Dato for udgivelse
16 Dec 2010 13:23
SKM-nummer
SKM2010.818.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2010-390-0020
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Kurs, kursdata, kursværdi, indberetning, værdipapirer, skattekontrolloven, aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser
Resumé
Denne SKAT-meddelelse indeholder retningslinjer for kursdata til skattemæssig indberetning af værdipapirbeholdninger mv. efter reglerne i skattekontrollovens §§ 10 og 10A.
Reference(r)
Skattekontrollovens §§ 10 og 10A.
Henvisning
Ligningsvejledningen (2010-2) afsnit A.I.1.8.

Ved indberetning af værdipapirbeholdninger til SKAT efter reglerne i skattekontrollovens §§ 10 og 10A anvendes følgende kurser:

Indledende bemærkninger

Modellen anvendes for værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked.

Der sondres mellem værdipapirer med udstederlandekode "DK" og værdipapirer med udstederlandekode forskellige fra "DK".

Den højst tilgængelige prioritet anvendes ved værdiansættelsen.

Udstederlandekoden er landekoden for udstederen af det pågældende værdipapir.

For aktier, der er registreret i VP-Securities og som er optaget til handel på flere markedspladser, hvor kursfastsættelsen på en eller flere af disse markedspladser sker i danske kroner, udvælges en kurs efter nedenstående model fra ét af de markeder, hvor der handles i danske kroner.

Værdipapirer med udstederlandekode "DK"

Aktier

Første prioritet

Lukkekurs på opgørelsesdagen, som kursleverandøren anser som værende fra det mest likvide marked.

Anden prioritet

Lukkekurs for en af kursleverandøren valgt markedsplads ikke ældre end 1 år.

Tredje prioritet

Kurs valgt af kursleverandøren.

Obligationer

Første prioritet

Gennemsnitskurs alle handler kl. 17.00 på opgørelsesdagen fra NASDAQ OMX København - inklusive OTC-handler. For statsobligationer kan alternativt vælges lukke- eller gennemsnitskurs fra et andet likvidt marked. Udtrukne obligationer kan indberettes til indfrielseskurs.

Anden prioritet

For realkreditobligationer anvendes seneste gennemsnitskurs alle handler kl. 17.00 fra NASDAQ OMX København - inklusive OTC-handler. Kursen må maksimalt være 3 måneder gammel.

For øvrige obligationer anvendes seneste lukke- eller gennemsnitskurs fra en af kursleverandøren valgt markedsplads. Kursen må maksimalt være 3 måneder gammel.

Tredje prioritet

Kurs valgt af kursleverandøren.

Strukturerede produkter (inkl. certifikater)

Første prioritet

Lukkekurs på opgørelsesdagen, som kursleverandøren anser som værende fra det mest likvide marked.

Anden prioritet

Kurs leveret af arrangøren af produktet.

Tredje prioritet

Kurs valgt af kursleverandøren.

Investeringsforeningsbeviser

Første prioritet

Lukkekurs på opgørelsesdagen som kursleverandøren anser som værende fra det mest likvide marked eller senest offentliggjorte NAV (Net Asset Value) på opgørelsesdagen, hvis denne er højere end lukkekursen på opgørelsesdagen.

Anden prioritet

NAV (Net Asset Value) / Indre værdi.

Værdipapirer med udstederlandekode forskellige fra "DK"

Aktier

Første prioritet

Lukkekurs på opgørelsesdagen som indberetteren anser som værende fra det mest likvide marked.

Anden prioritet

Lukkekurs for en af indberetteren valgt markedsplads ikke ældre end 1 år.

Tredje prioritet

Kurs valgt af indberetter.

Obligationer

Første prioritet

Lukkekurs på opgørelsesdagen som indberetteren anser som værende fra det mest likvide marked.

Anden prioritet

Lukkekurs for en af indberetteren valgt markedsplads ikke ældre end 3 måneder.

Tredje prioritet

Kurs valgt af indberetter.

Strukturerede produkter (inkl. certifikater)

Første prioritet

Lukkekurs på opgørelsesdagen som indberetteren anser som værende fra det mest likvide marked.

Anden prioritet

Lukkekurs for en af indberetteren valgt markedsplads ikke ældre end 1 år.

Tredje prioritet

Kurs valgt af indberetter.

Investeringsforeningsbeviser

Første prioritet

Lukkekurs på opgørelsesdagen som indberetteren anser som værende fra det mest likvide marked eller senest offentliggjorte NAV (Net Asset Value) på opgørelsesdagen.

Anden prioritet

NAV (Net Asset Value) / Indre værdi

Tredje prioritet

Kurs valgt af indberetter

I øvrigt

Sondring af det mest likvide marked kan foretages af kursleverandør eller bank.

For værdipapirer med udstederlandekode forskellige fra "DK" og som er registreret i VP-Securities udvælger VP-Securities kursen.

Det er kurserne ultimo kalenderåret, der skal indberettes, uanset om selskabet mv. anvender kalenderåret som regnskabsår.

Kurser efter 2. prioritet skal være kursen den seneste dag i kalenderåret, hvor der foreligger en kurs.

Ovenstående er i overensstemmelse med de retningslinjer, der har været drøftet med Finansrådet.

Modellen anvendes for ultimoindberetningen og skatteberegningen efter pensionsafkastbeskatningsloven for 2010 og fremover.