åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan en kommanditist, der ejer anparter i flere projekter, skal opgøre en fælles saldoværdi for anparternes afskrivningsgrundlag og afskrivningerne. Jf. (C.C.3.3.4).

Afsnittet indeholder:

  • Fælles saldoværdi. En eller flere virksomheder
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fælles saldoværdi. En eller flere virksomheder

Når en kommanditist ejer anparter i flere projekter, og anparterne samlet skal anses som én virksomhed, skal kommanditisten i overensstemmelse med afskrivningsloven føre en fælles saldoværdi for anparternes afskrivningsgrundlag og afskrivningerne. Se afsnit (C.C.3.1.7.7) om der er tale om én eller flere virksomheder.

Når der opgøres en fælles saldoværdi, kan årets saldoafskrivninger ikke umiddelbart henføres til de enkelte anparter.

Der skal ske en fuldstændig udskillelse af afskrivningerne, og afskrivningerne skal føres på en fælles fradragskonto, efter at der er taget hensyn til driftsunderskuddene på særskilte fradragskonti (driftsfradragskonti).

Dette kan illustreres således:

Separat driftsfradragskonto

Hæftelse

- fratrukne skattemæssige underskud

- konstaterede ikke fradragsberettigede formuetab

Saldo, separat driftsfradragskonto

Fælles fradragskonto, anpart X og Y

Saldo, separat driftsfradragskonto X

+ Saldo separat driftsfradragskonto Y

I alt

- fratrukne saldoafskrivninger

Saldo fælles fradragskonto

I den fælles fradragskonto må saldo fra de separate driftsfradragskonti ikke overstige tilgang på saldoværdikontoen for anparten. Den fælles fradragskonto er begrundet i den fælles saldoafskrivning. En hæftelse der er større end tilgangen på saldoværdikontoen giver ikke adgang til yderligere saldoafskrivning.

Se SKM2022.466.LSR i skemaet nedenfor.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2015.402.ØLR

Landsretten fandt, at H1 A/S´ anparter i tre kommanditselskaber måtte anses for én samlet virksomhed, og at aktiverne som følge heraf var omfattet af reglen om fælles saldoværdikonto med samlet saldoafskrivning efter AL § 5.

H1 havde imidlertid ikke ført en fælles saldoværdikonto og havde heller ikke foretaget fælles saldoafskrivning vedrørende anparterne, hvilket ikke var anfægtet af skattemyndighederne.

Henset hertil, og idet opgørelsen af en fælles fradragskonto måtte forudsætte, at der var ført en fælles saldoværdikonto, kunne H1 ikke anses berettiget til at opgøre en fælles fradragskonto for anparterne i de tre kommanditselskaber, medmindre der forelå tilladelse til omgørelse efter SFL § 29 eller selvangivelsesomvalg efter SFL § 30.

Se byrettens dom i SKM2013.319.BR.

Afgørelser fra Landsskatteretten

SKM2022.466.LSR

Klageren ejede anparter i tre kommanditselskaber. Landsskatteretten fandt, at der dels skulle foretages opgørelser af tre separate driftsfradragskonti, hvor primo tilgangen  udgjordes af klagerens hæftelse i det enkelte kommanditselskab. Herudover skulle der opgøres en fælles fradragskonto vedrørende driftsmiddelafskrivninger, som bl.a. sikrede, at saldoafskrivningerne ikke oversteg den samlede anskaffelsessum for kommanditselskabernes driftsmidler og skibe.