Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke regler der gælder, når en anpartsvirksomhed herunder et projekt, er etableret og købt før den 12. maj 1989, og virksomheden, der ikke er omfattet af anpartsreglerne, køber aktiver eller overtager en anden virksomhed den 12. maj 1989 eller senere.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Vurdering af, om en anskaffelse har været nødvendig for den fortsatte drift af virksomheden
  • Flere anskaffelser kan anses som en helhed
  • Ikke ophør af virksomhed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Dette skema giver et overblik:

Hvis ...

Så ...

Anparten er købt før den 12. maj 1989, og virksomheden ikke senere er udvidet ved køb af aktiver eller anden virksomhed.

Gælder de almindelige regler om opgørelse af den skattepligtige indkomst for erhvervsmæssig virksomhed. For kommanditister, der ikke er omfattet af anpartsreglerne, gælder reglerne om fradragsbegrænsning for kommanditister (fradragskonto).

Anparten er købt før den 12. maj 1989, og virksomheden fra og med denne dato anskaffer aktiver eller overtager anden virksomhed, uden at det er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift (lov nr. 388 af 7. juni 1989 om ændring af forskellige skattelove (anparter) § 8, stk. 2, 3. pkt.).

Bliver hele virksomheden omfattet af anpartsreglerne.

Vurderingen af, om en anskaffelse har været nødvendig for den fortsatte drift af virksomheden

Som hovedregel skal det kun vurderes i forbindelse med større anskaffelser, om køb af aktiver eller tilkøb af yderligere virksomhed har  været nødvendig for den fortsatte drift af virksomheden.

Udgangspunktet for vurderingen kan være, om virksomheden har fradragsret for udgiften som en driftsudgift. Hvis udgiften er fradragsberettiget, vil anskaffelsen normalt også være nødvendig for virksomhedens fortsatte drift.

I skemaet nedenfor kan det ses, i hvilke situationer, nyanskaffelser kan anses for nødvendige for virksomhedens fortsatte drift, og i hvilke situationer nyanskaffelser ikke anses for nødvendige for virksomhedens fortsatte drift, sådan at hele virksomheden (indkomsten fra virksomheden) vil blive omfattet af anpartsreglerne.

At virksomheden bliver omfattet af anpartsreglerne vil sige, at indkomsten fra virksomheden bliver beskattet efter anpartsreglerne.

Hvis ...

Så ...

Virksomheden anskaffer finansielle aktiver (undtaget ifølge § 8, stk. 2, 3. pkt., i lov nr. 388 af 7. juni 1989 om ændring af forskellige skattelove (Anparter), jf. lov nr. 364 af 6. juni 1991). Gælder fx også omplacering af kapital og disposition over midlertidige overskud af likviditet

Bliver virksomheden ikke omfattet af anpartsreglerne

Mindre udvidelser, fx en mindre ombygning af eller en tilbygning til fast ejendom

Kan som hovedregel anses for nødvendige for den fortsatte drift, sådan at virksomheden ikke bliver omfattet af anpartsreglerne.

Større udvidelser, fx hvis ejere af en afskrivningsberettiget fast ejendom køber en tilsvarende ejendom

Kan som hovedregel ikke anses for nødvendige for den fortsatte drift, sådan at virksomheden vil blive omfattet af anpartsreglerne.

Virksomheden køber aktiver til erstatning af solgte aktiver

Kan som hovedregel anses for nødvendigt for den fortsatte drift, sådan at virksomheden ikke bliver omfattet af anpartsreglerne.

Virksomheden udskifter et hovedaktiv af andre grunde end fx nedslidning eller teknisk / økonomisk forældelse

Er det som udgangspunkt en anskaffelse, der ikke er nødvendig for virksomhedens fortsatte drift, sådan at virksomheden vil blive omfattet af anpartsreglerne.

Udvidelsen af virksomhedens aktiviteter med et eller flere aktiver falder indenfor virksomhedens naturlige rammer, fx hvis udvidelsen er begrundet i bl.a. slid og stigende vedligeholdelsesomkostninger, SKM2003.310.LR. Se nedenfor.

Kan være nødvendig for virksomhedens fortsatte drift, sådan at virksomheden ikke vil blive omfattet af anpartsreglerne.

En skibsvirksomhed køber yderligere et skib

Kan ikke anses som nødvendigt for den fortsatte drift.

Virksomheden bliver omfattet af anpartsreglerne

Virksomheden overtager en anden virksomhed

Kan som hovedregel ikke anses for nødvendigt for den fortsatte drift, sådan at virksomheden vil blive omfattet af anpartsreglerne.

Virksomheden etablerer en ny virksomhed, fx hvis en anpartsvirksomhed med fast ejendom køber et skib

Kan som hovedregel ikke anses for nødvendigt for den fortsatte drift af ejendomsvirksomheden. Det vil i øvrigt komme an på en konkret vurdering, om en omlægning af driften er nødvendig for den fortsatte drift af virksomheden

Udvidelsen medfører en væsentlig forøgelse af omsætningen i det indkomstår, der følger efter året, hvor udvidelsen er sket

Taler det for, at udvidelsen ikke har været nødvendig for den fortsatte drift af virksomheden.

Flere anskaffelser kan anses som en helhed

Hvis en virksomhed flere gange i løbet af kortere tid køber aktiver, der kan anses som nødvendige for virksomhedens fortsatte drift, kan anskaffelserne alligevel vurderes som en helhed. Udgangspunktet er dog, at spørgsmålet om anskaffelsen er nødvendig for den fortsatte drift, skal vurderes for hver anskaffelse for sig.

Ikke ophør af virksomhed

Hvis virksomheden overgår til beskatning efter anpartsreglerne, betyder det ikke, at den tidligere virksomhed anses for ophørt, sådan at der skulle ske ophørsbeskatning efter AL § 9.

Den skattemæssige afskrivningssaldo videreføres, og andelen i det nyanskaffede afskrivningsberettigede aktiv, fx et skib, indgår i saldoen. Se SKM2003.310.LR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2003.310.LR

Hvis virksomheden (kommanditselskabet) fortsætter driften efter at have købt et skib eller en andel i et skib, og hele indkomsten ved virksomheden derefter omfattes af anpartsreglerne, anses den tidligere virksomhed ikke for ophørt. Der skal ikke ske ophørsbeskatning efter AL § 9. Opgørelse af den skattepligtige indkomst fra virksomhedens fortsatte drift sker blot efter andre regler (anpartsreglerne).