Dato for udgivelse
21 Dec 2010 12:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2010 10:08
SKM-nummer
SKM2010.863.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-074397
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
porteføljeaktier , handelsværdi
Resumé
Skatterådet bekræfter, at en handelsværdi opgjort på grundlag af en værdiansættelsesmodel beskrevet i en aktionæroverenskomst kan anvendes som anskaffelsessum, jf. § 22, stk. 9 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, henset til, at alle handler af aktier i selskabet er sket mellem uafhængige parter til værdier opgjort efter denne model.
Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven § 9, lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 9

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 9, lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 9

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2, afsnit S.G.4

Spørgsmål:

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at aktionærer i A A/S, der anvender kalenderåret som indkomstår, som anskaffelsessum for deres aktier i A A/S ved begyndelsen af indkomståret 2010 i medfør af lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 9, kan anvende værdien, der er blevet fastsat på A A/S' ordinære generalforsamling 2010, efter formlen i aktionæroverenskomsten i selskabet?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at aktionærerne i A A/S, der anvender kalenderåret som indkomstår, ved beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 9 i et givent år, og hvor gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, kan anvende værdien, der fastsættes på A A/S' ordinære generalforsamling i det givne år, efter formlen i aktionæroverenskomsten i selskabet som værdi ved begyndelsen af indkomståret?

Svar:

Ad 1.             Ja
Ad 2              Ja

A A/S er ejet af  mange små aktionærer, der er under 10 aktionærer med ejerandele på over 5 %

A A/S' formål er ifølge selskabets vedtægter at besidde aktier i selskaber i den finansielle sektor.

Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed med aktiviteter, der står i forbindelse med eller har tilknytning til ovennævnte virksomheder.

Der er mellem de ca. 90 aktionærer indgået en aktionæroverenskomst.

I aktionæroverenskomsten er anført, hvorledes prisen for aktierne fastsættes i forbindelse med de indbyrdes køb og salg mellem aktionærerne. Forkøbsretskursen er gældende for - og skal anvendes ved - alle handler med Selskabets aktier i henhold til overenskomsten.

I praksis giver bestemmelsen ikke anledning til fortolkningsproblemer, idet langt de fleste handler med aktier i A A/S finder sted mellem de aktuelle aktionærer i umiddelbar tilknytning til generalforsamlingen. De handler, der mellem aktionærer fandt sted i 2008 skete således til kursen som fastsat på generalforsamlingen i 2008, de handler der mellem aktionærer fandt sted i 2009, skete til kursen som fastsat på generalforsamlingen i 2009 og handlerne i 2010 skete til kursen som fastsat på generalforsamlingen i 2010.

Ved enhver overdragelse af aktier har A A/S forkøbsret til aktierne.

Prisen skal opgøres fire dage før afholdelse af ordinær generalforsamling i A A/S (opgørelsestidspunktet).

Prisen, som aktierne skal handles til, fastsættes på baggrund af et vægtet gennemsnit af to værdiansættelsesmetoder og under anvendelse af en gruppe af sammenlignelige virksomheder (en peer-gruppe).

Selskaberne i peer-gruppen udvælges på baggrund af branchemæssigt tilhørsforhold, således at selskabernes forretningsaktivitet i tilstrækkeligt omfang er sammenligneligt med A A/S.

Formlen, i bilaget til aktionæroverenskomsten, er udarbejdet af en uafhængig tredjemand. Hensigten med formlen er, at den skal være udtryk for aktiernes handelsværdi.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 blev reglerne for beskatning af selskabers aktiebeholdninger ændret. Ændringen har virkning fra indkomståret 2010, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 2.

Efter de tidligere regler var gevinst ved salg af aktier skattefri, hvis aktierne først blev solgt efter mindst 3 års ejertid. Dette gjaldt uanset ejerandel. Med de nye regler er der indført en sondring mellem porteføljeaktier, datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier. Gevinst ved salg af aktier er skattefri, hvis der er tale om datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, mens gevinst ved salg af porteføljeaktier altid er skattepligtig. Dette gælder uanset ejertid.

Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4A, stk. 1. Ved koncernselskabsaktier forstås bl.a. aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4B, stk. 1. Herudover skal en række yderligere betingelser være opfyldt. Porteføljeaktier er i aktieavancebeskatningslovens § 9 defineret som aktier, der hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier.

I lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 9, er der indført en overgangsbestemmelse. Ved beskatning af porteføljeaktier, som ejes ved begyndelsen af indkomståret 2010, skal handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 som hovedregel anvendes som anskaffelsessum.

I bemærkningerne til loven er følgende anført om "handelsværdien":

"Ved fastsættelsen af handelsværdien i henhold til den foreslåede bestemmelse anvendes de principper for værdiansættelse af aktier, som blev anvendt ved opgørelsen af de såkaldte »19. maj-kurser«, jf. også Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2005-4, afsnit S.G.3.4."

I Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2005-4, afsnit S.G.3.4, er der anført følgende vedrørende værdiansættelsen af unoterede aktier:

"Ved fastsættelse af unoterede aktiers handelsværdi pr. 19. maj 1993 er der mulighed for at få et bindende svar fra Told- og Skatteforvaltningen, jf. skatteforvaltningslovens § 21. Told- og Skattestyrelsen har offentliggjort flere bindende forhåndsbeskeder om fastsættelse af handelskursen pr. 19. maj 1993 i unoterede selskaber. ... Ligningsrådet har ved fastsættelsen af handelskursen pr. 19. maj 1993 bl.a. henset til følgende:

 • Formueskattekursen ifølge kurslisten pr. 1. januar 1991, 1. januar 1992 og 1. januar 1993.
 • Skattekursen beregnet på basis af sidste regnskab før 19. maj 1993. Sluttes regnskabet mindre end én måned efter den 19. maj 1993, er det dog dette regnskab, der skal anvendes. Det er kapitaliseringsfaktorerne pr. 1. januar 1993, der skal anvendes.
 • Kursen beregnes på basis af den regnskabsmæssige indre værdi for de seneste 3 regnskabsår før 19. maj 1993. Sluttes næste regnskab mindre end én måned efter den 19. maj 1993, skal den indre-værdi-kurs beregnes på basis af dette regnskab, men således at der i alt oplyses tre kurser (1. januar 1991, 1. januar 1992 og 1. januar 1993).
 • Hvilken pct. primoegenkapitalen er forrentet med i situationer, nævnt under forrige punkt (indre værdi). Resultatet både før og efter skat oplyses.
 • Det bør overvejes at indregne værdien af goodwill ved fastsættelse af kursen beregnet på basis af den regnskabsmæssige indre værdi. Indregnes goodwill, bør der redegøres for beregningen. Eventuelle andre skjulte reserver kan ligeledes indregnes, ligesom mindreværdi i forhold til den indre værdi må fragå.
 • Kursen beregnet på basis af den skattemæssige indre værdi for de seneste 3 regnskabsår. Sluttes næste regnskab mindre end én måned efter den 19. maj 1993, skal den skattemæssige indre værdikurs beregnes på basis af dette regnskab, men således at der i alt oplyses tre kurser.
 • Såfremt selskabets aktier har været handlet i perioden 1. januar 1990 til 1. januar 1994, bør det oplyses, hvor stor en post der er blevet overdraget, om handlen er sket mellem interesseforbundne parter, og til hvilken kurs handlen er sket.
 • Dokumenterede købstilbud.
 • Selskabet og dets virksomhed.
 • Bestemmelser i selskabets vedtægter eller aktionæroverenskomst, der fastsætter overdragelseskursen.
 • Price earning (P/E-metoden). Nøgletallet er et parameter, der kan medgå ved vurderingen af aktiernes kursværdi. Dog med et væsentligt kursnedslag på grund af aktiernes manglende omsættelighed (unoterede aktier)
 • P/E-metoden kan ikke anvendes som et enkeltstående parameter, men skal sammenholdes med andre kursrelaterede prisfastsættelsesmetoder.
 • Hjælpereglen til værdifastsættelse af unoterede aktier. Det bemærkes, at det af hjælpereglen til værdiansættelse af unoterede aktier fremgår, at goodwill fastsættes under henvisning til de retningslinier, der fremgår af LV Erhvervsdrivende afsnit E.I.4.1.2.1. ..."

