Dato for udgivelse
16 dec 2010 13:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 dec 2010 10:17
SKM-nummer
SKM2010.815.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-208301
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
leasing biler rest registreringsafgift udlæg momsgrundlag
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan betragte restregistreringsafgiften som et udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, når et leasingkøretøj omfattet af registreringslovens § 3b, efter ophør af leasingaftalen sælges til vedvarende brug i Danmark. Restregistreringsafgiften skal herefter ikke indgå i momsgrundlaget.

Reference(r)

Momslovens § 27, stk. 3, nr. 3.

Henvisning
Momsvejledningen 2010-2, afsnit Q.2.7

Spørgsmål:

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan betragte restregistreringsafgiften som et udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, når et leasingkøretøj omfattet af registreringslovens § 3b efter ophør af leasingaftalen sælges til vedvarende brug i Danmark?
  2. I tilfælde af at spørgsmål 1 besvares med et nej, kan Skatterådet da bekræfte, at spørger i samme situation kan opgøre momsgrundlaget, jf. momslovens § 30, stk. 1, som den samlede salgspris fratrukket restregistreringsafgiften?

Svar:

  1. Ja
  2. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger tilbyder finansiering af driftsmidler, herunder leasing af biler, varebiler og lastvogne til virksomheder og private i Danmark.

Spørger tilbyder sine danske kunder, at de kan indgå billeasingaftaler omfattet af registreringslovens § 3b, der trådte i kraft den 21. december 2008. Den leasingaftale, der indgås med kunden, er omfattet af momslovens regler for udlejning af transportmidler.

Spørger er registreret efter registreringsafgiftslovens § 14 og kan derfor selv afregne registreringsafgift til staten.

Denne anmodning om bindende svar vedrører spørgsmålet om, hvilket momsgrundlag spørger skal beregne moms af, hvis spørger vælger at sælge køretøjet til varig anvendelse i Danmark efter udløb af leasingaftalen.

Størrelsen af momsgrundlaget påvirker økonomien i leasingaftalerne væsentligt, og det er derfor nødvendigt for spørger at kende de økonomiske konsekvenser af de enkelte muligheder, selskabet har ved salget.

Spørger har allerede indgået leasingkontrakter omfattet af registreringslovens § 3b, men salgene finder først sted efter udløb af aftalerne. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvem leasingbilerne sælges til efter udløb. Det kan ikke udelukkes, at enkelte af spørgers kunder vil opsige kontrakten før udløb, eller på et tidspunkt ikke vil være i stand til at betale. Dette vil fremrykke tidspunktet for salgene.

Der er således tale om en både gennemført og planlagt disposition.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1:

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 1, at told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til, at afgiften af registreringsafgiftspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på en tidsbegrænset anvendelse i Danmark, betales efter nogle særlige regler.

Disse særlige regler medfører helt overordnet, at leasingselskabet kan nøjes med at betale registreringsafgift for den periode, der er indgået leasingaftale om. Registreringsafgiften vedrørende leasingperioden betales på det tidspunkt, hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende. Størrelsen af afgiften beregnes ud fra nogle nærmere fastsatte procenter af den fulde registreringsafgift på køretøjet - og afgiften for et nyt køretøj omfattet af en treårig leasingaftale vil udgøre 39 % af den samlede afgift. Dette er udtryk for en generel forventning om, at et nyt køretøj mister 39 % af sin værdi i løbet af de første tre år.

Spørger fastsætter allerede ved indgåelsen af aftalen en forventet restværdi på bilen ved udløb af aftalen for at kunne opgøre det værditab, der er en del af ydelsen. Om det reelle værditab er 39 %, som forudsat i registreringsafgiftsloven, afhænger af mærke, model, ekstraudstyr o.l.

Leasingtager betaler ydelser beregnet på baggrund af det forventede værditab, renter, den betalte registreringsafgift og eventuelt andet. Spørger beregner således moms af den betalte registreringsafgift og det forventede værditab via de løbende leasingydelser.

