Dato for udgivelse
26 jan 2011 12:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 jan 2011 10:41
SKM-nummer
SKM2011.45.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-190229
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri
Emneord
Moms, momsfritaget, fast ejendom, byggegrund, afgiftspligtig person, gamle bygninger
Resumé

Skatterådet bekræfter, at salg af en grund, som ifølge lokalplan er udlagt til boligformål, og hvorpå der er opført en garage/et udhus, i momsmæssig sammenhæng skal anses for levering af en byggegrund, som er en momspligtig levering, hvis sælger er en afgiftspligtig person.

Hjemmel
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3.
Reference(r)

Momsloven § 3
Momsloven § 4
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra b).

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.9.5
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1, afsnit D.11.9.4

Spørgsmål   

  1. Betragtes en grund hvorpå der ligger en carport/garage, udhus som værende bebygget?
  2. Vil denne grund være undtaget for moms i tilfælde af salg efter 1. januar 2011?

Spørgers opfattelse

  1. Ja.
  2. Ja.

Skatteministeriets indstilling

  1. Nej
  2. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver virksomhed med at købe ejendomme for at sætte dem i stand og sælge dem videre. Virksomheden er nu under afvikling.

Spørger ejer en grund på 450 m2 med en fritliggende carport/garage, udhus på 42 m2 opført i 1999. Bygningen er funderet og der er indlagt el. Byggegrunden er omfattet af en lokalplan og byggegrunden kan bebygges med en ejendom til boligformål.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

På baggrund af at ejendommen er funderet samt tilsluttet el-forsyning, er det spørgers klare opfattelse, at der er tale om begrebet "en bygning". Tillige er bygningen 11 år gammel og dermed ikke momspligtig. Spørger anfører i sit høringssvar, at det er sagen uvedkommende, at grunden ikke er fuldt udnyttet.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Den før 1. januar 2011 gældende formulering af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, lyder:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom."

Der skulle således i ingen tilfælde betales moms ved salg af fast ejendom før den 1. januar 2011.

Ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af Lov om merværdiafgift mv., der er trådt i kraft den 1. januar 2011, er der sket en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde, herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Levering af bygninger med tilhørende grundareal, som ikke er nye bygninger, er ikke omfattet af momspligten.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, har pr. 1. januar 2011 følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift;

(......)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

 a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

 b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund."

Forarbejder

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, vedtaget som Lov nr. 520 af 12. juni 2009, fremgår, at der foreslås en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Der indføres altså moms på salg af fast ejendom i form af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde.

Videre hedder det i bemærkningerne til lovforslaget, at:

" Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion. Levering af dele heraf anses for at være levering af en bygning eksempelvis salg af hver enkelt ejerlejlighed i en ejendom.

[...]

Ved en byggegrund forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. den nye affattelse af § 13, stk. 1, nr. 9 litra a) [...]"

"Der foreslås endvidere en overgangsregel for levering af grunde samt særskilt levering af bebyggede grunde, når en leverandør af sådanne grunde har haft udgifter til byggemodning, advokat, revisor mv. i relation til grunden inden lovens ikrafttrædelse, som først sælges efter lovens ikrafttrædelse. Med salg menes tidspunktet for købsaftalens indgåelse. [...] Udgifter i forbindelse med grunde, der ikke er solgt 5 år efter lovens ikrafttrædelse kan godtgøres på dette tidspunkt."

Praksis

SKM2010. 6.SR:

Skatterådet udtalte, at et salg af en grund, der efter lokalplan er udlagt til boligformål, og hvorpå der er opført en garage eller et udhus, i momsmæssig sammenhæng skal anses for levering af en byggegrund, fordi den fremtidige anvendelse af en garage eller et udhus, ikke opfylder det formål til beboelse, der var hensigten med lokalplanens udlægning af arealet til helårsboligbebyggelse.

