Dato for udgivelse
15 Apr 2011 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Feb 2011 08:17
SKM-nummer
SKM2011.257.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 10J-1903/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Genoptagelse, ordinær, ekstraordinær, særlige, omstændigheder
Resumé

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren opfyldte betingelserne for genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2002, 2003, 2004 og 2006 med henblik på fradrag for udgifter afholdt i forbindelse med selvstændig virksomhed.

For så vidt angik indkomstårene 2004 og 2006 fik Skatteministeriet medhold i, at betingelserne for ordinær genoptagelse af skatteansættelserne ikke var opfyldt, idet sagsøgeren ikke havde godtgjort, at de afholdte udgifter var fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6a. Da der derfor ikke var fremlagt oplysninger, der kunne begrunde en ændring af skatteansættelsen, var grundlaget for ordinær genoptagelse ikke til stede.

Skatteministeriet fik endvidere medhold i, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2002 og 2003 ikke var opfyldt, idet retten med henvisning til lovbemærkningerne ikke fandt, at misinformation fra ...1 kommune om sagsøgerens adgang til at drive selvstændig virksomhed udgjorde en sådan særlig omstændighed, at der var grundlag for ekstraordinær genoptagelse. Ved vurderingen heraf tillagde retten det endvidere betydning, at beløbet, som sagsøgeren ønskede fradrag for alene udgjorde kr. 4.888,88.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1 A.A.8.2.1.2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1 A.A.8.2.3.10

Parter

A
(selvmøder)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Lotte Lindeloff)

Afsagt af kst. byretsdommer

Henrik Riis Andreasen

Sagens baggrund og parternes påstande

I denne sag, der er anlagt den 17. april 2009, er der tvist om, hvorvidt sagsøger opfylder betingelserne for genoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 2002, 2003, 2004 og 2006 med henblik på fradrag for udgifter afholdt i forbindelse med selvstændig virksomhed.

Sagen er oprindelig behandlet som en småsag efter retsplejelovens kapitel 39. Ved byrettens kendelse af 28. december 2009 blev det under henvisning til sagens karakter bestemt, at sagen ikke skulle behandles efter reglerne om småsager.

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at han er berettiget til at få genoptaget sine skatteansættelser for 2002, 2003, 2004 og 2006, ligesom Skatteministeriet skal anerkende, at han er berettiget til at få fradrag for udgifter i forbindelse med udøvelse af selvstændig virksomhed, der for 2002 og 2003 udgør 4.888,80 kr. ekskl. moms, for 2004 175,20 kr. ekskl. moms og for 2006 399,96 kr. ekskl. moms.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Af As selvangivelser for 2004 og 2006 fremgår det, at han har angivet 948 kr. og 424 kr. som underskud af selvstændig virksomhed.

I et brev af 10. juli 2006 anførte ...1 Kommune som svar på As brev af 3. juli 2006 blandt andet:

"...

I dit brev ønsker du oplyst hvilke rettigheder du har til at gøre dig selvforsørgende som selvstændig.

En selvstændig kan kun få kontanthjælp, såfremt der er indtrådt en social begivenhed, d.v.s. hvis indtægtsmulighederne p.g.a. egne forhold , f.eks. sygdom, eller ophør af virksomheden, men ikke fordi man ønsker at starte en virksomhed op og ikke fordi virksomheden ikke giver overskud. Det er ikke en social begivenhed.

..."

I et brev af 7. november 2006 fra ...1 Kommune til A hedder det blandt andet følgende:

"...

På given foranledning kan jeg meddele dig at du som kontanthjælpsmodtager, har ret til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Dette indebærer at al indtægt skal modregnes i kontanthjælpen og at hjælpen i øvrigt ophører på det tidspunkt, hvor du reserverer din rådighed til virksomheden.

..."

Efter det oplyste anmodede A den 19. oktober 2007 SKAT om genoptagelse af skatteansættelserne for 2002-2006.

I en afgørelse af 7. december 2007 meddelte SKAT A, at hans skatteansættelse for 2005 kunne ændres, således at underskud af virksomhed blev fastsat til - 5.152 kr.

I forhold til indkomstsårene 2004 og 2006 anførte SKAT, at A allerede havde selvangivet underskud af virksomhed med større beløb end de nu indsendte, og at der på grund af beløbenes størrelse ikke blev ændret på de tidligere selvangivne underskud for disse år.

