Dato for udgivelse
20 Dec 2010 14:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Dec 2010 12:44
SKM-nummer
SKM2010.860.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-02331
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Rideklub, berigtigelse, moms, ikke-momspligtige leverancer
Resumé
En rideklubs udstedelse af kreditnota vedrørende fejlagtigt opkrævet moms anerkendes som berigtigelse af forholdet, således at indbetaling af den opkrævede moms til SKAT kunne undlades.
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5
Momsloven § 52, stk. 6 og 7

Henvisning
Momsvejledning 2010-2, D.11.5
Henvisning
Momsvejledning 2010-2, N.2.3.12

Sagen drejer sig om berigtigelse af moms, som Rideklubben H1 (herefter rideklubben) har opkrævet køber for ikke-momspligtige leverancer, jf. momslovens § 52, stk. 7, jf. stk. 6.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
Rideklubben er en amatørrideklub, hvis formål er at tilbyde dens over 300 medlemmer at udøve ridesport. Klubben er medlem Dansk Ride Forbund, som er et af Dansk Idrætsforbunds 60 specialforbund.

Klubben har siden 1991 udlejet heste, udstyr, ridehal mv. til to fysioterapeuter, som herefter har forestået ridefysioterapi i form af træning og/eller undervisning. Ved klubbens opkrævning af betaling for leverancerne til fysioterapeuterne er anvendt afregningsbilag, som er udfyldt af de to terapeuter og herefter fremsendt til klubben. Et eksempel på afregningsbilag er fremlagt.

De afregningsbilag, der har givet anledning til den forelagte sag, er udfyldt sådan, at det fremstår, som om klubben har leveret momspligtige ydelser. Dette har imidlertid været forkert, idet SKAT og klubben er enige om, at de nævnte leverancer er fritaget for moms i medfør af momslovens 13, stk. 1, nr. 5, da de er udført af en amatørrideklub. Rideklubben har ikke indbetalt den fejlagtigt opkrævede moms til SKAT.

Til berigtigelse af afregningsbilagene har rideklubben udstedt kreditnotater og derefter nye fakturaer uden moms. Fakturabeløbet uden moms på de efterfølgende fakturaer svarer til beløbene inkl. moms ifølge afregningsbilagene.

Rideklubbens repræsentant har over for Landsskatterettens kontor oplyst, at rideklubbens købere, de omhandlede to fysioterapeuter, ikke har haft indsigelser mod den anvendte fremgangsmåde.

Skattecentrets afgørelse
SKAT har pålagt rideklubben at indbetale et momsbeløb på 188.287 kr. til SKAT som følge af, at klubben med urette har opkrævet moms af leverancer til to fysioterapeuter i perioden fra 1. januar 2008 til den 30. juni 2009.

Rideklubbens leverancer til fysioterapeuter, når klubben har stillet heste m.v. til rådighed for fysioterapeuter til brug for handicapridning, er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5. Den opkrævede moms er ikke blevet indbetalt til SKAT.

SKAT har således ved afgørelsen underkendt klubbens fremgangsmåde, hvorefter klubben har berigtiget fejlen over for fysioterapeuterne ved at udfærdige en kreditnota, som udligner de fakturaer, som fejlagtig er udstedt med moms og derpå i stedet udstedt en faktura på samme beløb, men uden at beløbet indeholder moms.

Hvis fejlen skal berigtiges over for fysioterapeuterne i overensstemmelse med momsloven, skal den nye faktura udstedes på det oprindelige beløb ekskl. moms, og rideklubben skal betale momsen tilbage til fysioterapeuterne, jf. momslovens § 52, stk. 6 og 7.

Da dette ikke er sket, skal klubben indbetale 20 % af de modtagne beløb fra fysioterapeuterne, da det er denne "merpris", som klubben har modtaget.

Klagerens påstand og argumenter
Rideklubbens repræsentant har nedlagt påstand om, at klubben ikke skal indbetale moms til SKAT.

