Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ret til fradrag for renteudgifter
  • Renteindtægter
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Virksomhedens indkomst omfatter også anparts- eller udlejningsvirksomhedens renteindtægter og renteudgifter. Hvis virksomheden har flere ejere, tilfalder retten til rentefradraget den person eller virksomhed, der har forpligtelsen til at betale gælden og renterne heraf.

Ret til fradrag for renteudgifter

Afgørelsen af, hvem der har fradragsret, hænger derfor sammen med, hvem der hæfter for gælden.

Hvis der er fælles hæftelse for en gæld, sådan at en kreditor i tilfælde af misligholdelse kan rejse krav imod den fælles virksomheds formue eller en del af formuen, vedrører renteudgifterne virksomheden.

Det samme gælder, hvis ejerne i øvrigt hæfter solidarisk for gæld.

Pant for gælden

Hvis der er givet pant i virksomhedens aktiver for lånet, fx et realkreditlån, er udgangspunktet, at renteudgifterne på lånet vedrører virksomhedens indkomst.

Renteindtægter

Renteindtægter vedrører virksomheden, hvis de indgår i virksomhedens regnskab.

I andre tilfælde må det bedømmes konkret, hvem renteindtægterne vedrører.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2005.493.HR

Et kommanditselskab havde fordringer imod kommanditisterne på indbetaling af resthæftelse og renter heraf. Fordringerne på disse beløb tilkom civilretligt kommanditselskabet. Renteindtægten var således en indtægt for kommanditselskabet. Da kommanditselskabet ikke er et skattesubjekt, skulle beskatningen ske hos de enkelte kommanditister i forhold til deres andel af selskabsformuen.

Renteindtægter.

Landsretsdomme

SKM2003.478.ØLR

Kommanditister der drev virksomhed med udlejning af et skib, havde "opbrugt" deres fradragsret. Stamkapitalen var forfalden til indbetaling, og der skulle ske forrentning. Ved at kommanditisterne betalte renter, blev kommanditselskabets underskud formindsket. Underskuddet kunne ikke fradrages af kommanditisterne i deres øvrige indkomst, jf. PSL § 13, stk. 6. Landsretten fandt ud fra en konkret vurdering af hele arrangementet sammenholdt med formålet med reglen i PSL § 13, stk. 6, at den påståede gældsforpligtelse og deraf følgende forpligtelse til at betale renter ikke kunne tillægges skattemæssig betydning.

Renteudgifter ikke tillagt skattemæssig betydning.

Landsskatteretskendelser

SKM2003.521.LSR

En kommanditist havde deltaget i en virksomhed med juletræsproduktion, jf. LL § 8 K, stk. 2, og PSL § 4, stk. 1, nr. 10(nu 9), 2. led. Virksomheden ophørte i 1999. Derefter ændrede virksomheden formål til finansiering, sådan at kommanditselskabet skulle opretholdes, indtil gælden var betalt, eller kommanditisternes resthæftelse var nedbragt til 0 kr. Landsskatteretten anså ikke denne virksomhed som erhvervsmæssig, virksomheden havde alene til formål at opkræve gamle resthæftelser hos kommanditisterne. Renteudgifterne kunne ikke fratrækkes i den personlige indkomst, jf. PSL § 4, stk. 3, om personer, der driver næringsvirksomhed med finansiering, idet virksomheden ikke var erhvervsmæssig.

Rentefradrag. Kapitalindkomst / personlig indkomst.