Dato for udgivelse
08 Apr 2011 12:22
Til
Ejendomsmæglere, advokater, realkredit- og pengeinstitutter mv.
Sagsnummer
11-078129
Resumé

Folketinget har den 5. april vedtaget nogle justeringer af tinglysningsafgiftsloven. Der er bl.a. tale om visse moderniseringer og forenklinger. Nyhedsbrevet beskriver ændringerne i hovedtræk. De fleste ændringer træder i kraft 1. maj.


Folketinget har netop vedtaget en række justeringer af tinglysningsafgiftsloven. Nedenfor beskrives ændringerne i hovedtræk. De fleste ændringer træder i kraft 1. maj.

Tinglysningsafgift ved ejerskifte

Ejerskiftesum - beregning af afgift
Ved ejerskifte betales en fast afgift på 1.400 kr. samt en variabel afgift på 0,6 pct. af ejerskiftesummen, eller ejendomsværdien, hvis den er højere. I de tilfælde, hvor der skal betales afgift af ejerskiftesummen, skal der fra 1. maj 2011 altid beregnes afgift af ejerskiftesummen opgjort som den kontante købesum. Den kontante købesum vil normalt fremgå af skøde eller slutseddel.

Tilbagebetaling af afgift ved nedsættelse af ejendomsværdi
Fra 1. maj 2011 vil der, hvis der er betalt afgift af ejendomsværdien, være mulighed for at få tilbagebetalt variabel tinglysningsafgift forholdsmæssigt, hvis ejendomsværdien efterfølgende nedsættes som følge af en klage over ejendomsvurderingen. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift, at der er klaget over ejendomsvurderingen inden ejerskiftet tinglyses. Hvis der er indgivet en klage, kan ejerskifte dermed tinglyses, uden at det er nødvendigt at vente på udfaldet af klagen.

Man skal være opmærksom på, at der efter reglerne om ejendomsvurdering gælder visse klagefrister, og at der ved en klage over vurderingen bliver taget udgangspunkt i værdien på tidspunktet for den seneste almindelige vurdering, som foretages pr. 1. oktober hvert andet år.

Tinglysningsafgift ved tinglysning af pant

Tinglysning af pantebreve vedrørende realkreditlån og realkreditlignende banklån mv.
Fra 1. maj 2011 vil der ved tinglysning af nye pantebreve vedrørende realkreditlån og realkreditlignende lån som noget nyt også være mulighed for at anvende lovens regler om hel eller delvis afgiftsfrihed (overførsel af afgift) i situationer, hvor det nye lån afløser et tinglyst ejerpantebrev. Det er dog en betingelse, at ejerpantebrevet ikke er omdannet fra en anden pantebrevstype fra og med 21. marts 2011.

Fra 1. maj 2011 fjernes et krav om pant i samme ejendomme i mindst 1 år for at kunne benytte lovens regler om overførsel af afgift til nye pantebreve ved visse matrikulære ændringer. Fremover gælder 1-årskravet kun ved udstykning.

Endelig justeres reglerne således, at der ved tinglysning af et nyt pantebrev, der afløser et pantebrev, som er tinglyst fra og med 1. juli 2007, udelukkende kan overføres afgift af hovedstolen på det pantebrev, som afløses. Denne ændring træder dog først i kraft den 1. august 2011.

Mulighed for tilbagebetaling eller fritagelse for tinglysningsafgift i specielle situationer

Tinglysning ved en fejl
Fra 1. maj 2011 kan der i medfør af loven ske tilbagebetaling af tinglysningsafgift, hvis der ved en fejl er sket tinglysning af samme dokument flere gange. Den afgiftspligtige skal selv anmode om tilbagebetaling.

Samtidig tinglysning på flere ejendomme
Når der fra 1. maj 2011 sker tinglysninger på flere ejendomme samtidigt, som led i en samlet disposition, fx en samlet pantsætning, skal der kun betales én fast afgift på 1.400 kr.

Afgiftsfri tinglysning af visse påtegninger
Det vil fra 1. maj 2011 være afgiftsfrit at tinglyse påtegninger på pantebreve eller underpant, når det alene sker som rådighedsbegrænsning vedrørende formuer mv., som bestyres af en godkendt forvaltningsafdeling (pengeinstitut). Det drejer sig om formuer, som tilhører umyndige personer og ikke-erhvervsdrivende fonde, samt båndlagt arv eller gave. Endvidere vil det være afgiftsfrit at (gen-)tinglyse en respektpåtegning på et pantebrev tinglyst før den 8. september 2009, når denne påtegning var bortfaldet ved digitaliseringen af pantebrevet. Endelig vil det være afgiftsfrit, når der tinglyses påtegninger på servitutter og andre tinglyste dokumenter, som alene har til formål at tilføje eller slette påtaleberettigede.

Afgiftsfritagelse ved tinglysning af overdragelser af kommuners faste ejendomme til vandselskaber
Frem til 31. december vil der være fritagelse for variabel tinglysningsafgift ved tinglysning af overdragelse af kommuners faste ejendomme som led i en gennemførelse af vandsektorloven. Afgift af tinglysninger af denne art, som er foretaget i perioden 1. januar til 30. april 2011 vil kunne tilbagebetales ved henvendelse til SKATs afdeling vedrørende tinglysningsafgift i Høje Taastrup.

Afgiftsfritagelse ved genregistrering af fly
Fra 1. maj 2011 vil det være afgiftsfrit at genregistrere et fly i Nationalitetsregistret, hvis det har været slettet fra registeret som følge af udlejning til tredjemand. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at genregistrering sker senest 9 måneder efter sletningen og på samme vilkår som den oprindelige registrering.

Eventuelle spørgsmål vedrørende de kommende lovændringer kan rettes til SKATs afdeling for tinglysnings- og stempelafgift i Høje Taastrup, tlf. 72 22 18 18.