former for egentlig afbrydelse af forældelsen anerkendes ikke.

Efter en egentlig afbrydelse af forældelsesfristen løber der en hel ny forældelsesfrist. Den nye forældelsesfrist har som udgangspunkt samme længde som den forældelsesfrist, der blev afbrudt. Se FORÆL §§ 15-19.

De forældelsesafbrydende skridt skal foretages inden udløbet af en forældelsesfrist eller inden udløbet af en tillægsfrist efter FORÆL §§ 3-14 for at undgå, at forældelsen indtræder.

Forældelsen kan afbrydes for alle typer af krav og for alle typer af forældelsesfrister, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at der ikke kan ske afbrydelse af forældelsen.

Efter den tidligere regel i DL blev forældelse afbrudt ved påmindelse. Dette har bevirket, at retten i sag, SKM2011.362.BR har besluttet, at underholdsbidrag for årene 1985-2009 ikke var forældet. Kravet var anmeldt i skyldnerens gældssanering i september 2004. Retten fastslår, at påmindelse i sig selv afbrød forældelsen efter Danske Lov (DL).

Foreløbig afbrydelse ved overdragelse til inddrivelse

Efter INDOG § 18a, stk. 2, sker der foreløbig afbrydelse for fordringer, der modtages til inddrivelse hos RIM. Som følge af reglen i § 18a, stk. 1, får reglen om foreløbig afbrydelse alene selvstændig betydning for fordringer, der modtages hos RIM senere end 20. november 2021.

For fordringer med en forældelsesfrist på 3 år, der oversendes til inddrivelse, vil forældelse indtræder 3 år fra den dag, hvor RIM modtager fordringen til inddrivelse, medmindre forældelsen inden da er afbrudt. Bestemmelsen vil alene have praktisk betydning, hvis der på det tidspunkt, hvor fordringen overdrages til RIM, er mindre end 3 år tilbage af forældelsesfristen.

Hvis RIM tilbagesender fordringen til Fordringshaver eller fordringen tilbagekaldes af Fordringshaver med en anden årsag end FEJL, beregnes fristen på 3 år fortsat fra modtagelsestidspunktet hos RIM. Overdrages en fordring, der er tilbagesendt eller tilbagekaldt atter til RIM, regnes fristen på 3 år fra det første modtagelsestidspunkt.

Bemærk

Den foreløbige afbrydelse af forældelse vil ikke indtræde, i de tilfælde, hvor Fordringshaver tilbagekalder fordringen med årsagskode FEJL, da overdragelsen herved annulleres med tilbagevirkende kraft. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Byretten

SKM2011.362.BR

Retten fastslog, at kravet, der var anmeldt i skyldners gældssanering ikke var forældet. Retten udtaler, at påmindelse i sig selv afbrød forældelsen efter DL.

Landsskatteretten

►SKM2022.212.LSR◄

►H1 ApS gik konkurs den 9. maj 2017. Den 18. maj 2020 traf Skattestyrelsen afgørelse om nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for klageren i indkomstårene 2015, 2016 og 2017. Da Skattestyrelsens afgørelse forelå mere end tre år efter afsigelse af konkursdekretet, fandt Landsskatteretten, at Skattestyrelsens krav på A-skat og AM-bidrag var forældet. Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 17. januar 2020 samt mailkorrespondancen. af 20. marts 2020 og 16. april 2020 ansås ikke for at opfylde betingelserne for afbrydelse af forældelsen efter forældelseslovens regler◄

►Sagen er indbragt for domstolene◄

SKM2017.338.LSR

Landsskatteretten fandt, at klageren måtte anses at have været påmindet om studiegæld, og at forældelsen herved var blevet afbrudt, idet RIM have sendt 6 breve i perioden 2003-2009, hvor to breve var kommet retur. Landsskatteretten udtalte, at sandsynligheden for, at ingen af de 4 andre breve kom frem til skyldneren, måtte anses for meget beskeden. Da brevene var sendt til den adresse, klageren senest have oplyst.