Dato for udgivelse
28 mar 2011 10:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 aug 2010 10:03
SKM-nummer
SKM2011.218.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-00985
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Afvisning, klage, skatteankenævnet, realitetsbehandling
Resumé
Landsskatteretten pålagde skatteankenævnet at realitetsbehandle en klage over pålagte morarenter m.v. på årsopgørelser, idet nævnet havde saglig kompetence hertil, jf. skatteforvaltningslovens § 5, stk. 1, nr. 2. Nævnets afvisning af at behandle klagen var derfor uberettiget.
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 5, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 62, stk. 2

Henvisning
-

Klagen skyldes, at skatteankenævnet har afvist at behandle boets klage over pålagte morarenter m.v. på afdødes årsopgørelse (skat) nr. 4 og årsopgørelse (arbejdsmarkedsbidrag m.v.) nr. 4 for indkomståret 2002 (udskrevet den 12. november 2007), årsopgørelse (skat) nr. 3 og årsopgørelse (arbejdsmarkedsbidrag m.v.) nr. 3 for indkomståret 2003 (udskrevet den 14. januar 2008) samt årsopgørelse (skat) nr. 7 og årsopgørelse (arbejdsmarkedsbidrag m.v.) nr. 5 for indkomståret 2004 (udskrevet den 12. november 2007).

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets afgørelse, således at nævnet pålægges at realitetsbehandle klagen.

Sagens oplysninger

RG afgik ved døden den 7. november 2005.

Landsskatteretten afsagde den 8. november 2006 kendelse i en klagesag om RG's skattepligtige indkomst for indkomstårene 1993, 1994, 1995, 1996 og 1997. Ved kendelsen fik boet delvis medhold i klagepunkterne.

Herudover afsagde Landsskatteretten den 17. oktober 2006 kendelse i en klagesag om RG's kapitalindkomst for indkomstårene 2002 og 2003. Endvidere afsagde Landsskatteretten den 14. juni 2007 kendelse i en klagesag om RG's skattepligtige indkomst for indkomstårene 1998, 1999, 2000 og 2001. Ved disse to kendelser blev de stedlige skattemyndigheders afgørelser stadfæstet.

SKAT udskrev den 12. november 2007 og den 14. januar 2008 følgende årsopgørelser til boet efter afdøde:

Den 12. november 2007:

  • Årsopgørelse (skat) nr. 4 for indkomståret 2002
  • Årsopgørelse (arbejdsmarkedsbidrag m.v.) nr. 4 for indkomståret 2002
  • Årsopgørelse (skat) nr. 7 for indkomståret 2004
  • Årsopgørelse (arbejdsmarkedsbidrag m.v.) nr. 5 for indkomståret 2004

Den 14. januar 2008:

  • Årsopgørelse (skat) nr. 3 for indkomståret 2003
  • Årsopgørelse (arbejdsmarkedsbidrag m.v.) nr. 3 for indkomståret 2003

På de nævnte årsopgørelser blev boet opkrævet følgende morarentebeløb:

Årsopgørelserne for 2002:

 

Rente af for sent betalt skat

647.601,57 kr.

Rente af for sent betalt bidrag/pension

4.730,84 kr.

Årsopgørelserne for 2003:

 

Rente af for sent betalt skat

797.165,19 kr.

Rente af for sent betalt bidrag/pension

2.269,21 kr.

Årsopgørelserne for 2004:

 

Rente af for sent betalt skat

903.645,85 kr.

Rente af for sent betalt bidrag/pension

2.269,21 kr.

Endvidere blev boet ved de nævnte årsopgørelser (skat) for indkomstårene 2002 og 2004 opkrævet procenttillæg på henholdsvis 4.999,76 kr. og 42.166,13 kr.

Ved klageskrivelse af 6. februar 2008 har boets repræsentant påklaget de nævnte årsopgørelser for indkomstårene 2002, 2003 og 2004 til skatteankenævnet med påstand om, at årsopgørelserne skal annulleres og tilbageføres, herunder at alle rentebeløb, tillæg m.v. skal tilbageføres.

Af skatteankenævnets sagsfremstilling i sagen fremgår, at nævnet modtog klagen den 7. februar 2008.

SKAT har over for Landsskatteretten oplyst, at der efterfølgende er udskrevet nye årsopgørelser til boet for de tre omhandlede indkomstår. For indkomståret 2002 er der således udskrevet årsopgørelser den 2. maj 2008 og for såvel indkomståret 2003 som indkomståret 2004 den 5. maj 2008.

SKAT har endvidere i brev af 16. juli 2009 afgivet en redegørelse til boets repræsentant for de tilskrevne morarenter og rentegodtgørelser på de pr. denne dato senest foreliggende årsopgørelser for indkomstårene 1993 - 2009 (inkl.), blandt andet indeholdende en talmæssig gennemgang.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har den 27. marts 2008 truffet afgørelse om afvisning af boets klage af 6. februar 2008 og har videresendt klagen til behandling i SKAT.

Afgørelsen er begrundet med, at det efter nævnets opfattelse anses for oplyst og sandsynliggjort, at der med hensyn til de omhandlede beløb er tale om tilskrivning af renter på årsopgørelserne.

Der er dermed ikke tale om en klage over forhold, som er omfattet af skatteforvaltningslovens § 5. Der er herunder ej heller tale om en klage over ansættelse af indkomstskat.

Nævnet har derfor ikke hjemmel til at behandle klagen.

Klagen videresendes med henvisning til forvaltningslovens § 7, stk. 2, til SKAT til behandling, idet sagen ikke ses at være formelt behandlet i SKAT, idet der alene er udskrevet årsopgørelser med opkrævning af de omhandlede morarenter.

Boets påstand og argumenter

Boets repræsentant har fremsat påstand om, at skatteankenævnet skal pålægges at behandle klagen over de pågældende årsopgørelser for indkomstårene 2002, 2003 og 2004.

Klagen vedrører årsopgørelser, der blev udskrevet før den 1. juli 2008. Årsopgørelserne blev endvidere påklaget til skatteankenævnet i foråret 2008, hvor klagen også blev registreret modtaget hos nævnet. Årsopgørelserne blev dermed påklaget før den 1. juli 2008, hvor skatteforvaltningslovens § 5, stk. 4 og 5, trådte i kraft.

Efter skatteforvaltningslovens § 5, har skatteankenævnet kompetence til at behandle spørgsmål vedrørende blandt andet indkomstskat. De påklagede årsopgørelser udgør ændringer af boets skatteansættelser for de pågældende indkomstår. Det fremgår ikke af ændringerne, hvad begrundelsen for ændringerne er.

Fra SKATs side er der ikke udarbejdet sagsfremstilling, agterskrivelse med høringsadgang eller decideret afgørelse med klageadgang, forinden de nye kørsler af årsopgørelserne blev foretaget.

Ændringerne fremstår derfor over for boet som almindelige ansættelsesændringer for indkomstårene 2002, 2003 og 2004.

Det må påhvile SKAT og skatteankenævnet at dokumentere, at der er tale om inddrivelsesafgørelser, der ikke kan påklages til skatteankenævnet.

Denne bevisbyrde er ikke løftet.

SKAT udskrev de omhandlede årsopgørelser på sædvanlig vis. At årsopgørelserne blev udskrevet ved automatiske kørsler, ændrer ikke ved, at der er tale om trufne afgørelser.

Der henvises herved til Gammeltolft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 1. udgave, side 40, hvori afgørelsesbegrebet er defineret således:

"beslutninger, der træffes af forvaltningsorganer, og som i forhold til en enkelt eller en bestemt flerhed af borgere (eller juridiske personer) tilsigter at fastslå retstilstanden i det konkrete tilfælde."

Ved udskrivningen af de omhandlede årsopgørelser blev retstilstanden fastslået over for boet, idet der med årsopgørelserne er forbundet en meget klar opkrævning.

Da årsopgørelserne ikke omhandler inddrivelsesspørgsmål, må årsopgørelserne i mangel af dokumentation for, hvad ændringerne udspringer af, omhandle almindelige ansættelsesændringer.

Klagen over de omhandlede ændringer på årsopgørelserne er derfor underlagt skatteankenævnets kompetence, jf. skatteforvaltningslovens § 5.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skatteforvaltningsloven trådte i kraft med virkning fra den 1. november 2005, jf. ikrafttrædelsesbestemmelsen i lovens § 62, stk. 2.

Skatteforvaltningslovens § 5, stk. 1 - 3, har følgende ordlyd:

"Skatteankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer om:

1) Forskudsregistrering af indkomst.

2) Ansættelse af indkomstskat.

3) Bindende svar efter kapitel 8, for så vidt angår spørgsmål som nævnt i nr. 1, 2 og 4-10.

4) Ansættelse af underskud eller tab, der kun kan modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, som underskuddet eller tabet vedrører.

5) Ansættelse af ejendomsværdiskat.

6) Beregning af passivposter efter boafgiftslovens § 13 a, der ikke vedrører værdiansættelse efter boafgiftslovens § 12.

7) Beregning af passivposter efter kildeskattelovens § 33 D.

8) Ansættelse af anskaffelsessummer m.v. opgjort efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 8, 11 og 13, for fysiske personer og dødsboer.

