Dato for udgivelse
28 jan 2011 13:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 jan 2011 12:46
SKM-nummer
SKM2011.64.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-131045
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
DHL-stafetten
Resumé

Skatteministeriet tog i forbindelse med behandling af sag j.nr. 10-172779, offentliggjort som SKM2011.63.SR stilling til den skattemæssige behandling af arbejdsgiverens betaling af startgebyr for medarbejdernes deltagelse i løbearrangementet.

Skatteministeriet justerer derfor sin vejledende udtalelse vedrørende DHL-stafetten anført i bindende svar af 14. december 2010.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2, A.B.1.9
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.6.2

Spørgsmål

Når spørgers klubber, som får tilskud fra firmaet og de, der er medlemmer betaler kontingent, betaler startgebyr og lignende ved forskellige løb/turneringer m.m. er det skattefrit?

Svar

Se sagsfremstilling og begrundelse.

Begrundelse for genoptagelse

Skatteministeriet tager i forbindelse med behandling af sag j.nr. 10-172779 (offentliggjort som SKM2011.63.SR) stilling til den skattemæssige behandling af arbejdsgiverens betaling af startgebyr for medarbejdernes deltagelse i et løbearrangement.

Skatteministeriet justerer derfor sin vejledende udtalelse vedrørende DHL-stafetten anført i bindende svar af 14. december 2010.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 3

Der spørges om spørgers klubbers betaling af startgebyrer på vegne af medarbej­dere er skattefrit for de pågældende medarbejdere.

Det blev uddybet, at spørger ønsker at afklare, hvorvidt medarbejdere skal beskattes af eventuelt betaling for startgebyr ved eksempelvis DHL-stafetten og lignende, når de er medlemmer af forening i huset.

På grund af spørgsmålets generelle karakter, kan besvarelsen udelukkende betragtes som en vejledning.

Spørgsmålet vedrører et tilfælde, hvor sportsklubber, der modtager tilskuddet fra spørger, der betaler gebyrer på vegne af medarbejdere. Der er således ikke tale om en situation, hvor arbejdsgiveren betaler det pågældende gebyr.

Skatteministeriet vurderer derfor at erlæggelse af gebyrer på vegne af medarbejderne, vil blive betragtet som en skattepligtig indkomst i overensstemmelse med reglen i statsskattelovens § 4.

Som nævnt ovenfor, er medarbejdere i henhold til ligningslovens § 16, stk. 1, skattepligtige af formuego­der af pengeværdi, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Skatteministeriet er imidlertid af den opfattelse, at arbejdsgivers betaling for deltagelse i DHL-stafetten eller andre motionsløb kan afholdes som et årligt eller halvårligt skovtursarrangement og dermed være skattefrie for medarbejderne.

Er der derimod tale om medarbejdere, der løsrevet fra virksomheden som helhed, deltager i DHL stafetten, eller andre lignende arrangementer, vil arbejdsgivers eventuelle betaling af de hermed forbundne udgifter blive skattepligt indkomst for medarbejderne og i denne situation ikke kunne anses omfattet af bagatelgrænsen i LL § 16, stk. 3.

Skatteministeriet bemærker samtidigt, at Skatterådet i SKM2008.1002.SR har konkluderet, at det tilskud, som en arbejdsgiver betaler til fritids- og medarbejderklubber er skattepligtigt for medarbejderne jf. ligningslovens § 16, stk. 1.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med: "se sagsfremstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.