I forhold til indkomstsårene 2002 og 2003 anførte SKAT, at der i henhold til skatteforvaltningslovens § 26 var indtrådt forældelse, og at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at betingelsen for at imødekomme ekstraordinær genoptagelse var opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Landsskatteretten stadfæstede i en kendelse af 17. december 2008 SKATs afgørelse af 7. december 2007.

I kendelsen hedder det blandt andet:

"...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse sendt den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb skal fremlægge nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Klageren har den 19. oktober 2007 anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2002-2006 inkl.

For så vidt angår indkomstårene 2004, 2005 og 2006 er anmodningen fremkommet inden for fristen for ordinær ansættelse i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. SKAT har haft genoptaget indkomståret 2005, og der er i den forbindelse godkendt fradrag for i alt 5.152 kr. De for retten fremlagte ekstrabilag for tilsammen 485,65 kr. fordelt over de tre indkomstår, kan ikke anses for at være sådanne nye faktiske oplysninger, at der kan bevilges genoptagelse på den baggrund. Der er ligeledes henset til beløbenes størrelse.

For så vidt angår indkomstårene 2002 og 2003 er anmodningen indgivet efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 om ordinær skatteansættelse.

Spørgsmålet om genoptagelse skal herefter afgøres efter bestemmelsen om ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. Betingelserne for ekstraordinær skatteansættelse er anført i bestemmelsen, som er udtømmende.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7 indeholder en række objektive grunde til genoptagelse. Klageren opfylder ikke betingelserne for genoptagelse efter disse.

Herefter kan spørgsmålet om genoptagelse alene afgøres efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, der har følgende ordlyd:

"...

Told- og Skatteforvaltningen giver efter anmodning fra den skattepligtige tilladelse til ændring af skatteansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.

..."

Ifølge bemærkningerne til den tilsvarende bestemmelse i den tidligere gældende skattestyrelseslov § 35, stk. 1, nr. 8 er bestemmelsens anvendelsesområde tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, der fører til, at det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen uden for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive grunde i bestemmelsen. Af bemærkningerne fremgår, at bestemmelsen bl.a. kan finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig ansættelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige.

Bestemmelsen er således tiltænkt et snævert anvendelsesområde og finder for eksempel ikke anvendelse, hvor skatteyderen har glemt et fradrag. Ligeledes skal det ved vurderingen tillægges vægt, om der er tale om ændringer over en bagatelgrænse på 5.000 kr.

Det kan ikke anses for en særlig omstændighed i relation til skatteforvaltningslovens genoptagelsesbestemmelse, at klageren har fået fejloplysninger af en anden myndighed. Den skatteansættende myndighed har ikke begået ansvarspådragende fejl. Det lægges således til grund, at klagerens ønske om at få genoptaget indkomstårene alene er begrundet i, at han ønsker at efterangive fradrag. Når der i øvrigt henses til de ønskede fradrags størrelse, må det konkluderes, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Det er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at den foretagne skatteansættelse kan tilsidesættes som åbenbart urimelig eller er fastsat på et klart urimeligt grundlag.

Der er herefter heller ikke grundlag for at imødekomme anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af indkomstårene 2002 og 2003.

..."

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A.

A har forklaret, at han fra 1980-2002 var selvforsørgende med egen virksomhed, idet han reparerede kameraer. I 1996 fik han konstateret diabetes 1. I forbindelse hermed styrtdykkede omsætningen, og han besluttede sig for at få et lønmodtagerarbejde. I perioden 1997-2000 blev han ikke tilbudt job. Han havde stadigvæk sin selvstændige virksomhed med reparation af kameraer, men han havde også et andet firma, hvor han programmerede og udviklede elektronik. Firmaet hed oprindelig H1x, men han ændrede navnet til H1. Han var 3 måneder i et ingeniørfirma i slutningen af november 2000. Han begyndte herefter at søge job igen og kom til samtaler. Fra juni 2000 kørte firmaerne på lavt blus. Da han ikke kunne få job, begyndte han igen at lave noget i firmaerne og prøvede at skaffe risikovillig kapital. Hans kassekredit slap, og han måtte tage lån i sin lejlighed. I juni 2002 meldte han sig arbejdsløs og stoppede samtidig sin virksomhed med reparation af kameraer. Han fik af ...1 Kommune at vide, at hvis han ikke lukkede de to firmaer, ville man tage hans kontanthjælp. Sagsbehandleren sagde, at han godt måtte have momsnumrene, men han måtte ikke drive virksomhed. Han meddelte i 2002 ToldSkat, at han stoppede sin virksomhed, da han ikke måtte drive den for kommunen.

