åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne på kvælstof og beskriver, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Dækningsafgift
  • Dokumentationskrav.

Afgiftssatser

Afgiften udgør 5 kr. pr. kg kvælstof indeholdt i de i afsnit E.A.7.14.2 nævnte produkter. Se KVÆLAL § 1, stk. 3. Afgiftssatsen er uændret siden lovens indførelse.

Er indholdet af kvælstof angivet som et interval, beregnes afgiften efter kvælstofindholdets øvre værdi. Se KVÆLAL § 5, stk. 3. Der betales ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt. