åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Oplagshavers opgørelse
  • Registreret varemodtagers opgørelse
  • Regnskab.

Se også

Se også mere om de generelle regnskabsbestemmelser vedrørende afgifter i nedenstående afsnit:

  • Afsnit A.B.4.4 om angivelse og betaling af punktafgifter
  • Afsnit A.B.3.5 om regnskabsbestemmelser for punktafgifter.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter kvælstofafgiftsloven er måneden. Se KVÆLAL § 4.

Afgiften opgøres og indbetales til Skatteforvaltningen den 15. i den efterfølgende kalendermåned. Se OPKL § 2, stk. 2.

Se også

Se regler om opkrævning af afgifter i OPKL §§ 2-8.

Oplagshavers opgørelse

Oplagshaveren skal opgøre afgiften på grundlag af mængden af udleverede varer her i landet i løbet af måneden. Se KVÆLAL § 5.

Oplagshaveren skal således ikke betale afgift, før varen udleveres fra oplaget.

Der skal også betales afgift af oplagshaverens forbrug af egne varer. Forbrug af egne varer sidestilles med udlevering. Se KVÆLAL § 5, stk. 2. Oplagshaverens forbrug af varer ved at lade disse indgå i andre varer, det vil sige varer, som der skulle være betalt dækningsafgift af ved indførelse, er omfattet af afgiftspligten.

Varer, der er udleveret i ubeskattet stand efter bestemmelserne KVÆLAL §§ 6-9 og § 11, kan fratrækkes i den afgiftspligtige mængde. Se mere i afsnit E.A.7.14.6.

Registreret varemodtagers opgørelse

Afgiften forfalder ved varernes indførsel henholdsvis modtagelse her i landet afhængigt af, om varemodtageren er registreret efter KVÆLAL § 18 eller § 19. Registrerede varemodtagere skal dog kun opgøre og indbetale den afgiftspligtige mængde en gang om måneden. Se KVÆLAL § 4.

Opgørelsen skal omfatte mængden af indførte henholdsvis modtagne afgiftspligtige varer til videresalg og eget forbrug samt mængden af kvælstof i dækningsafgiftspligtige varer, der er tilført virksomheden i løbet af måneden.

Det er datoen for varens fysiske indførelse henholdsvis modtagelse i virksomheden, der afgør i hvilken måned, beløbet skal medregnes til.

Regnskab

Virksomheden skal opbevare erklæringer fra fabrikanter om indholdet af kvælstof i de solgte varer på samme måde som andet regnskabsmateriale.

Se også

De generelle regler for regnskab i afsnit A.B.3.5.