På et tidspunkt fik han ideen til ..., der er en slags virtuelt fotoalbum. I 2003 begyndte han at programmere på ....-projektet kørte i 2004 og blev afsluttet i 2005. Indtil december 2003 havde han udgifter til ...-projektet, men udgifterne kunne lige så godt have vedrørt noget andet inden for hightech. De udgifter, som han har haft, vedrører alle aktiviteter/opgaver inden for hightech. I 2004 tog han kontakt til ToldSkat og meddelte, at han genoptog sin virksomhed, således at den blev drevet på normal vis, og således at udgiftsbilag ville blive anbragt i virksomhedsmappen - og ikke som tidligere i privatmappen. Han modtog ikke noget svar. I 2004 slap hans arv op. På det tidspunkt fik han ikke kontanthjælp. Efter at arven var sluppet op, fik han kontanthjælp. Han begyndte herefter at teste på ... i 2005 og kontaktede grossister med henblik på, at de skulle aftage produktet. Når han testede og programmerede, var det ikke kommercielt. Kun i de perioder, hvor han har forsørget sig selv, er udgifter blevet opført i årsrapporterne. Kontakten med grossisterne gav ingen ordrer. I sensommeren/efteråret 2005 talte han med en medarbejder ved ToldSkat, der ikke kunne forstå, at han hele tiden stoppede sin virksomhed for så at starte op igen. Han svarede, at han ikke måtte drive virksomhed for ...1 Kommune. Medarbejderen sagde, at hun tit så folk på kontanthjælp med biindtægt fra selvstændig virksomhed.

I 2006 talte han med en ældre herre fra vist nok Arbejdsdirektoratet, der også sagde, at han godt måtte arbejde ved siden af kontanthjælp, hvilket blev bekræftet af en yngre kollega. Han har fået et papir - muligvis fra dem - om, at han gerne måtte arbejde. Han sendte herefter et brev til kommunen og spurgte, om han måtte arbejde, hvortil kommunen svarede nej. Han sendte nu en udtalelse fra ministeren til kommunen, der beviste, at han godt måtte arbejde. Kommunen skrev nu tilbage, at han godt måtte arbejde, men frafaldt ikke truslen om, at kontanthjælpen ville blive stoppet, og at han måske skulle tilbagebetale hele kontanthjælpen modtaget gennem alle årene.

De udgifter, som han har haft, har blandt andet bestået i indkøb af papirlandkort til ...-projektet. Han har i den forbindelse skulle bruge papirlandkort, idet landkort fra nettet ikke er præcise nok. Herudover har han haft udgifter, der knytter sig brug af edb i virksomheden.

Det retlige grundlag

Af bemærkningerne til skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, Folketingstidende 2002-2003, Tillæg A, side 4606, som skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er en videreførelse af, fremgår blandt andet følgende:

"...

Forslaget til § 34, stk. 2, er en videreførelse af den nugældende § 34, stk. 2, i skattestyrelsesloven, idet det dog er præciseret, at genoptagelse kan ske på baggrund af oplysninger af såvel faktisk som retlig karakter. Det er endvidere med forslaget tydeliggjort, at en skatteansættelse kan genoptages, hvis der forelægges myndighederne oplysninger, der kan begrunde en ændring, uanset at oplysningerne ikke er nye i objektiv forstand. Afgørende er således, at oplysningerne ikke har dannet grundlag for den afgørelse, der ønskes genoptaget, og at der på baggrund af de forelagte oplysninger er anledning til at ændre skatteansættelsen.

..."

Af bemærkningerne til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8, Folketingstidende 2002-2003, Tillæg A, side 4609, som skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, er en videreførelse af, fremgår blandt andet følgende:

"...

Under forslaget til § 35. stk. 1. nr. 8, foreslås det, at skatteministeren bemyndiges til at tillade en skatteansættelse ændret efter anmodning fra den skattepligtige, såfremt forholdene i særlig grad taler herfor.

