Dato for udgivelse
26 jan 2011 13:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 jan 2011 13:33
SKM-nummer
SKM2011.46.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-138063
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
salg, bolig nr. 2, skattefrihed
Resumé
Skatterådet bekræfter, at en eventuel avance ved salg af en lejlighed i X-by vil være skattefri, da lejligheden regelmæssigt er blevet anvendt af spørger af arbejdsmæssige årsager.
Hjemmel
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit E.J.1.1

Spørgsmål:

Vil en eventuel avance ved salg af ejerlejligheden i X-by være skattefri?

Svar:

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger, der har folkeregisteradresse i Y-by, har siden 1998 ejet en ejerlejlighed i X-by.

Lejligheden er en toværelses lejlighed med et tinglyst areal på 44 m2. Lejlighedens areal er efter den fremlagte BBR-meddelelse på 49 m2.

Der er bopælspligt på lejligheden, men X-by Kommune har siden erhvervelsen af lejligheden givet dispensation fra bopælskravet samt givet tilladelse til, at spørger ikke behøvede at skifte folkeregisteradresse fra Y-by Kommune til X-by Kommune.

Spørger erhvervede lejligheden i X-by, da han i 1998 blev ansat i et selskab i X-by. Samtidig var han medlem af tre bestyrelser, som også krævede meget arbejde i X-by. Det var faktisk bestyrelsesarbejdet, der var hovedsagen til, at han anskaffede lejligheden, da det var ulideligt konstant at bo på hotel.

Spørger tilbragte arbejdsugen - ofte sammen med sin hustru - i lejligheden i X-by, mens weekender og anden fritid blev holdt i Y-by.

Om hustruens ophold i lejligheden i X-by har spørger oplyst, at hun i perioden 1998 - 2003 mest var sammen med spørger, da ægtefællerne havde en datter og svigersøn med en lille datter boende i X-by. Ligeledes var hun næsten med i X-by hver uge de sidste år af perioden indtil spørgers pensionering i 2008.

Om hustruens beskæftigelse er oplyst, at hun i perioden 1998 - 2001 var sygehjælper på Y-by sygehus. Hun var derfor kun med i X-by, når hendes arbejde tillod det. I 2001 gik hustruen på efterløn, og hun er senere gået på pension.

Spørger har fremlagt dokumentation for udgifter til elektricitet og vand.

Forbruget for elektricitet har udgjort følgende kWh:

1998              Ingen oplysninger

1999              Ingen oplysninger

2000              1.089

2001              750

2002              700

2003              657

2004              Ingen oplysninger

2005              700

2006              701

2007              767

2008              340

2009              81

Forbruget for vand har udgjort følgende m3:

1998              13,7

1999              20,6

2000              14,5

2001              15,4

2002              10,2

2003              Ingen oplysninger

2004              Ingen oplysninger

2005              19,8

2006              21,6

2007              35,1

2008              12,7

2009              13,4

Da spørger i 2008 er gået på pension, ønsker han at afhænde lejligheden.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger finder, at en eventuel avance ved salg af lejligheden er skattefri, da lejligheden kun har været anvendt af ægtefællerne i forbindelse med hans arbejde i X-by.

Spørger har endvidere henvist til en landsskatteretskendelse, hvor en kollega i en årrække arbejdede og boede under lignende forhold - tilfældigvis i samme ejendom.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst.

Loven indeholder en undtagelse til denne regel, idet ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Den administrative praksis har imidlertid slået fast, at en supplerende ejendom vil kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om en skatteyder anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot skatteyderen faktisk har anvendt ejendommen af arbejdsmæssige årsager. Det er dog en betingelse, at varigheden af den arbejdsmæssige anvendelse af ejendommen har haft en sådan karakter, at det kan siges, at den supplerende ejendom har tjent til bolig for ejeren.

Det er oplyst, at spørgeren har anvendt ejerlejligheden i arbejdsugerne, mens weekender og anden fritid blev holdt i Y-by, hvor spørger har folkeregisteradresse.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at lejligheden regelmæssigt er blevet anvendt af spørger af arbejdsmæssige årsager, hvilket må anses for bekræftet af størrelsen af de afholdte udgifter til el i henhold til de fremlagte opgørelser over forbruget af elektricitet og vand samt spørgers oplysninger om hans arbejde, herunder bestyrelsesarbejde.

Derfor vil en eventuel avance efter Skatteministeriets opfattelse være omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.