Ved udløb af leasingaftalen skal køretøjets nummerplader som udgangspunkt afleveres, og køretøjet vil herefter stå klar til salg uden registreringsafgift til for eksempel en bilforhandler i udlandet. Hvis køretøjet i stedet overgår til varig anvendelse i Danmark, forfalder resten af registreringsafgiften til betaling, medmindre afgiften i stedet for betales efter reglerne i registreringslovens §§ 4, 5, 5a eller 6 (ny beregning af registreringsafgiften). Dette fremgår af registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 10.

Spørger forventer, at nogle af de kunder, der indgår leasingaftaler omfattet af registreringsafgiftslovens § 3b, efter udløb af aftalen vil anmode om at købe køretøjet, således at køretøjet på foranledning af kundens ønsker overgår til varig anvendelse i Danmark.

I sådanne tilfælde vil de resterende 61 % af den oprindelige registreringsafgift skulle indbetales (restafgiften) - eller spørger kan vælge at få foretaget en ny vurdering af registreringsafgiftsgrundlaget og betale ny registreringsafgift. Da kunden formentlig ikke ønsker at undvære køretøjet i forbindelse med overgangen fra leasing til eje, og fordi der i tilfælde af ny vurdering af registreringsafgiftsgrundlaget opstår usikkerhed om salgsprisen, forventer spørger, at de i disse tilfælde vil vælge at betale restafgiften.

Det fremgår af momslovens § 27, stk. 2, nr. 1, at afgifter, som det påhviler virksomheden at betale i forbindelse med den pågældende levering, skal indgå i momsgrundlaget. Samtidig fremgår det af momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, at beløb, modtaget for udgifter afholdt i aftagerens navn og for dennes regning, skal holdes uden for momsgrundlaget.

Efter dansk praksis skal registreringsafgiften holdes uden for momsgrundlaget, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, ved salg af nye biler, eller salg af brugte biler, hvis de indregistreres første gang i Danmark i forbindelse med salget.

EF-domstolen har i sag C-98/05 (De Danske Bilimportører), stadfæstet denne praksis med følgende, af os sammenskrevne begrundelser i præmis 21, 22, 23, 25, 26, 27 og 29:

Sammenhængen mellem opkrævning af registreringsafgift og indregistrering af køretøjet kan ikke anses for udelukkende at opfylde de danske myndigheders interesse i at sikre en effektiv kontrol med opkrævningen af en afgift, der i realiteten er knyttet til leveringen. Sammenhængen mellem opkrævningen af afgiften og indregistreringen af køretøjet er udtryk for registreringsafgiftens sande karakter og for den afgiftsudløsende omstændighed for denne afgift, som er en afgift, der er direkte knyttet til registreringen, og hvis forfald afhænger af, at køretøjet anmeldes til registrering med henblik på dets anvendelse på offentlige veje i Danmark.

Det er korrekt, at momsen forfalder efter registreringsafgiften, og at denne er inkluderet i det beløb, der faktureres køberen ved salg af køretøjet, når sælger kontraktmæssigt forpligter sig til at levere et køretøj efter at have ladet det indregistrere.

Imidlertid kan denne omstændighed ikke skjule, at der en begrebsmæssig forskel mellem den afgifts-udløsende omstændighed for henholdsvis registreringsafgiften og momsen, som gør registreringsafgiften selvstændig i forhold til momsen.

Heraf følger, at når registreringsafgiften er betalt af forhandleren som følge af en aftalemæssig forpligtelse til at levere køberen et køretøj, der er indregistreret i dennes navn, må faktureringen af denne afgift til køberen anses for at svare til beløb, modtaget for udgifter afholdt i aftagerens navn og regning - og ikke en modværdi for det leverede køretøj. Registreringsafgiften kan således kun anses for et element, der i forhandlerens bogholderi godskrives en udlægskonto i den forstand, udtrykket er anvendt i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at en registreret forhandler, der i forbindelse med en købsaftale betaler registreringsafgift, før han leverer køretøjet, ikke gør dette i egen interesse, men på vegne af køberen, som ønsker at erhverve et køretøj, der er indregistreret i hans navn, og som lovligt kan anvendes på de offentlige veje i Danmark.