Forslaget indebærer, at ændring af ansættelsen kan tillades efter en konkret bedømmelse af forholdene. Bestemmelsens anvendelsesområde er således tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder uden for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive betingelser i bestemmelsens øvrige punkter, jf. forslaget til § 35, stk. 1, nr. 1-7, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen.

Genoptagelse vil endvidere kunne ske efter bestemmelsen i de tilfælde, der er omfattet af den gældende § 35, stk. 1, nr. 9, i skattestyrelsesloven, hvorefter en ansættelse kan foretages eller ændres i det omfang, der er begået ansvarspådragende fejl fra skattemyndighederne. Den foreslåede bestemmelse vil dog yderligere finde anvendelse, hvor der er begået fejl af den skatteansættende myndighed, uden at fejlene kan anses for ansvarspådragende, når fejlen har medført en materiel urigtig ansættelse, og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen.

Bestemmelsen vil eksempelvis finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig ansættelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige.

...

Endvidere vil bestemmelsen kunne finde anvendelse, såfremt myndighederne har foretaget en åbenbart urimelig skønsmæssig ansættelse, eller...

Bestemmelsen giver derimod ikke grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den skattepligtige har glemt et fradrag, eller hvor myndighederne har fortolket lovgivningen forkert, med mindre myndighederne i den forbindelse har handlet ansvarspådragende.

Ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan give anledning til ekstraordinær skatteansættelse, kan det tillægges vægt, om skatteansættelsen har væsentlig betydning for den skattepligtige. Er der således tale om en indkomstændring på mere end 5.000 kr., vil dette tale for genoptagelse af ansættelsen. Vedrører det forhold, der begrunder ansættelsens foretagelse, flere indkomstår, skal der foretages en samlet vurdering, således at en indkomstændring for samtlige år på i alt 5.000 kr. eller mere ligeledes normalt vil tale for, at anmodningen om genoptagelse imødekommes.

Den skattepligtige skal endvidere dokumentere eller sandsynliggøre, at betingelserne for genoptagelse er opfyldt. Den skattepligtige bærer således risikoen for, at bevisbyrden kan være tungere, jo ældre år der er tale om.

..."

Parternes synspunkter

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at ...1 Kommune ikke har overholdt lovgivningen, idet det har vist sig, at det ikke var et problem at være på kontanthjælp og samtidig have bibeskæftigelse. Sagsøger har med kommunens udmelding ikke kunnet drive selvstændig virksomhed. Han er således blevet truet til ikke at drive selvstædig virksomhed, selv om han godt måtte. Han er blevet tvunget til at lægge udgiftsbilag, der knyttede sig til virksomheden, i private mappe på grund af truslen fra kommunen. Der er således ikke tale om glemte bilag. Han har efterfølgende fundet udgiftsbilagene frem. Han er berettiget til fradrag for samtlige beløb i samtlige år. Han har ikke haft problemer med fradrag i de 20-22 år, som han har selvstændig drevet virksomhed. Der er ikke noget at bebrejde ham i denne sag. Betingelserne for ordinær og ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 26 og 27 er opfyldt.

Sagsøgte har i påstandsdokument af 16. november 2010 blandt andet anført følgende:

"...

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det overordnet gældende, at der ikke er grundlag for genoptagelse af sagsøgerens skatteansættelser for indkomstårene 2002-2006.

1.3 Indkomstårene 2004-2006 - ordinær genoptagelse

For så vidt angår indkomstårene 2004-2006 gøres det gældende, at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at betingelserne for ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2004-2006 er opfyldt, idet sagsøgeren ikke har dokumenteret, at der på baggrund af de nu fremlagte bilag er anledning til at ændre skatteansættelsen.

Til støtte herfor gøres det gældende, at sagsøgeren ikke alene ved de i sagen fremlagte bilag på tilstrækkelig vis har dokumenteret, at disse bilag dækker over afholdte driftsudgifter, der er fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6a, og det er en bevisbyrde, der ifølge retspraksis utvivlsomt påhviler sagsøgeren, jf. bl.a. SKM2009.563.HR og U2009.2913 H. Det gøres derfor gældende, at der ikke er grundlag for at anfægte den oprindelige skatteansættelse.