Formlen for beregning af den pris, som aktierne i A A/S handles til mellem aktionærerne, er medtaget i aktionæroverenskomsten.

Som anført er formlen efter parternes overbevisning udtryk for aktiernes handelsværdi, og formlen er udarbejdet af et rådgivningsfirma, der er uafhængig af A-koncernen.

Som det fremgår af Ligningsvejledningen 2005-4, kan der ved værdiansættelse af et unoteret selskabs aktier henses til en række forskellige faktorer afhængigt af de konkrete forhold vedrørende selskabet.

A A/S ejes af ca. 90 aktionærer. Der er tale om uafhængige parter uden sammenfaldende interesser. Som anført handles der årligt aktier mellem aktionærerne. Disse handler finder sted til kursen, som er beregnet efter den beskrevne formel. Derudover skal enhver handel med aktier i selskabet ske til en pris beregnet på baggrund af samme formel.

Formlen er således anvendt ved enhver handel med selskabets aktier siden 2006. Formlen er efter spørgers opfattelse, et udtryk for aktiernes handelsværdi.

Formlen tager udgangspunkt i selskabets resultater og selskabets budgetter samt resultater og budgetter for sammenlignelige selskaber samt i mængden af aktiver under forvaltning. Der er således tale om en formel, der tager højde for de væsentligste værdiansættelsesfaktorer og de specifikke forhold, der gør sig gældende for A A/S.

Den pågældende værdi tager således højde for følgende tre faktorer af de i Ligningsvejledningen nævnte:

 • Dokumenterede købstilbud
 • Selskabet og dets virksomhed
 • Bestemmelser i selskabets vedtægter eller aktionæroverenskomst, der fastsætter overdragelseskursen

Det er på denne baggrund spørgers opfattelse, at en pris udregnet på baggrund af formlen i aktionæroverenskomsten er udtryk for aktiernes handelsværdi. Som følge heraf er det spørgers opfattelse, at

 • aktionærer i A A/S, der anvender kalenderåret som indkomstår, som anskaffelsessum for deres aktier i A A/S, ved begyndelsen af indkomståret 2010, i medfør af lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 9, kan anvende værdien som opgjort efter formlen i aktionæroverenskomsten i selskabet
 • aktionærer i A A/S, der anvender kalenderåret som indkomstår ved beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 9, og hvor gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, kan anvende værdien som opgjort efter formlen i aktionæroverenskomsten i selskabet som værdi ved begyndelsen af indkomståret

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Spørger ønsker bekræftet, at aktionærer i A A/S, der anvender kalenderåret som indkomstår, som anskaffelsessum for deres aktier i A A/S ved begyndelsen af indkomståret 2010 kan anvende værdien som opgjort efter formlen i aktionæroverenskomsten i selskabet.

Selskaber, der pr. 1. januar 2010 ejer under 10 % af aktiekapitalen i A A/S skal opgøre en indgangsværdi på disse aktier, jf. § 22, stk. 9 i lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Denne indgangsværdi udgøres som udgangspunkt af handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010.

Der foreligger en omfangsrig praksis for beregning af handelsværdi af unoterede aktier på baggrund af § 19, stk. 3, 1. pkt. i lov nr. 421 af 25. juni 1993 om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier. Af denne praksis fremgår, at man ved fastsættelse af værdien kan anvende bestemmelser i selskabets vedtægter eller aktionæroverenskomst, der fastsætter overdragelseskursen. Bidrag til metode til beregning af en handelsværdi kan også findes i "Værdiansættelsesvejledningen Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse" af 21. august 2009.