9) Behandling af anmodninger efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, 4. pkt., stk. 5, stk. 11, 5. pkt. og stk. 13, 4. pkt., for fysiske personer og dødsboer.

10) Afgørelser efter § 14 i lov om skattenedslag for seniorer.

Stk. 2. Afgørelser, som kan påklages til skatteankenævnet efter stk. 1, nr. 2-10, kan efter klagerens valg i stedet påklages til Landsskatteretten efter § 11, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Afgørelser, som er påklaget til skatteankenævnet efter stk. 1, nr. 2-10, kan efter klagerens valg påklages til Landsskatteretten efter § 11, stk. 1, nr. 1, hvis nævnet ikke har truffet afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er modtaget."

Ved lov nr. 527 af 17. juni 2008 blev stk. 4 og 5 indsat i bestemmelsen med virkning fra den 1. juli 2008, jf. ikrafttrædelsesbestemmelsen i lovens § 9, stk. 2.

Skatteforvaltningslovens § 5, stk. 4 og 5, har følgende ordlyd:

"Stk. 4. En klage over en årsopgørelse indgives til told- og skatteforvaltningen. Dette gælder dog ikke, hvis klageren tidligere har modtaget særskilt underretning om ansættelsen og klagen omfatter forhold heri. Kan told- og skatteforvaltningen ikke give fuldt medhold i klagen, og fastholdes klagen, videresender forvaltningen klagen til skatteankenævnet eller Landsskatteretten, jf. stk. 2, sammen med en udtalelse om sagen. § 36, stk. 2, 2.-4. pkt., og § 42, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på klager, der indgives efter 1. pkt., og klageinstansen træffer afgørelse i forhold til disse bestemmelser.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen efter stk. 4."

Skatteministeren har i medfør af stk. 5 udstedt bekendtgørelse nr. 822 af 19. juni 2008.

Af forarbejderne til skatteforvaltningsloven (de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 110 af 24. februar 2005) fremgår under punkt 4.17 (Terminologi):

"Begrebet skatteansættelse (ansættelse af skat) anvendes såvel om opgørelsen af grundlaget for skatteansættelsen som om beregningen af den skat, dette grundlag fører til, samt beregningen af tillæg, gebyrer eller lignende, der er knyttet til skatteberegningen. Begrebet omfatter desuden på tilsvarende måde fastsættelse af afgiftstilsvar.

SKAT udskrev de omhandlede årsopgørelser til boet i perioden fra den 12. november 2007 til den 14. januar 2008.

Boet påklagede årsopgørelserne til skatteankenævnet ved klageskrivelse af 6. februar 2008 for så vidt angår de pålagte morarenter, tillæg m.v. Skatteankenævnet modtog klagen den 7. februar 2008.

Årsopgørelserne blev derfor udskrevet og påklaget efter den 1. november 2005, hvor skatteforvaltningsloven trådte i kraft, men før bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 5, stk. 4 og 5, trådte i kraft den 1. juli 2008.

Udtrykket "Ansættelse af indkomstskat" i skatteforvaltningslovens § 5, stk. 1, nr. 2, omfatter i henhold til forarbejderne til bestemmelsen også de til skatteberegningen knyttede tillæg, gebyrer eller lignende.

Pålagte morarenter må antages at være omfattet af udtrykket "lignende".

I forarbejderne til lov nr. 527 af 17. juni 2008 (de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 116 af 12. marts 2008, punkt 3.1.1.1 og 3.1.1.2) er det således også under beskrivelsen af den ved lovforslagets fremsættelse gældende retstilstand anført, at årsopgørelsernes beregning af procenttillæg og renter kan påklages til skatteankenævnet eller Landsskatteretten.

Boets klage over de pålagte morarenter, tillæg m.v. på de omhandlede årsopgørelser falder derfor inden for området for skatteankenævnets saglige kompetence, jf. skatteforvaltningslovens § 5, stk. 1, nr. 2.

Hverken ikrafttrædelsesbestemmelsen i lov nr. 527 af 17. juni 2008, § 9, stk. 2, eller øvrige bestemmelser giver grundlag for, at den omstændighed - at der med virkning fra den 1. juli 2008 trådte en remonstrationsordning i kraft i relation til indgivelse af klager over årsopgørelser, jf. skatteforvaltningslovens § 5, stk. 4 og 5 - medfører, at skatteankenævnet blev berettiget til at afvise den allerede på dette tidspunkt modtagne klage.

Skatteankenævnets afvisning af at behandle klagen er derfor uberettiget.

Den påklagede afgørelse ændres derfor, således at skatteankenævnet pålægges at realitetsbehandle klagen.