At sagsøgeren ikke har dokumenteret, at der er tale om fradragsberettigede driftsomkostninger støttes videre på, at sagsøgeren med de fremlagte bilag ønsker fradrag for en række udgifter, uden at det af et specifikt, konsolideret regnskab fremgår, hvorledes disse udgifter vedrører sagsøgerens virksomhed og ikke hans private forbrug. Der er tale om følgende udgifter:

Dato

Bilag

Tekst

Beløb

 

23.07.2004

E

CDRW 700MB 32x Jewel Verbatim

128,00

 

07.10.2004

G

Dallas 80

47,20

 

15.09.2005

H

2x CD

192,00

 (ex.moms)

15.09.2005

H

I x forsendelse

45,00

 

09.06.2005

H

Forsendelse

45,00

 

21.07.2005

H

Forsendelse

45,00

 

23.08.2005

H

2 x konvolut

11,12

 (ex.moms)

23.08.2005

H

Forsendelse

45,00

 

19.09.2005

H

Forsendelse

16,50

 

26.09.2005

H

Frimærker

3,00

 

27.09.2005

H

Forsendelse

16,50

 

29.11.2005

H

2 x konvolut

11,12

 (ex.moms)

29.11.2005

H

forsendelse

16,50

 

31.07.2006

I

Sydøstlige Kentucky (bog)

79,96

 

25.08.2006

F

4CC color Copy A4

109,55

 

22.11.2006

F

HP InkJet patron

210,47

 

Da sagsøgeren således ikke har fremlagt oplysninger af faktisk karakter, der kan begrunde en ændring af den oprindelige skatteansættelse er betingelserne for ordinær genoptagelse ikke opfyldt, jf. bl.a. TfS 1996,714 Ø, TfS 1006,655 Ø [TfS 1996, 655 Ø,?.red.SKAT], TfS 1997,610 V, TfS 1998,528 Ø og TfS 1999,573 Ø.

1.4 Indkomstårene 2002-2003 - ekstraordinær genoptagelse

For så vidt angår indkomstårene 2002-2003 gøres det gældende, at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det må anses for urimeligt at opretholde de oprindelige skatteansættelser.

Til støtte herfor gøres det gældende, at sagsøgeren ikke alene ved de i sagen fremlagte bilag på tilstrækkelig vis har dokumenteret, at disse bilag dækker over afholdte udgifter, der er fradragsberettiget som driftsomkostninger i medfør af statsskattelovens § 6a, og at sagsøgeren derfor ikke har dokumenteret, at der er grundlag for at anfægte skatteansættelsen som urigtig eller urimelig.

Dette støttes på, at sagsøgeren med de fremlagte bilag ønsker fradrag for en række udgifter, uden at der specifikt fremgår, hvorledes disse udgifter relaterer til hans virksomhed og ikke til hans private forbrug. Der er tale om følgende udgifter:

Dato

bilag

tekst

beløb                  

13.07.2002

J

Kort og rejsefører

136,00 (ex.moms)

22.07.2002

J

Kort og rejsefører

5,60 (ex.moms)

07.03.2003

K

I/O kort PCI USB2.0x4+1 port

236,00 (ex.moms)

07.02.2003

K

USB2.0 kabel 5,0 m A/B M/M

76,00 (ex.moms)

10.03.2003

K

Southeast (kort)

84,00 (ex.moms)

12.03.2003

K

I/O kort PCI USB2.0x4+l port (retur)

236,00 (ex.moms)

12.03.2003

K

Ram PC100 128 MB SDRAM

236,00 (ex.moms)

29.03.2003

K

New England (kort)

88,00 (ex.moms)

13.06.2003

K

Central Europe + South central (kort)

171,20 (ex.moms)

17.06.2003

K

HP scanners

1.439,20 (ex.moms)

29.07.2003

K

North Central + Pacific Northwest (kort)

184,00 (ex.moms)

07.08.2003

K

Ram PC100 128 MB SDRAM (retur)

236,00 (ex.moms)

07.08.2003

K

Ram PC100 64 MB SDRAM

176,00 (ex.moms)

14.08.2003

K

Ram PC100 64 MB SDRAM (retur)

176,00 (ex.moms)

14.08.2003

K

USB2.0 HanduSteno 128 MB

316,00 (ex.moms)

09.09.2003

K

Maxtor DiamondMax +8 40 GB

476,00 (ex.moms)

11.09.2003

K

ECS P4S5ADX, IntelCel 1.8 GB S478

 
   

256 MB DDR lP PC 2700, M1D1 Code

 
   

