åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver hvad anpartsvirksomheder, herunder projekter, er.

Afsnittet indeholder:

  • Anpartsvirksomhed
  • Anpartsprojekt
  • De beskrevne selskabers selskabsform.

Anpartsvirksomhed

En anpartsvirksomhed er en erhvervsvirksomhed med flere eller mange ejere. I de fleste tilfælde er sådan en virksomhed organiseret som et kommanditselskab. Anpartsvirksomhederne kan også organiseres som interessentskaber. Dette er mere sjældent.

Anpartsprojekt

Anpartsprojekter er anpartsvirksomheder, der udbydes som projekter,ofte til investorer der ønsker at investere bl.a. ud fra skattemæssige hensyn for derefter at være passive deltagere i virksomheden.

De skattemæssige fordele ved at deltage i anpartsvirksomheder/projekter, kan blive begrænset enten af anpartsreglerne eller af reglerne om fradragsbegrænsning for kommanditister. Se (C.C.3.3.4) om fradragskontoreglerne.

Anpartsprojekterne er typisk virksomheder, der ejer afskrivningsberettigede aktiver, fx fast ejendom eller vindmøller mv. Tidligere var også anpartsprojekter med skibe almindelige.

Igangsættelse af anpartsprojekter

Et anpartsprojekt sættes i gang ved, at en udbyder tilbyder anparterne til salg. Der udarbejdes normalt et informationsmateriale (et prospekt) til brug for salget med oplysninger fx om den forventede økonomi i projektet, budget og orientering om bl.a. skattemæssige forhold.

Køberne af anparterne betaler udbyderen for etableringen.

Anpartsreglerne bruges, når der er tale om anpartsprojekter. Projekterne kan tilrettelægges sådan, at anpartsreglerne ikke gælder for dem. Se (C.C.3.1.4) "Betingelser for anvendelse af anpartsreglerne, Ejerantal".

Dét, at der er tale om et anpartsprojekt, har betydning for:

  • Afskrivningsgrundlaget for deltagere i anpartsprojekter. Se afsnit C.C.2.4.4.3 Afskrivningsgrundlag, bygninger og installationer
  • Dispensation fra anpartsreglerne efter reglerne i PSL § 4, stk. 6,
  • Dispensation efter de tidligere regler i PSL § 4, stk. 1, nr. 11, og efter PSL § 4, stk. 6, om udlejningsvirksomheder. Her er det vigtigt, om skattemæssige overvejelser har haft en væsentlig betydning for anskaffelsen, når der er tale om et investeringsprojekt for passive investorer. Se afsnit (C.C.3.1.6.3) og (C.C.3.1.6.4).

De beskrevne selskabers selskabsform

De anpartsvirksomheder og -projekter, der beskrives i dette afsnit, er personselskaber, der også kaldes deltagerbeskattede selskaber. Nogle bruger også udtrykket, at selskaberne er skattemæssigt transparente. Det betyder, at beskatningen af indkomsten fra selskabets virksomhed sker hos hver enkelt deltager i forhold til størrelsen af den eller de anparter, som den enkelte deltager ejer.