Der er således sket berigtigelse over for køberne, dvs. de to fysioterapeuter. Som dokumentation herfor er fremlagt kopi af mail af 17. december 2009 til skattecentret. Klubben er berettiget til at berigtige den begåede fejl over for køberne og til med køberne at aftale prisen på de leverede ydelser. Der er henvist til EF-domstolens afgørelse i de forenede sager C-78/02 og C-80/02, herunder særligt til præmis 53.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Følgende fremgår af momslovens § 52, stk. 6 og stk. 7:

"Stk. 6. Virksomheder, der ikke er registreret, samt registrerede virksomheder, der leverer ikke afgiftspligtige varer og ydelser, må ikke på fakturaen anføre afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter afgift. Modtager virksomheden en af en kunde eller en tredjeperson udstedt faktura, hvorpå der er anført afgiftsbeløb eller anden angivelse af at afregningen indbefatter afgift, skal virksomheden gøre den, der har udstedt fakturaen, opmærksom herpå og tilbagebetale modtagne afgiftsbeløbet.

Stk. 7. Virksomheder, der i strid med stk. 6 på en faktura anfører afgiftsbeløb eller anden angivelse af at fakturabeløbet indbefatter afgift, skal indbetale afgiftsbeløbet til told- og skatteforvaltningen. Det samme gælder, hvis en virksomhed på en faktura anfører afgift med et for stort beløb eller på en faktura over leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift anfører afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter afgift. Indbetaling kan dog undlades, hvis fejlen berigtiges overfor køberen."

Følgende fremgår af Momsvejledningen 2008-1, afsnit N.2.3.12:

"Virksomheder, der på en faktura anfører moms med et for stort beløb, skal indbetale momsbeløbet til SKAT, jf. § 52, stk. 7. Det samme gælder for virksomheder, der på en faktura over leverancer, hvoraf der ikke skal betales moms, anfører momsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indeholder moms.

Indbetalingen kan dog undlades, hvis fejlen berigtiges over for køberen. Dette kan bl.a. ske ved, at den oprindelige faktura tilbagekaldes og erstattes af en korrekt faktura, eller ved at der udstedes kreditnota til berigtigelse af fejlen.

(...)

Kreditnota
SKAT kan ikke i medfør af bestemmelsen i § 52, stk. 7, pålægge en leverandør at udstede kreditnota vedrørende uberettiget opkrævet moms. Bestemmelsen åbner kun en mulighed for, at parterne kan afgøre mellemværendet indbyrdes. Såfremt dette ikke sker, må leverandøren indbetale beløbet til told- og skatteforvaltningen. (...)"

Landsskatteretten lægger ved afgørelsen til grund som ubestridt, at de omhandlede ydelser er fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, om ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport.

Rideklubbens fejlagtigt opkrævede moms hos fysioterapeuterne skal i henhold til momslovens § 52, stk. 7, jf. stk. 6, som udgangspunkt indbetales til SKAT. Indbetaling kan dog undlades, hvis fejlen berigtiges over for terapeuterne, jf. momslovens § 56, stk. 7, sidste pkt. Landsskatteretten finder, at klubbens udstedelse af kreditnota til fysioterapeuterne indebærer en berigtigelse over for terapeuterne, således at indbetaling til SKAT kan undlades, jf. således også Momsvejledningens afsnit N.2.3.12.

Der ses ikke i momsloven at være hjemmel til at pålægge klubben at svare moms af den efterfølgende opkrævede betaling for de momsfritagne ydelser med den begrundelse, at ydelsernes pris ikke svarer til de priser ekskl. moms, der oprindeligt blev opkrævet hos terapeuterne. Det bemærkes, at terapeuterne ifølge klubbens repræsentant ikke har haft indvendinger mod den anvendte fremgangsmåde.

Dermed ændres SKATs afgørelse, hvilket er tiltrådt af Skatteministeriet, Koncerncentret.