Dato for udgivelse
08 Apr 2011 07:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Mar 2011 07:59
SKM-nummer
SKM2011.247.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, S-2903-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, udeholdt, indkomst, kolonnebog, årligt, lang, sagsbehandlingstid
Resumé

T var tiltalt for i årene 2002, 2003 og 2004 at have udeholdt indkomst med 943.940 kr. fra beskatning og have unddraget moms med 346.137 kr. for perioden 1. januar 2002 til 30. juni 2005 og 164.039 kr. for perioden 1.juli 2005 til 31. december 2005.

T drev i 2002-2005 erhverv som handelsmand. I 2002 solgte han hovedsagelig gulerødder. Han brugte en kolonnebog der blev ført én gang om året. T arbejdede også for en kartoffelcentral, han udskrev faktura for dette arbejde. T kunne ikke forklare, hvorfor dette ikke var med i kolonnebogen. T forklarede, at han lagde alle bilag i en kasse og gjorde denne op hver halve år når han skulle lave momsangivelse.

I 2004 begyndte han at købe cement, som han solgte videre, primært til private på nedlagte landbrug. I 2005 førte han ingen kolonnebog.

Hans privatliv var kaotisk med sygdom og tvangsauktion.

T har erkendt sig skyldig i groft uagtsomt at have unddraget statskassen de anførte beløb, subsidiært, at forholdet, hvis han dømmes for forsætlig unddragelse, ikke henføres under straffelovens § 289.

Bl.a. under hensyn til at T i de kolonnebøger han førte i 2002-2004 helt udelukkede ikke ubetydelige indtægter fra kartoffelcentralen, fandt byretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at han i denne periode handlede med forsæt til unddragelse.

Henset til at T i 2005 end ikke førte kolonnebogen og ikke lavede regnskab fandtes han også i 2005 at have haft forsæt til unddragelse.

Byretten fandt herefter i det hele at T skulle dømmes efter anklageskriftet. Straffen blev fastsat til fængsel i 9 måneder.

Under hensyn til at sagen havde ligget død hos anklagemyndigheden i mere en 1½ år, fandtes en del af straffen at skulle gøres betinget. 3 måneder af straffen skulle afsones nu.

Tillægsbøden blev fastsat til 985.000 kr.

Landsretten fandt, at straffen var passende udmålt til 9 måneder, navnlig under hensyn til størrelsen af det unddragne beløb. Der var ikke grundlag for at gøre hele straffen betinget.

Under hensyn til sagens tidsmæssige forløb, herunder at sagen havde ligget stille hos anklagemyndigheden i ca. 1 år og 8 måneder, tiltrådte retten at 6 måneder af straffen blev gjort betinget på vilkår som anført i byrettens dom.

Landsretten stadfæstede derfor dommen.

Reference(r)
Straffeloven § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.
Straffeloven § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 4, 2. pkt.
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Henvisning
 
Henvisning

Parter

Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Kaare Kristensen)

Afsagt af landsdommerne

John Lundum, Annette Dellgren og Mette Mortensen (kst.) med domsrnænd

------------

Byrettens dom af  23. november 2010, 3-794/2010

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 19. marts 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

Skattekontrollovens § 13, stk. 1

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 2002, 2003 og 2004, med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige oplysninger, idet resultat af virksomhed er selvangivet til kr. 250.929, uagtet at resultat af virksomhed skulle være kr. 1.194.869, hvorved der i alt er udeholdt indkomst fra beskatning kr. 943.940 og derved unddraget det offentlige kr. 399.492 i skat.

Arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2. jf. stk. 1. litra a

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 2002, 2003 og 2004, med forsæt til at unddrage staten bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet dette var selvangivet kr. 943.940 for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 75.514 i bidrag.

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3. jf. stk. 1, nr. 1, momssvig at særlig grov beskaffenhed,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift med henblik på at skaffe sig uberettiget vinding, for perioden 1. januar 2002 til 30. juni 2005 i halvårsvise momsangivelser at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved momstilsvaret blev angivet for lavt og statskassen derved blev unddraget i alt kr. 346.137 i moms.

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt. og stk. 4, 2. pkt., momssvig af særlig grov beskaffenhed,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift med henblik på at skaffe sig uberettiget vinding, for perioden 1. juli 2005 til 31. december 2005 at have undladt at afgive angivelse over virksomhedens momstilsvar til afgiftsmyndighederne, hvilket skulle være angivet med i alt kr. 172.039, og som afgiftsmyndigheden fastsatte foreløbigt til i alt kr. 8.000, alt hvorved statskassen blev unddraget kr. 164.039.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i groft uagtsomt at have unddraget statskassen de beløb, der er anført i anklageskriftet, subsidiært, at forholdet, hvis han dømmes for forsætlig unddragelse, ikke henføres under straffelovens § 289.

Sagens oplysninger

Tiltalte har forklaret, at han i 2002-2005 drev erhverv som handelsmand. Han har været selvstændig landmand, siden han var 21 år indtil 1992/1994. 

I 2002 solgte han hovedsaglig gulerødder. Han brugte en kolonnebog i 2002. Han husker ikke, hvordan han har ført kolonnebogen, og han tror først, at han skrev i bogen, da selvangivelsen skulle laves. Han har således kun skrevet i den en gang om året. Det kan man også se, da det er den samme kuglepen, der er brugt. Hans bilag var indkaldt af kommunen, og han afleverede kolonnebogen til kommunen. Kontantsalg dækkede hovedsagelig salg til private mest af gulerødder.

Han boede nabo til G1 Kartoffelcentral. Han arbejdede sommetider for dem ved at sortere og køre. Han afregnede dette arbejde ved en faktura, og han kan ikke forklare, hvorfor dette arbejde ikke er med i kolonnehogen. Han lagde bilagene i en kasse og gjorde det op hvert halv år, når han skulle lave momsangivelse. Hans privatliv var kaotisk med sygdom og tvangsauklion. Han han skrev op, hvad der blev solgt på markeder og salg til private.

I 2003 kørte det stort set på samme måde som i 2002. Der er nok nogle bilag, som ikke skulle være smidt ud, som er smidt ud. 

I 2004 begyndte han at købe cement, som han solgte videre. Han solgte det hovedsageligt til private på nedlagte landbrug. Det skal nok passe, at han købte cement for 67.000 kr., ligesom det godt kan passe, at hans gennemnitspris har været 0,80 kr. som angivet af ToldSkat. En del af mankoen, som ToldSkat ansætter til 92.000 kr. er med i det privatsalg, der fremgår af kolonnebogen, og som derfor er angivet. Han kan dog godt erkende ToldSkats tal.

I 2005 førte han ingen kolonnebog. Han solgte alt den cement, som han købte, og den salgspris, som SKAT har anslået, er i orden.  Han angav moms for første halv år 2005, men det var lidt af et skøn. Han havde ikke nået at lave momsangivelsen for andet halv år, da politiet ved ransagningen beslaglagde materialet. Det skyldtes private årsager, at han ikke havde fået det lavet til tiden.

Tiltalte har forklaret om sine personlige forhold.

Det fremgår af sagens oplysninger, at overskuddet af tiltaltes virksomhed i følge kolonnebøgerne udgjorde 61.092 kr. i 2002, 56.306 kr. i 2003 og 131 .723 kr. i 2004, og at det selvangivne resultat ved senere ligning er sat til 68.900 kr. i 2002. Efter de bilag skattevæsenset har fundet, og som ikke er indført i kolonnebogen, er det ansatte overskud for de 3 år forhøjet med henholdsvis 245.109 kr., 323.017 kr. og 375.818 kr., således at tiltaltes ansatte overskud i 2002 var 314.009 kr., 373.323 kr., og 507.737 kr., hvorved der er foretaget en samlet indtægtsforhøjelse på 943.940 kr. og en skatteunddragelse på 399.492,83 kr.

Det fremgår videre, at tiltaltes momsunddragelse er opgjort til 56.534 kr. i 2002, til 81.370 kr. i 2003, til 139.604 kr. i 2004 og til 68.629 kr. i første halvår af 2005, og at momsunddragelsen i anden halvår 2005 er opgjort til 164.039 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter tiltaltes erkendelse, der findes bestyrket, findes tiltalte skyldig i unddragelserne som anført i forhold 1-4. Tiltalte har ikke ved sin erkendelse erkendt, at have begået forholdene forsætligt men alene groft uagtsomt, og han har ej heller, såfremt der er tale om forsæt, at forhold 3 og 4 skal henføres under straffelovens § 289.

