Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om ophævelse af de tidligere regler om udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri, og overgangsregler, der giver mulighed for stadig at bruge de gamle regler. Det kan der være brug for, hvis de gamle regler giver en bedre skattemæssig stilling.

Afsnittet indeholder:

  • Tidligere regel
  • Virkning af ophævelsen
  • Overgangsregler
  • Dispensation vedrørende tiden før den 30. april 1992
  • Dispensation vedrørende tiden fra den 30. april 1992
  • Fælles udlejning fra flere end ti personer til samme lejer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Tidligere regel

Efter PSL § 4, stk. 1, (dagældende) nr. 12, 1. pkt., blev indkomst ved udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri, uanset antallet af ejere, omfattet af anpartsreglerne, hvis formidling eller administration af udlejning foretages af en anden virksomhed for flere end ti personer.

Reglen blev ophævet ved lov nr. 425 af den 6. juni 2005.

Virkning af ophævelsen

Ophævelsen har virkning for indkomst fra en virksomhed eller en del af en virksomhed, som personen erhverver i indkomståret 2006 eller i senere indkomstår, jf. lov nr. 425 af den 6. juni 2005, § 18, stk. 3. Se nedenfor om overgangsreglerne. Om de tidligere regler se LV 2005-3, afsnit (E.F.1.4) og (E.F.1.5). Se afsnit (C.C.3.1.7) "Indkomstopgørelsen for anpartsvirksomheder, herunder anpartsprojekter og udlejningsvirksomheder, der er anpartsvirksomheder".

Overgangsregler

Dette skema giver et overblik:

Hvis ...

Så ...

Skatteyderen i indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår har erhvervet en virksomhed, hvorfra indkomsten for de samme indkomstår er omfattet af PSL § 4, stk. 1,  nr. 12.

Kan skatteyderen i forbindelse med selvangivelsen for indkomståret 2006 eller senere indkomstår vælge, at de tidligere regler i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, skal gælde for virksomhedens indkomst fra og med det pågældende indkomstår. Lov nr. 425 af den 6. juni 2005 § 18, stk. 4.

Skatteyderen i indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår har erhvervet en virksomhed, hvorfra indkomsten i 2006 eller senere indkomstår bliver omfattet af de tidligere regler i PSL § 4, stk. 1, nr. 12 (i lovbekendtgørelse nr. 772 af 29/8 2003 (PSL).

Kan skatteyderen i forbindelse med selvangivelsen for et indkomstår vælge, at de tidligere regler i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, skal gælde for virksomhedens indkomst fra og med dette indkomstår.

Lov nr. 425 af den 6. juni 2005 § 18, stk. 5.

Virksomheden erhverves ved arv eller gave.

Se § 18, stk. 6, i lov nr. 425 af den 6. juni 2005.

Dispensation vedrørende tiden før den 30. april 1992

For fast ejendom erhvervet før den 30. april 1992 kan Skatterådet tillade, at reglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, om udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri gennem en anden virksomhed for flere end ti personer, ikke skal gælde, hvis udlejningen ikke er en del af en fælles udlejning for ejerne. Dette afgøres efter rådets skøn. Dispensation gives til de enkelte personer, ikke til administratoren.

Se Lov nr. 364 af den 6. juni 1991 om ændring af forskellige skattelove § 1, nr. 1.

Dispensation vedrørende tiden fra den 30. april 1992

Reglen

For ejendomme (anparter) erhvervet fra og med den 30. april 1992, hvis udlejningen ikke er en del af en fælles udlejning for ejerne, og omstændighederne i øvrigt taler for, kan der gives dispensation. Se PSL § 4, stk. 6.

Ophævet

Dispensationsreglen er ophævet ved lov nr. 425 af den 6. juni 2005 om ændring af forskellige skattelove. Ophævelsen har virkning for indkomst fra en virksomhed eller en del af en virksomhed, som personen erhverver i indkomståret 2006 eller senere indkomstår.

Omstændigheder, der taler for at give dispensation

  • det er personer, der selv tager initiativet til at erhverve aktivet, dvs. ikke passive investorer
  • det er ikke et sale and lease - back arrangement
  • når udlejningen ikke sker til en lejer, hvor ejeren (udlejeren) har en bestemmende indflydelse på lejerens handlemåde.

Dispensationen gives til de enkelte personer, ikke til administratoren.

Fælles udlejning fra flere end ti personer til samme lejer

Der er ingen regel om dispensation fra reglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, 2. pkt. , der vedrører udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom, når flere end ti personer som led i en fælles udlejning udlejer til samme lejer. De nævnte afgørelser i afgørelsesskemaet hører derfor til reglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt.

Ophævet

Reglen er ophævet med virkning for indkomst fra en virksomhed eller en del af en virksomhed, erhvervet i indkomståret 2006 eller senere indkomstår. Lov nr. 425 af den 6. juni 2005, § 11, nr. 1, og § 18, stk. 3-6.

Praksis

Reglen og praksis om reglen, herunder om, hvornår der er fælles udlejning, er beskrevet i LV 2005-3, afsnit (E.F.1.5). Se også SKM2005.450.VLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

TfS 1999, 450 LR

Ligningsrådet fandt, ud fra en samlet helhedsbedømmelse af de faktiske omstændigheder, at det var ikke et investeringsprojekt for passive investorer, hvor skattemæssige overvejelser havde haft en væsentlig betydning for anskaffelsen. Udlejningen var ikke en del af en fælles udlejning for flere end ti ejere, og omstændighederne i øvrigt talte for at give dispensation.

Dispensation givet.

TfS 1997, 616 LR

Ud fra en samlet helhedsbedømmelse af de faktiske omstændigheder, var det ikke et investeringsprojekt for passive investorer, hvor skattemæssige overvejelser havde haft en væsentlig betydning for anskaffelsen. Ligningsrådet gav dispensation.

Dispensation givet.