Ganske vist er den registrerede forhandler i et sådant tilfælde ansvarlig for betaling af registreringsafgiften, men det forholder sig ikke desto mindre således, at den betalingspligtige med hensyn til registreringsafgift er køberen af køretøjet, hvilket bekræftes af, at forhandleren overvælter registreringsafgiften på køberen.

Selvom ovenstående udtalelse fra EF-domstolen vedrører situationen med en førstegangsindregistrering, er det vores opfattelse, at begrundelserne og argumenterne er direkte anvendelige i de tilfælde, hvor spørger sælger et leasingkøretøj, der i forbindelse med salget overgår til varig anvendelse, og derfor i forbindelse med indregistreringen af bilen i køberens navn vælger at betale restafgiften.

EU-kommisionen har i sag C-29/08, AB SKF udtalt, at transaktioner, der i funktionel henseende er ens, skal behandles ens - og EF-domstolen anerkendte dette synspunkt i sagen.

Spørger kan ved salg til danske kunder, som nævnt, efter registreringsafgiftsloven vælge enten at betale restafgiften eller at få foretaget en ny vurdering af registreringsafgiftsgrundlaget - og betale en ny registreringsafgift. Uanset hvilken løsning, spørger vælger, er det entydigt kundens ønske at købe et køretøj, der er indregistreret i hans navn, og som lovligt kan anvendes på de offentlige veje i Danmark. Salg med valg af betaling af restafgift og salg med valg af betaling af ny afgift må derfor i funktionel henseende anses for at være ens.

Vi er ikke i tvivl om, at spørger kan benytte udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3 - og dermed holde registreringsafgiften uden for momsgrundlaget - hvis de vælger at betale registreringsafgift på baggrund af en ny beregning, jf. registreringsafgiftslovens §§ 4, 5, 5a eller 6. I disse tilfælde sidestilles køretøjet i registreringsafgiftsmæssig sammenhæng med et køretøj, hvor det er første gang, der skal betales registreringsafgift af køretøjet i Danmark. EF-domstolens præmisser som refereret ovenfor fra sagen vedrørende "De Danske Bilimportører" må være direkte anvendelige.

På baggrund af "funktionalitetssynspunktet" som anerkendt af EF-domstolens dom vedrørende AB SKF mener vi, at spørger også kan behandle restafgiften efter udlægsreglerne og dermed holde restafgiften uden for momsgrundlaget, selvom restafgiften i sin natur ikke er en "ny" afgift, men betaling af den afgift, der oprindeligt forfaldt på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse.

Grundlæggende er der ingen forskel på de to situationer - det er alene størrelsen af registreringsafgiften, der (kan) være forskellig. Udgangspunktet for benyttelsen af registreringslovens § 3b er således, at nummerpladerne skal afleveres efter udløb af leasingperioden, og at bilen herefter står uden registreringsafgift. Det er kundens ønske om at købe bilen ved udløbet af leasingperioden, der udløser forpligtelsen til at indbetale registreringsafgift på ny.

Ad spørgsmål 2:

Hvis spørger ikke kan betragte registreringsafgiften som et udlæg, vil spørger kunne opgøre momsgrundlaget på baggrund af momslovens § 30, stk. 1.

Formålet med denne bestemmelse er at undgå, at leasingvirksomheder skal opkræve moms af den del af betalingen fra kunden, der reelt dækker den ikke-afskrevne del af registreringsafgiften. Det er således lovens ånd, at der ikke skal beregnes moms af registreringsafgiften, når et leasingselskab sælger et køretøj.

Hvis spørger indregistrerer et køretøj på almindelig vis med betaling af den fulde registreringsafgift, er det ved et senere salg umuligt at opgøre, hvor stor en del af denne registreringsafgift, der er tilbage. Dette faktum ligger bag formuleringen af § 30, stk. 1, hvorefter momsgrundlaget ved salget svarer til momsgrundlaget ved den første registreringsafgiftsberigtigelse i Danmark (det vil sige bilens pris uden registreringsafgift) med fradrag af et beløb, der forholdsmæssigt udgør dette momsgrundlags (bilens pris uden registreringsafgift) andel af det samlede værditab på køretøjet.

Også i lovens formulering er der således taget højde for, at der ikke skal beregnes moms af registreringsafgiften.

Når spørger sælger køretøjer, der har været omfattet af ordningen i registreringsafgiftslovens § 3b, og vælger at betale restafgiften, fordi køretøjet overgår til varig anvendelse i Danmark, er salgsprisen uden registreringsafgift resultatet af en beregning, hvor den samlede salgspris fratrækkes rest-afgiften. Det er med andre ord synligt for spørger og kunden, hvor meget af den samlede salgspris, der er momsgrundlag efter momslovens § 30.

I momsvejledningen 2009-2, afsnit G.5. er det beskrevet, at momsen til afregning efter § 30, stk. 1, findes ud fra en beregning, hvor momsen ved købet multipliceres med forholdet mellem salgsprisen og købsprisen. Denne måde at beregne momsen på, når afgiftsgrundlag opgøres efter § 30, stk. 1, stammer fra perioden, før det blev muligt at indbetale registreringsafgiften delvist og først betale restafgiften ved overgang til varig anvendelse i Danmark. Det har i forbindelse med indførelsen af denne model således ikke været overvejet, at registreringsafgiftselementet af salgsprisen rent faktisk kunne være kendt i visse tilfælde - og det bør derfor være muligt at anvende andre beregningsmetoder, når blot lovens ånd er overholdt.

Ved salg af køretøjer, der har været omfattet af registreringsafgiftslovens § 3b, vil beregningsmetode i momsvejledningen betyde, at der bliver beregnet moms af registreringsafgiften, hvis det faktiske værditab på køretøjet har været højere end den procentdel, der er betalt i registreringsafgift. I tilfældet med en ny bil og en leasingaftale over tre år vil der blive beregnet moms af registreringsafgiften, hvis det reelle værditab er højere end 39 %.

Dette kan illustreres med et eksempel:

Forudsætninger:

Bilens værdi ved første indregistrering, inkl. Registreringsafgift 600.000 kr.

Registreringsafgift 400.000 kr.

25 % moms af bilens pris ved indregistrering 50.000 kr.

Værdi inklusive afgift ved første indregistrering 650.000 kr.

Restafgift (61 % af oprindelig afgift) 244.000 kr.

Samlet salgspris (40 % værditab) 360.000 kr.

Momsberegning, jf. momsvejledning

50.000 * (360.000/600.000) = 30.000 kr.

Momsberegning, jf. Spørgers argumentation

(360.000 - 244.000) * 25 % = 29.000 kr.

Grunden, til at spørger skal betale 1.000 kr. mere i moms i den første beregning, er, at momsgrundlaget teknisk opgøres til 120.000 kr. svarende til 60 % af det oprindelige afgiftsgrundlag. Momsgrundlaget kan imidlertid direkte opgøres til 116.000 kr., da der ud af salgsprisen skal betales 244.000 kr. i registreringsafgift. Det rigtige momsgrundlag uden registreringsafgift er således 116.000 kr., der er det beløb, spørger reelt kan råde over. Hvis der skal betales moms af mere, betyder det, at der bliver beregnet moms af registreringsafgiften.

Kunden har desuden betalt moms af værditabet ned til de 116.000 kr. i forbindelse med spørgers opkrævning af løbende ydelser. Ud over at der bliver beregnet moms af registreringsafgiften, bliver der også opkrævet dobbeltmoms i disse situationer.

På den baggrund mener vi, at spørger kan opgøre momsgrundlaget efter momslovens § 30, som den reelle salgspris fratrukket restafgiften.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

Registreringsafgiftslovens § 3 b:

Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter stk. 2 og 3, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgning skal indgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet.

(...)

