Dato for udgivelse
07 jan 2011 09:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 dec 2010 13:39
SKM-nummer
SKM2011.15.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 98/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Renter, tynd kapitalisering, begrænsning
Resumé

Ved anvendelsen af reglerne om tynd kapitalisering i selskabsskattelovens § 11 påstod appellanten værdien af en børsnoteret aktiepost forhøjet til det beløb, hvortil selskabet havde erhvervet aktierne ca. 1/2 år forinden. Selskabet henviste i den forbindelse navnlig til, aktierne var blevet købt på armslængdevilkår fra en uafhængig tredjemand baseret på en værdiansættelse af aktiverne, at der ikke siden købet var indtrådt væsentlige ændringer i selskabets økonomiske situation, samt at dette var i overensstemmelse med vurderingen i en syns- og skønserklæring, hvor det også var tilkendegivet, at aktierne kun i relativt begrænset omfang blev handlet på børsen, således at børskursen ikke i alle tilfælde kunne anses for udtryk for handelsværdien.

Landsretten havde fundet, at aktierne i det børsnoterede selskab i overensstemmelse med fast retspraksis som udgangspunkt måtte værdiansættes til børskursen, medmindre der forelå særlige omstændigheder. Landsretten fandt, at hverken den omstændighed, at selskabet ved overtagelse af en strategisk, langsigtet aktiepost havde været villig til at erhverve aktieposten til en kurs, der oversteg børskursen, eller det om omfanget af handler over børsen oplyste gav grundlag for at fravige børskursen som handelsværdi.

Højesteret stadfæstede dommen i henhold til grundene.

Reference(r)
Selskabsskatteloven § 11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 S.I.3.3

Parter

H1 lnvestments Ltd.
(advokat Arne Møllin Ottosen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen, Per Walsøe, Poul Søgaard. Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt.

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 24. afdeling den 25. marts 2009.

Påstande

Appellanten, H1 lnvestments Ltd., har gentaget sin principale påstand og har subsidiært påstået sagen hjemvist til de lignende myndigheder til fastsættelse af handelsværdien af de samlede aktiver i H2 ApS den 31. december 2000.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde. der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 lnvestments Ltd. betale 400.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.