Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for hvordan afgiften betales for danske og udenlandske lastbiler, herunder muligheden for refusion af afgift og afgiftens størrelse i forhold til køretøjets udstødningsnormer, akselantal mv.

Afsnittet indeholder:

  • Afgift for danske lastbiler
  • Afgift for udenlandske lastbiler
  • Afgiftens størrelse
  • Kommende ændring

Afgift for danske lastbiler

For danske afgiftspligtige køretøjer er afgiftsperioden ét år, jf. VEJAL § 2, stk. 1, og afgiften skal indbetales til Skatteforvaltningen ved indregistreringen.

For efterfølgende afgiftsperioder bliver afgiften opkrævet af Skatteforvaltningen sammen med vægtafgiften. Afgiften betales senest den sidste hverdag (bankdag) i måneden før den måned, hvori den ny afgiftsperiode begynder, medmindre anden dato er anført på indbetalingskortet.

Afgiften opkræves på grundlag af oplysninger om køretøjets og eventuelle tilkoblede køretøjers art, totalvægt, indretning og anvendelse.

Hvis der efter registreringen sker ændringer med køretøjet, som medfører anden afgiftsmæssig status efter lov om afgift af vejbenyttelse eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv., skal ændringen straks anmeldes til Motorstyrelsen. Pligten til at foretage en sådan anmeldelse påhviler den eller de, der er afgiftspligtige på tidspunktet for ændringen. Ændringerne har afgiftsmæssig virkning fra og med anmeldelsesdatoen.

Tilbagebetaling af afgift som følge af ændringer af køretøjets data eller anmeldelse af ny ejer (bruger) sker til den, i hvis navn køretøjet er registreret på afgiftens forfaldstidspunkt. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning.

Afgiften for afgiftsperioden opkræves hos den, der er registreret som køretøjets ejer ved udsendelsen af opkrævningen. Er der også registreret en bruger, opkræves afgiften dog hos denne. Se VEJAL § 2, stk. 2, om anmeldelse fra ny ejer/bruger mv.

Refusion af afgift

Anmodning om refusion af afgift for dansk registrerede køretøjer, hvor afgiften ikke refunderes automatisk, jf. ovenfor, indgives til Motorstyrelsen, der træffer afgørelse om hel eller delvis imødekommelse eller afslag på anmodningen, samt udbetaler eller modregner et eventuelt refusionsbeløb. Det kan fx være betaling af afgift for et ikke-afgiftspligtigt køretøj, eller dobbelt betaling af afgift for samme afgiftsperiode. Se §§ 7 og 8 i bekendtgørelse om registrering, betaling og refusion af afgift af vejbenyttelse.

Afgift for udenlandske lastbiler

For udenlandske køretøjer betales afgiften for perioder der mindst udgør en dag og højst et år, jf. VEJAL § 2, stk. 4. Afgiften betales hos de færgeselskaber og rederier, der driver færgetrafik til andre lande end Sverige samt hos visse tankstationer.

Refusion af afgift

For udenlandske lastbiler kan afgiften refunderes, hvis ansøgning indgives til leverandøren af det tekniske udstyr

AGES Maut System GmbH & Co. KG
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
Germany

(se evt. www.AGES.de), inden udløbet af afgiftsperioden. Refusionsbeløbet fratrækkes et gebyr på 188 kr.

Anmodningen indgives af den, der på dette tidspunkt er ejer af det udenlandske køretøj. Ejeren kan desuden indgive anmodning om afgiftsrefusion via Motorstyrelsen eller via en virksomhed, der opkræver vejafgift, idet Motorstyrelsen eller virksomheden er forpligtet til snarest at videresende anmodningen til leverandøren.

Ejeren af et udenlandsk køretøj skal ved anmodning om afgiftsrefusion følge de procedurer og vedlægge den dokumentation, som leverandøren anviser.

Leverandøren træffer afgørelse om hel eller delvis imødekommelse eller afslag på anmodning om refusion af afgift for et udenlandsk køretøj, samt udbetaler et eventuelt refusionsbeløb til køretøjets ejer. Hvis ejeren af et udenlandsk køretøj over for leverandøren fremkommer med indsigelser til leverandørens afgørelse, skal leverandøren overgive sagen til forvaltningsretlig behandling hos Motorstyrelsen.

Afgift refunderes uden fradrag af gebyr i følgende tilfælde af fejl:

  • Betaling af afgift for et ikke-afgiftspligtigt køretøj
  • Dobbelt betaling af afgift for samme afgiftsperiode.

Se VEJAL § 12.

Afgiftens størrelse

Ved lov 468 af 14. maj 2018 er gennemført en ændring af satser og øget differentiering af afgiftssatserne ud fra emissionsnormerne IKKE-EURO til EURO VI.

Differentieringen træder i kraft den 1. juli 2019, jf. bkg. nr. 543 af 3. maj 2019.

EEV-køretøjer indplaceres under emissionsnormen EURO V i den nye takststruktur, da køretøjerne efter oplysning fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet overholder grænseværdierne herfor.

Når afgiften er betalt gives der adgang til vejbenyttelsen i de fire aftalelande inden for det tidsrum, der er betalt for. Afgiften skal være betalt inden kørsel på de omhandlede veje. Afgiften betales for det enkelte køretøj og kan ikke overføres til et andet køretøj. Se VEJAL § 3.

Vejbenyttelsesafgiften udgør fra 1. januar 2021:

Danske og udenlandske køretøjer - afgiftsperiode ét år - VEJAL § 3, stk. 1 og 2

Pr. år fra og med 1. januar 2021

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

IKKE-EURO

10.470

EURO I

9.101

EURO II

7.925

EURO III 6.891

EURO IV

6.265

EURO V

5.923

EURO VI eller renere

5.581

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

17.555

EURO I

15.196

EURO II

13.216

EURO III

11.482

EURO IV

10.448

EURO V

9.875

EURO VI eller renere

9.302

Udenlandske køretøjer - afgiftsperiode måned, uge, dag - VEJAL § 3, stk. 3 og 4

Pr. måned fra 1. januar 2021

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

IKKE-EURO

1.041

EURO I

907

EURO II

788

EURO III

684

EURO IV 625
EURO V 587

EURO VI eller renere

558

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

1.748

EURO I

1.518

EURO II

1.317

EURO III

1.146

EURO IV 1.041
EURO V 982
EURO VI 930

Pr. uge

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

IKKE-EURO

275

EURO I

238

EURO II

208

EURO III

178

EURO IV 163
EURO V 156
EURO VI 148

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

461

EURO I

401

EURO II

349

EURO III

305

EURO IV 275
EURO V 260
EURO VI 245

Kr.

Pr. dag

Alle køretøjer

89

Afgiftsbeløbene i danske kroner reguleres pr. 1. januar i hvert kalenderår på grundlag af den modværdi i danske kroner af euro, som var gældende den første hverdag i oktober det foregående år, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Ved omregningen til danske kroner nedrundes de fremkomne beløb til nærmeste antal hele kroner.

Satserne reguleres ikke, hvis omregningen før nedrunding medfører en ændring, som udtrykt i danske kroner er på under 5 pct.

Se VEJAL § 4

For de enkelte køretøjer gælder de nye afgiftssatser for vejbenyttelsesafgiften først fra den første afgiftsperiode, der påbegyndes efter ændringen sættes i kraft. Se § 3, stk. 3, i lov nr. 468 af 14. maj 2018.