4046 In, div. kabel, Floppy 1,44

1.498,40 (ex.moms)

15.09.2003

K

Logitech Classic PS2,

 
   

logitech Pilot S48 S

147,20 (ex.moms)

24.10.2003

K

Eastern Europe (kort)

79,30 (ex.moms)

10.11.2003

K

Australia & New Zealand (kort)

68,00 (ex.moms)

21.11.2003

K

Africa, Central, South, Madagascar,

 
   

Africa North & West (kort)

120,00 (ex.moms)

Videre gøres det gældende, at det fradrag, som sagsøgeren ønsker sin skatteansættelse for indkomstårene 2002 og 2003 ændret med, er af en beskeden størrelse på samlet kr. 4.888,80,-, og at dette ifølge bemærkningerne kan tillægges vægt ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder. Det bemærkes hertil, at beløbet på kr. 4.888,80,- ligger under den beløbsgrænse på kr. 5.000,-, som der er omtalt i lovens forarbejder, og som kan tale for genoptagelse.

Endelig gøres det gældende, at det forhold, at ...1 kommune har afgivet fejlagtige oplysninger til sagsøgeren ikke er at anse for en "særlig omstændighed" i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8's forstand.

Dette støttes på, bemærkningerne til bestemmelsen udtrykkeligt angiver, at fejl begået af den skatteansættende myndighed under visse nærmere angivne betingelse kan begrunde genoptagelse, mens fejl begået af andre myndigheder derimod er uomtalt, og at det er ligningsvejledningens pkt. G. 1.1.2., om tilbagesøgning af kirkeskat fremgår, at alene fejl begået af den skatteansættende myndighed - og ikke af de kirkelige myndigheder - kan begrunde ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Da det som nævnt endvidere fremgår af bemærkningerne, at bestemmelsen ikke er tiltænkt at give grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den skattepligtige har glemt et fradrag, må det som det mindre i det mere kunne udledes, at bestemmelsen heller ikke er tiltænkt at finde anvendelse i tilfælde, hvor sagsøgeren bevidst har undlagt at angive sine fradrag og nu ønsker at efterangive disse, uanset om dette skyldes fejl hos andre myndigheder.

Da sagsøgeren således ikke har godtgjort, at der foreligger sådanne "særlige omstændigheder", at det må anses for urimeligt at opretholde skatteansættelsen, at der ikke er grundlag for ekstraordinær genoptagelse.

..."

Sagsøgte har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

As anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2002 og 2003 er indgivet efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Det er ikke af Skatteministeriet bestridt, at A i 2002 af ...1 Kommune fik at vide, at han ikke måtte drive selvstændig virksomhed, såfremt han var på kontanthjælp. Retten lægger herefter efter As forklaring til grund, at han fik en sådan meddelelse af kommunen, hvilket i øvrigt understøttes af kommunens brev af 3. juli 2006 til A.

Efter bemærkningerne til bestemmelsen i den dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 8, den nugældende skatteforvaltningslovs § 27, stk. 1, nr. 8, finder retten, at det forhold, at A af ...1 Kommune urigtigt har fået at vide, at han ikke måtte drive selvstændig virksomhed, hvis han var på kontanthjælp, ikke udgør en sådan særlig omstændighed, at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af hans skatteansættelser for indkomstårene 2002-2003. Retten har ved vurderingen tillige lagt vægt på, at det beløb, som A ønsker fradrag for for indkomstårene 2002 og 2003, alene udgør 4.888,80 kr.

I forhold til As anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2004 og 2006 finder retten, at A ikke har godtgjort, at udgiftsbilagene dækker over udgifter vedrørende hans selvstændige virksomhed - og ikke hans private forbrug - og således er driftsudgifter, der er fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6 a.

Idet retten herefter finder, at der ikke af A er fremlagt oplysninger, der kan begrunde en ændring af de oprindelige skatteansættelser for 2004 og 2006, er grundlaget for ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, ikke til stede.

Skatteministeriet frifindes herefter i forhold til de af A nedlagte påstande.

Rettens bemærkninger om sagsomkostninger:

A har tabt sagen og skal derfor betale Skatteministeriets rimelige udgifter til advokatbistand. Beløbet fastsættes under hensyn til sagens værdi, karakter og omfang til 15.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, A, skal inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, betale 15.000 kr. i sagsomkostninger.