Dato for udgivelse
10 Jan 2011 14:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Nov 2010 11:33
SKM-nummer
SKM2011.23.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-2679-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen, beboelse, salg
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen var omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, og dermed kunne afstå sin ejendom skattefrit.

Skatteyderen havde forud for opholdet på den afståede ejendom haft bopæl på den samme ejendom i 33 år, hvortil han flyttede tilbage efter ca. 10 måneders ophold på den afståede ejendom. Skatteyderen havde erhvervet den afståede ejendom fuldt møbleret fra sin søsters dødsbo, hvorfor der ikke var medtaget bohave i forbindelse med flytningen. Om årsagen til erhvervelsen af den afståede ejendom fra søsterens dødsbo forklarede skatteyderen, at det ikke havde været muligt at sælge ejendommen i frit salg til tredjemand, hvorfor skatteyderen, der var den eneste af arvingerne, der havde midler til at erhverve ejendommen og som fandt ejendommens beliggenhed attraktiv, købte denne med henblik på at bebo den. Skatteyderen bevarede under opholdet på den nye ejendom rådigheden over den gamle ejendom, der var uudlejet samt fortsat var fuldt møbleret med skatteyderens indbo. Endvidere havde skatteyderen bevaret tilknytningen til sin gamle ejendom, idet han i et vist omfang fortsat drev virksomhed fra ejendommens tilstødende matrikel.

For byretten blev der afgivet vidneforklaring fra den ejendomsmægler, som havde haft den gamle ejendom i kommission. Ejendomsmægleren, der var en gammel bekendt af skatteyderen, bekræftede, at han havde haft ejendommen i kommission, men at der ikke var udarbejdet sædvanlig formidlingsaftale vedrørende salget. Han bekræftede endvidere skatteyderens oplysning om, at ejendommen ikke havde været mulig at sælge som følge af dens beliggenhed. For landsretten blev der endvidere afgivet forklaring fra en af skatteyderens bekendte, der forud for skatteyderens køb af den nu afståede ejendom havde besigtiget denne med henblik på et eventuelt køb.

Henset til dels skatteyderens kortvarige ophold på den afståede ejendom, herunder at skatteyderen i denne periode kun sporadisk havde opholdt sig på ejendommen som følge af en række forretnings- og udenlandsrejser, skatteyderens fortsatte tilknytning til den gamle bopæl, hvorfra han fortsat drev erhvervsmæssig virksomhed, dels den manglende dokumentation for salgsbestræbelserne samt den manglende flytning af skatteyderens bohave samt til, at ejendommen blev erhvervet til en væsentlig lavere pris end den offentlige ejendomsvurdering, fandt landsretten, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at ejendommen var omfattet af parcelhusreglen.

Byrettens dom blev herefter stadfæstet.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 E.J.1.6.1

Parter

A
(advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Cathrine Wollenberg Zittan).

Afsagt af landsdommerne

Würtzen, Ulrik Jensen og Stig Jørgensen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 17. december 2009 afsagt dom i 1. instans (BS C9- 2469/2008).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af sagens oplysninger, at A i det tidsrum, han ejede ejendommen på ...1, var på udlandsrejse i omkring 3 måneder.

Ejendommen på ...1 blev givet ejendomsmægler SJ i kommission den 3. maj 2001, og slutsedlen blev underskrevet af A den 11. juni 2001. På slutsedlen er As bopæl angivet som ejendommen på ...2, hvilket ifølge en erklæring fra ejendomsmægleren sandsynligvis skyldes, at mægleren tidligere havde udført opgaver for A, og at der ikke blev oprettet en formidlingsaftale i forbindelse med salget. På skødet er As adresse angivet på samme måde. Med virkning fra 5. september 2000 tegnede A en "Familiens Basisforsikring II", der dækkede "i og ved sikredes helårsbolig". Policen er sendt til adressen på ...1, men det er uoplyst, hvilken helårsbeboelse, forsikringen vedrørte.

Forklaringer

A har supplerende forklaret, at han ikke havde tænkt på at købe ejendommen på ...1, inden han blev opfordret til det. Hans tilbud om køb for 800.000 kr. blev accepteret samme dag, som han afgav det. Han vidste på det tidspunkt ikke helt nøjagtigt, hvad ejendommen var værd. Da han var flyttet til ...1, viste det sig hurtigt, at han faldt godt til og blev glad for at bo der. I de år opholdt han sig meget i ...3, hvor han opkøbte biler til salg i hovedsagelig ...4, og dette arbejdsmønster fortsatte efter flytningen. Hans søsters indbo var meget finere end hans, og han tog derfor ikke sine egne møbler med til ...1. Det ville også være lettere at sælge ejendommen på ...2, når den fremstod beboet. Det var det høje bud for ejendommen på ...1, der gjorde, at han indvilligede i at sælge den. Efter salget har han taget søsterens indbo med til ...2, hvor der er god plads. Hans forbrug af vand er beskedent, da han ofte tog bad i forbindelse med træning.

IJ har forklaret, at han er bilforhandler og i den egenskab kender A. I foråret 2000 besigtigede han sammen med A ejendommen på ...1, som han overvejede at købe. Købet blev dog ikke til noget, da der var for stor risiko for fugt i kælderen, og fordi der skulle foretages en del moderniseringer. Huset var nydeligt vedligeholdt, men bar præg af, at det havde været beboet af en ældre dame i en årrække. Ejendommen var udbudt til salg for omkring 1.3 mio. kr.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Som anført af byretten flyttede A intet indbo til ejendommen på ...1. Der er endvidere ikke oplysninger om andre anmeldelser af flytningen end anmeldelsen til folkeregistret, og der foreligger ingen dokumentation for salgsbestræbelser vedrørende ejendommen på ...2, hvorfra han drev sin forretning, og som han i sommeren 2001 flyttede tilbage til, efter at ejendommen i hele perioden havde været til hans rådighed. Han købte ejendommen på ...1 for en pris, der var væsentlig lavere end den offentlige vurdering, og ejendommen blev sat til salg mindre end 9 måneder efter hans overtagelse. I den mellemliggende tid havde han i betydeligt omfang været på forretningsrejse til ...3 og på udlandsrejser.

Det er på denne baggrund ikke godtgjort, at A tog ophold i ejendommen på ...1 med henblik på, at den derefter skulle være hans bolig, og at han som følge heraf opgav sin hidtidige bolig på ...2.

Da det derfor ikke er godtgjort, at As ophold i ejendommen på ...1 har haft karakter af reel beboelse, stadfæster landsretten dommen.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 80.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 80.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.