Aktionæroverenskomsten mellem aktionærerne i A A/S indeholder formel for værdiansættelsesmetoden samt retningslinjer og kriterier for sammensætning og opdatering af peer gruppen.

Det fremgår af selskabets aktionæroverenskomst at: "Forkøbsretskursen, henholdsvis køberetskursen, fastsættes en gang årligt på Selskabets ordinære generalforsamling efter reglerne i pkt. 7. Forkøbsretten er gældende for, og skal anvendes ved - alle handler med Selskabets aktier i henhold til denne overenskomst."

Hele den eksisterende aktionærkreds har tiltrådt aktionæroverenskomsten ligesom nye aktionærer er forpligtet til samtidig med erhvervelsen af aktier i Selskabet at tiltræde aktionæroverenskomsten.

Ved enhver aktieoverdragelse har Selskabet eller øvrige parter forholdsmæssigt efter aktiebesiddelse en forkøbsret. Dog er medarbejderaktionærer undtaget fra denne forkøbsret.

Hvis forkøbsretten ikke gøres gældende kan aktieoverdragelse alene ske til en virksomhed, der opfylder kravene til samarbejde med A Gruppen, som kan godkendes af bestyrelsen, og som tiltræder aktionæroverenskomsten uden forbehold; subsidiært skal overdragelse ske ved indløsning og kapitalnedsættelse, forudsat lovens betingelser hertil er opfyldt, jf. aktionæroverenskomsten.

Aktier i A A/S kan alene overdrages til den efter aktionæroverenskomsten opgjorte værdi, der forudsættes opgjort i konsistens med tidligere års opgørelser. Det er således oplyst, at formlen bag den i aktionæroverenskomsten opgjorte værdi er anvendt ved "enhver handel med selskabets aktier siden 2006".

A A/S har, som nævnt, kalenderåret som regnskabsår.

Der er ikke i perioden fra 22. april 2009 til 31. december 2009 gennemført kapitalforhøjelser i A A/S.

Såfremt enkelte aktionærer ikke måtte have påbegyndt indkomståret 2010 den 25. maj 2009 - og ikke ejede porteføljeaktier på dette tidspunkt, anvendes i stedet den faktiske anskaffelsessum med fradrag af skattefri udbytter mv. dog udgøres indgangsværdien af porteføljeaktierne mindst af handelsværdien jf. § 22, stk. 9, nr. 2 i lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Skatteministeriet finder, at da der udelukkende er gennemført handler under anvendelse af de formler der ligger til grund for værdiansættelsen i aktionæroverenskomsten, kan denne værdi anses som udtryk for handelsværdien (jf. om den markedsbaserede værdiansættelsesmetode i afsnit 3.2 i "Værdiansættelsesvejledningen Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse" af 21. august 2009). Der er herved henset til, at handlerne er foretaget mellem uafhængige parter.

Skatteministeriet indstiller at spørgsmål 1 besvares ja.

Ad spørgsmål 2

Spørger ønsker bekræftet, at aktionærerne i A A/S, der anvender kalenderåret som indkomstår, ved beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 9, og hvor gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, kan anvende værdien som opgjort efter formlen i aktionæroverenskomsten i selskabet som værdi ved begyndelsen af indkomståret?

Ved anvendelse af lagerprincippet medregnes hvert år en urealiseret gevinst /tab svarende til forskellen mellem aktiernes værdi ultimo indkomståret og primo indkomståret.

Handelsværdien som opgjort efter formlen i aktionæroverenskomsten er et udtryk for aktiernes handelsværdi, jf. begrundelsen under svar på spm. 1, hvorfor denne værdi også vil kunne anvendes for aktionærer der anvender lagerprincippet.

Det indstilles at spørgsmål 2 besvares ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling