Dato for udgivelse
22 dec 2010 13:36
SKM-nummer
SKM2010.869.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-025263
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget grundværdiansættelsen pr. 1.10.2004  Grundværdien ændres fra 0 kr. til 26.200 kr.

SKAT retter en objektiv myndighedsfejl, idet ejerlejligheden ved vurderingen pr. 1.10.2004 ikke har fået ansat en grundværdi. Den manglende grundværdi har betydet, at beregningsgrundlaget har manglet for den kommunale ejendomsskat for 2006 og frem.

Afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2011.

Skatterådet har samtidig givet SKAT bemyndigelse til at genoptage grundværdiansættelsen for yderligere 12 ejendomme med samme forhold.

Hjemmel

Vurderingsloven § 5, stk. 1
Ejendomsbeskatningsloven § 1, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Reference(r)

Vurderingsloven § 5, stk. 1
Ejendomsbeskatningsloven § 1, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Henvisning
Vurderingsvejledning 2010-2, afsnit F.2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2010-2,afsnit A.A.8.6.

Sagen drejer sig om en ombygget etageejendom. Ejendommen er fordelt på 12 beboelsesejerlejligheder og 1 erhvervsejerlejlighed.

Ejerlejligheden 1. gang vurderet pr. 1.10.2004. SKAT har ved denne vurdering ikke ansat en grundværdi. Da fejlen er konstateret efter fristudløbet for genoptagelse på SKATs initiativ, kan ansættelsen kun ændres ved Skatterådets afgørelse.

Den manglende ansættelse af grundværdi har betydet, at beregningsgrundlaget for den kommunale ejendomsskat har manglet siden 2006.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført en mindre kommunal ejendomsskat for 2006 og efterfølgende år. Grundværdiansættelsen blev derfor genoptaget og ændret til det korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2011.

Skatterådet har samtidig givet SKAT tilladelse til at genoptage grundværdien for yderligere 12 ejendomme med samme forhold.