Uddrag fra vejledningen om moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, afsnit 2.2:

De momenter, som enkeltvis eller sammenlagt kan tillægges vægt ved afgørelsen af, om der er tale om levering af en byggerund, kan f.eks. være prisfastsættelsen i købsaftalen sammenholdt med normalværdien af tilsvarende ejendomme, bebyggelsens karakter ("skur"), manglende tilslutning til offentlig/privat forsyning, ejendommens tidligere anvendelse og bebyggelsens karakter (f.eks. "lade" til opbevaring, og som ikke opfylder helt grundliggende krav til den fremtidige anvendelse).

Begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Betragtes en grund hvorpå der ligger en carport/garage, udhus som værende bebygget?

Spørgsmålet vedrører, om der er tale om levering af en byggegrund i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b), når der er opført en carport/garage/et udhus på 42 m2 på grunden. Levering af en byggegrund er momspligtigt pr. 1. januar 2011, hvorimod levering af en grund med gamle bygninger fortsat er momsfritaget efter den 1. januar 2011.

Ifølge forarbejderne til L203, er en byggegrund:

"...et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. den nye affattelse af § 13, stk. 1, nr. 9 litra a) [...]"

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der ved begrebet bygning forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning.

Ved fast ejendom forstås bygninger i traditionel forstand (hele bygninger og enkelte lokaler) og grundarealer med andre grundfaste konstruktioner.

Som fast ejendom anses således tillige parkeringspladser, transformatorer, broer og andre vejanlæg, samt havneanlæg.

Herefter finder Skatteministeriet, at en garage eller et udhus, opført på støbt fundament som i denne sag, er at anse som en grundfast konstruktion, og derved vil være omfattet af begrebet bygning.

Det bemærkes, at i visse tilfælde anses levering af et grundareal med en bygning dog for levering af en byggegrund. Hvis leveringen sker med henblik på opførelse af en ny bygning, skal leveringen anses for levering af en byggegrund.

Spørger har oplyst, at byggegrunden er omfattet af en lokalplan og at byggegrunden kan bebygges med en ejendom til boligformål.

Ifølge vejledningen til loven, som offentliggjort af Skatteministeriet i forbindelse med ikrafttrædelsen af de nye regler om moms på nye bygninger og byggegrunde, kan der ved afgørelsen af, om der er tale om levering af en byggegrund, f.eks. ses på prisfastsættelsen i købsaftalen sammenholdt med normalværdien af tilsvarende ejendomme, bebyggelsens karakter ("skur"), manglende tilslutning til offentlig/privat forsyning, ejendommens tidligere anvendelse og bebyggelsens karakter (f.eks. "lade" til opbevaring, og som ikke opfylder helt grundlæggende krav til den fremtidige anvendelse).

Det er Skatteministeriets opfattelse, at et salg af en grund, der i henhold til lokalplan er udlagt til boligformål, og hvorpå der er opført en garage eller et udhus, i momsmæssig sammenhæng skal anses som en levering af en byggegrund jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b), fordi den fremtidige anvendelse af en garage eller et udhus, ikke opfylder det formål til beboelse, der var hensigten med lokalplanens udlægning af arealet til helårsboligbebyggelse.

Skatterådet har tiltrådt denne fortolkning af de nye regler om moms på levering af byggegrunde ved afgørelsen SKM2011.6.SR.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 1, besvares med nej.

Ad spørgsmål 2:

Vil denne grund være undtaget for moms i tilfælde af salg efter 1. januar 2011?

Som anført oven for ved besvarelsen af spørgsmål 1, er der tale om en byggegrund i momslovens forstand, hvorefter et salg efter 1. januar 2011 er momspligtigt jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b), når sælger er en afgiftspligtig person.

Da spørger driver virksomhed med køb og salg af fast ejendom, vil hans salg af den pågældende byggegrund, være en momspligtig levering af en byggegrund jf. momslovens jf. § 3 og § 13, stk. 1, nr.9, litra b).

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 2 besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.