Bl.a. under hensyn til at tiltalte i de kolonneboger han førte fra 2002 til 2004 helt udelukkede sine ikke ubetydelige indtægter fra G1 Kartoffelcentral, findes det ubetænktligt at lægge til grund, at han i denne periode har handlet med forsæt til unddragelse.

Henset til at tiltalte i 2005 end ikke har ført kolonnebogen og ikke lavet regnskab over sit betydelig salg af cement, findes han også i 2005 at have haft forsæt til unddragelse.

Tiltalte findes derfor i det hele at skulle dømmes efter anklageskriftet og forholdene i forhold 3 og 4 findes at burde henføres under straffelovens § 289, henset til at det drejer sig om beløb over 500.000 kr. 

Straffen fastsættes til fængsel i 9 måneder efter skattekontrollovens § 13, stk. 1, efter lov om arbejdsmarkedsfond § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a og efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt. og stk. 4, 2. pkt.

Under hensyn at sagen har ligget død hos anklagemyndigheden i mere end 1½ år, findes en del af straffen at kunne gøres betinget.

3 måneder af straffen skal afsones nu.

Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder den betingelse, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 985.000 kr., jf. straffelovens § 58, stk. 1. 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 9 måneder.

3 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 985.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

-----------

Vestre Landsrets dom af  9. marts 2011, 15. afdeling , S-2903-10 

Byretten har den 23. november 2010 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 3-794/2010).

Påstande

Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at forhold 3 og 4 ikke henføres under straffelovens § 289, idet tiltalte ikke har handlet forsætligt, og at fængselsstraffen i sin helhed gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at fængselsstraffen i det hele gøres ubetinget.

Anklagemyndigheden har anført, at forhold 2 fra den 1. januar 2011 skal henføres under skattekontrollovens § 13, stk. 1.

Supplerende oplysninger

Anklagemyndigheden har for landsretten udarbejdet en oversigt over sagsbehandlingstiden i sagen. Det fremgår heraf bl.a., at tiltalte den 30. juni 2006 blev sigtet for overtrædelse af momslovens § 81 og skattekontrollovens § 13 for årene 2002 og 2003. SKAT traf den 31. maj 2007 afgørelse om ændring af tiltaltes skatteansættelse og afkrævning af afgift, og tiltalebegæringen blev den 10. marts 2008 fremsendt af SKAT til politiet. Sagen blev den 14. maj 2008 afleveret til anklagemyndigheden med henblik på afgørelse af tiltalespørgsmålet, og den egentlige sagsbehandling blev herefter påbegyndt af anklagemyndigheden den 26. januar 2010.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at han i flere år havde samlet bilagene i en kasse og afleveret dem sammen med regnskabet, og kommunen havde ikke haft bemærkninger til denne fremgangsmåde. Han handlede stort set altid kontant. Det var ikke altid, at kunderne, f.eks. rideelever, fik en kvittering, når de købte gulerødder. Han skrev nogenlunde op hver dag, hvad han havde solgt. Han fik ikke lagt bilagene i kassen hver dag, for han havde nogle lange arbejdsdage. Han lavede regnskaberne for 2002-2004 med udgangspunkt i bilagene. I 2005 skrev han ikke i kolonnebogen, for der var så meget kaos i hans liv - både økonomisk og privat. De havde en søn, der forsvandt i perioder, og det endte med, at sønnen begik selvmord. Hans hustru er hjemmesygeplejerske. Tvangsauktionen over hans ejendom fandt sted en gang i 90'erne. I dag lever de af hustruens indtægter, og han har selv et beskedent salg.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har alene anket til formildelse, og landsretten kan derfor ikke tage stilling til, om tiltalte har handlet forsætligt.

Navnlig under hensyn til størrelsen af det unddragne beløb er straffen passende udmålt til fængsel i 9 måneder.

Efter sagens karakter og størrelsen af det unddragne beløb er der ikke grundlag for at gøre hele straffen betinget.

Under hensyn til sagens tidsmæssige forløb, herunder at sagen efter det oplyste har ligget stille hos anklagemyndigheden i en periode pa ca. 1 år og 8 måneder, tiltrædes det imidlertid, at 6 måneder af straffen kan gøres betinget på vilkår som anført i byrettens dom.

Tillægsbøden og forvandlingsstraffen er passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.