Dato for udgivelse
22 Mar 2011 15:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2011 14:56
SKM-nummer
SKM2011.187.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-174645
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg
Emneord
salg, landbrugsejendom, beboelse, stuehus
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at fortjeneste ved afståelse af landbrugsejendommen X-vej, Y-by, der vedrører ejendommens to stuehuse, er skattefri efter ejendomsavancebeskatnings- lovens § 9, for så vidt angår SNs ejerandel på de tidspunkter, hvor han havde bolig i hvert af de pågældende stuehuse.
Hjemmel
Ejendomsavancebeskatningsloven § 9
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 9
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit E.J.2.3.3.3

Spørgsmål:

Kan det bekræftes, at den del af spørgers andel af fortjeneste ved afståelse af landbrugsejendommen X-vej, Y-by, der vedrører ejendommens 2 stuehuse, er skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 9, stk. 1?

Svar:

Ja, men kun for så vidt angår spørgers ejerandel på de tidspunkter, hvor han havde bolig i hvert af de pågældende stuehuse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

SN ejer landbrugsejendommen X-vej, Y-by i sameje med sin søster RN. SNs ejerandel er i dag 2/3 og søsterens 1/3.

Ejerforhold

Det er oplyst, at ejerforholdene for ejendommen X-vej historisk har været således:

01.04.1973 køber HN (far), PN (søn) og KN (søn) hver 1/3 af ejendommen

01.01.1980 sælger PN sin 1/3 til SN

01.07.1982 sælger KN sin 1/3 til HN og SN i lige sameje

01.01.1985 sælger HN sin 1/2, med 2/3 af 1/2 delen til RN (datter) og 1/3 af 1/2 delen til SN

Herefter ejer SN 2/3 af ejendommen og RN ejer 1/3 af ejendommen.

Bygninger på ejendommen

Ejendommen X-vej består af 4 bygninger:

Bygning 1 stuehus

Bygning 2 Ko/svinestald

Bygning 3 Lade

Bygning 4 Stuehus

Vurdering

Landbrugsejendommen er pr. 1/10 2008 vurderet til 2.900.000 kr., hvoraf 921.000 kr. nu er henført til de 2 stuehuse. Bygning 1 (stuehus 1) er vurderet til 672.800 kr. og bygning 4 (stuehus 4) til 248.400 kr. Ejendommen har et grundareal på 10,2 ha.

Ejendommen har siden 1. april 1981 været vurderet som en landbrugsejendom med et uændret areal på 10,2 ha.

Tidligere omfattede ejerboligfordelingen kun den ene ejerbolig, idet den anden bolig havde status af en medarbejderbolig.

Der foreligger kun vurderingsoplysninger om ejendommens bygninger fra 1996. Fra dette år og fremefter har der på ejendommen været registreret et stuehus fra 1877 og en medarbejderbolig fra 1957. Begge boliger må derfor antages at have været beliggende på ejendommen tilbage til 1981.

Værdien af medarbejderboligen er indtil 2008 indgået i den samlede ejendomsværdi. Først fra vurderingen i 2008 er boligen indgået med en selvstændig anført stuehusværdi.

Beboelse på ejendommen

I perioden 1976 - 1982 boede SN i bygning 4 (stuehus) og KN i bygning 1 (stuehus).

I forbindelse med at KN solgte sin andel i 1982 flyttede SN over i bygning 1.

SN har således haft bolig i bygning 4 (herefter stuehus 4) fra 1980-1982, medens han var ejer af 1/3 af ejendommen.  Han har haft bolig i bygning 1 (stuehus 1), mens han har ejet sine nuværende 2/3 af ejendommen.

Jorden har været bortforpagtet siden 1982.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

For ejendomme, der på afståelsestidspunktet helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. VUL § 33, stk. 1, skovbrugsejendomme, jf. VUL § 33, stk. 7, eller blandet benyttede ejendomme, jf. VUL § 33, stk. 5, skal den del af fortjenesten, som vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen, ikke medregnes.

Anvendelse af reglen er betinget af, at ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har været omfattet af VUL § 33, stk. 1, 5 eller 7, 1. pkt. § 8, stk. 1, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, jf. EBL § 9, stk. 1.

Ejendommen X-vej 16 er vurderet som en landbrugsejendom med 2 stuehuse.

SN har beboet begge stuehuse i sin ejertid, og kan derfor afhænde bygning 1 og bygning 4 skattefrit, for så vidt angår hans ejerandel.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst.

Ved afståelse af ejendomme, der på afståelsestidspunktet helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1, skal den del af fortjenesten, som vedrører stuehuset med tilhørende grund og have, ikke medregnes, jf. EBL § 9, stk. 1, 1. pkt. Anvendelse af reglen i 1. pkt. er betinget af, at ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har været omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 1. Videre er det en betingelse, at arealkravet i EBL § 8, stk. 1, 2. pkt., er opfyldt.

Ejendommen har siden spørgers erhvervelse i 1980 været vurderet som en landbrugsejendom. Indtil vurderingen pr. 1. okt. 2008 var den vurderet med et stuehus og en anden helårsbeboelse.

Betingelsen om, at ejendommen i spørgers ejertid har været omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 1, er opfyldt, og spørger har endvidere haft bolig på ejendommen som ejer, mens betingelsen har været opfyldt.

Skatteministeriet finder, at det er uden betydning, om boligen, mens den tjener til bolig for ejeren eller dennes husstand, er vurderet som et stuehus, en medarbejderbolig, en helårsbeboelse eller lignende. Afgørende er, om boligen har karakter af en helårsbolig. 

Det er Skatteministeriets opfattelse, at den del af fortjenesten, der er skattefri, skal opgøres på baggrund af spørgers ejerandel af den samlede ejendom i den periode, hvor han har haft bolig i den pågældende beboelse på ejendommen.

Spørger har haft bolig i bygning 4 (stuehus 4) i en periode, hvor hans ideelle ejerandel af hele ejendommen udgjorde 1/3.

Som følge heraf er det Skatteministeriets opfattelse, at spørger ikke skal medregne 1/3 af den fortjeneste, der kan henføres til bygning 4 (stuehus 4) ved indkomstopgørelsen.

Spørger har haft bolig i bygning 1 (stuehus 1) i en periode, hvor hans ideelle ejerandel af hele ejendommen udgjorde 2/3.

Som følge heraf er det Skatteministeriets opfattelse, at spørger ikke skal medregne 2/3 af den fortjeneste, der kan henføres til bygning 1 (stuehus 1) ved indkomstopgørelsen.

Det er herved forudsat, at arealkravet i EBL § 8, stk. 1, er opfyldt for hvert af stuehusene med tilhørende grund og have.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med et ja, således at den del af fortjenesten, der kan henføres til spørgers ejerandel af stuehusene på de tidspunkter, hvor han havde bolig i hvert af de pågældende stuehuse, ikke skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Det er ved besvarelsen forudsat, at arealkravet som nævnt i EBL § 8, stk. 1, er opfyldt for hvert af stuehusene med tilhørende grund og have.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.