Indhold

Dette afsnit handler om egentlig afbrydelse af forældelse efter forældelsesloven.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Lov nr. 1253 af 17. november 2015 bestemmer, at forældelsesfristen for fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos RIM den 19. november 2015 eller senere tidligst regnes fra den 20. november 2018. Fristen er ved lov nr. 814 af 9. juni 2020  ændret til 20. november 2021. Efter lovens standses forældelsesfristen for alle retskraftige fordringer, således at forældelsesfristen ved "standsningsperiodens" udløb afbrydes, og der fra 20. november 2021 løber en ny (sædvanlig) forældelsesfrist efter forældelseslovens almindelige regler.

Loven omfatter ikke:

  • Forlængelse af den absolutte 10-årige frist i forældelseslovens § 3, stk. 2, idet denne frist ikke omfatter krav under inddrivelse, men alene er gældende til det tidspunkt, hvor fordringshaveren opnår kendskab til fordringen eller skyldneren.

  • Forvandlingsstraf for bøder, se afsnit G.A.3.7.1

  • Udenlandske fordringer, hvor forældelsen er underlagt de udenlandske regler, hvilket bl.a. vil være gældende for fordringer, der er under inddrivelse hos Skatteforvaltningen i medfør af fx Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse.

Se også

Se også afsnit G.A.2.4 om forældelse af fordringer under inddrivelse.