Stk. 7. På det tidspunkt, hvor leasingkontrakten afbrydes, eller hvor køretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3, 5. og 6. pkt., fastsætter told- og skatteforvaltningen efter ansøgning køretøjets aktuelle afgiftspligtige værdi efter § 10. Hvis den betalte afgift efter stk. 2 overstiger den beregnede afgift efter 1. pkt., tilbagebetales differencen. Hvis den betalte afgift efter stk. 2 er mindre end den beregnede afgift efter 1. pkt., opkræves differencen.

(...)

Stk. 10. Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i §§ 4, 5, 5 a, 6, 6 a eller 6 b.

(...)

Momslovens § 27:

Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

(...)

Stk. 3. I afgiftsgrundlaget medregnes ikke:

1)      Prisnedsættelser i form af kasserabat for forudbetaling.

2)      Kasserabat eller andre rabatter, der opnås på det tidspunkt, hvor leveringen finder sted.

3)      Beløb, som virksomheden modtager fra aftager som godtgørelse af omkostninger afholdt i aftagers navn og for dennes regning, og som i virksomheden registreres på en udlægskonto. Virksomheden skal kunne gøre rede for de enkelte beløb for disse udgifter og kan ikke fradrage afgiften heraf.

4)      Renter, der beregnes af den til enhver tid skyldige del af købesummen, på betingelse af, at det af købekontrakten eller af bilag vedrørende betalingerne fremgår, hvor meget renten udgør af de enkelte betalinger.

(...)

Momslovens § 30:

Udlejningsvirksomheder og køreskoler kan ved salg eller udtagning til ejerens private brug af motorkøretøjer, der har været anvendt til udlejning eller køreundervisning, afgiftsberigtige disse på et reduceret grundlag. Det reducerede grundlag udgør et beløb svarende til afgiftsgrundlaget ved køretøjets første afgiftsberigtigelse her i landet med fradrag af et beløb, der forholdsmæssigt udgør dette afgiftsgrundlags andel af det samlede værditab på køretøjet.

Stk. 2. Beregnes afgiften på det i stk. 1 anførte grundlag, må der ikke i fakturaen for det pågældende salg anføres afgiftsbeløb eller anden angivelse, hvoraf afgiftsbeløbets størrelse kan udregnes.

(...)

Praksis:

EF-domstolen afsagde den 1. juni 2006 dom i sag C-98/05, De Danske Bilimportører, (SKM2006.400.EFD) i overensstemmelse med Skatteministeriets synspunkter.

Østre Landsret havde i spørgsmål 2 til EF-domstolen, jf. SKM2005.115.ØLR, forespurgt, om en medlemsstat kan indrette sit afgiftssystem på en sådan måde, at registreringsafgiften betragtes som et udlæg, som forhandleren afholder på den endelige købers vegne, således at det er den endelige køber, der er den umiddelbart afgiftspligtige.

Domstolen udtalte, at "De forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at i forbindelse med en købsaftale, der bestemmer, at forhandleren i overensstemmelse med køberens intenderede brug af motorkøretøjet leverer dette i indregistreret form og for en pris, der omfatter den registreringsafgift, som forhandleren har erlagt før leveringen, er denne afgift, hvis afgiftsudløsende omstændighed ikke er leveringen, men den første indregistrering af køretøjet på det nationale område, ikke omfattet af begrebet skatter, told, importafgifter og andre afgifter som omhandlet i sjette direktivs artikel 11, punkt A, stk. 2, litra a). En sådan afgift svarer til et beløb, som den afgiftspligtige person modtager fra køberen af motorkøretøjet som tilbagebetaling af omkostninger afholdt i dennes navn og for dennes regning som omhandlet i samme bestemmelses stk. 3, litra c)."

I "normalsituationen" skal registreringsafgiften således holdes uden for momsgrundlaget som et udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3. Registreringsafgift skal ikke indgå i bilforhandlerens momsgrundlag ved salg af biler, når en forhandler afholder udgiften på vegne af en konkret køber, i hvis navn bilen bliver indregistreret, jf. Sag C-98/05.

Begrundelse:

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes bekræftet, at spørger kan betragte restregistreringsafgiften som et udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, når et leasingkøretøj omfattet af registreringslovens § 3b efter ophør af leasingaftalen sælges til vedvarende brug i Danmark.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 3b, at et leasingselskab, der leaser en bil ud i en tidsbegrænset periode, kan nøjes med at betale registreringsafgift for den periode, der er indgået leasingaftale om.

Registreringsafgiften vedrørende leasingperioden betales på det tidspunkt, hvor bilen tages i anvendelse her i landet af en herboende. Størrelsen af afgiften beregnes ud fra nogle nærmere fastsatte procenter af den fulde registreringsafgift på bilen.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 10, at hvis en bil overgår til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, efter at have været leaset ud, forfalder resten af afgiften.

Det fremgår af momslovens § 27, at momsgrundlaget er vederlaget. Efter momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, kan beløb, som en sælger modtager fra køber som godtgørelse af omkostninger, som sælger har afholdt i købers navn og for dennes regning, holdes uden for momsgrundlaget. Betingelserne er, at sælger opfører de omhandlede beløb på en udlægskonto, og at han kan gøre rede for de enkelte udlægsbeløb. Kan et beløb holdes uden for momsgrundlaget som udlæg, har den sælger, der foretager udlægget, følgelig ikke fradrag for den købsmoms, der vedrører udlægget.

Udgangspunktet ved en bilforhandlers salg af en bil, der ikke tidligere har været indregistreret i Danmark, til anvendelse her i landet af en herboende, er herefter, at registreringsafgiften kan holdes uden for momsgrundlaget som et udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3. Registreringsafgiften skal således ikke indgå i bilforhandlerens momsgrundlag ved salg af biler, når en forhandler afholder udgiften på vegne af en konkret køber, i hvis navn bilen bliver indregistreret.

Det fremgår af momslovens § 30, stk. 1 og 2, at udlejningsvirksomheder og køreskoler kan momsberigtige motorkøretøjer, der har været anvendt til udlejning eller køreundervisning, på et reduceret grundlag, når de udtages til ejerens private brug eller sælges.

Det reducerede grundlag udgør et beløb, der svarer til momsgrundlaget ved motorkøretøjets første momsberigtigelse her i landet fratrukket et beløb, der forholdsmæssigt udgør dette grundlags andel af det samlede værditab på motorkøretøjet.

Herved undgår man at betale moms af registreringsafgiften, som indgår i motorkøretøjets samlede salgspris, og som ikke bliver momsberigtiget ved salg af nye motorkøretøjer.

Det er en forudsætning for anvendelse af bestemmelserne i § 30, stk. 1, og 2, at registreringsafgiften er indbetalt med det det fulde beløb.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at den situation, hvor den resterende del af registreringsafgiften forfalder efter registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 10, når leasingsselskabet sælger bilen til leasingtagereren efter leasingperiodens ophør, må sidestilles med en situation, hvor en forhandler lader en bil indregistrere og indbetaler registreringsafgiften i forbindelse med førstegangssalg.

Skatteministeriet har herved lagt vægt på, at der i begge situationer forfalder registreringsafgift, at bilen indregistreres i købers navn, og at sælger dermed afholder udgiften til registreringsafgiften på vegne af køber.

Skatteministeriet finder i den forbindelse ikke, at det gør nogen forskel, at en andel af registreringsafgiften er indbetalt på et tidligere tidspunkt, i forbindelse med, at bilen blev leaset ud.

Skatteministeriet finder på den baggrund, at den del af registreringsafgiften, der forfalder efter registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 10, kan holdes uden for momsgrundlaget som et udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, hvis betingelserne i bestemmelsen i øvrigt er opfyldt.

Skatteministeriet indstiller således, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 2:

I tilfælde af at spørgsmål 1 besvares med et ønskes det bekræftet, at spørger i samme situation kan opgøre momsgrundlaget, jf. momslovens § 30, stk. 1, som den samlede salgspris fratrukket restregistreringsafgiften.

Idet spørgsmål 1 besvares med "ja" bortfalder spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.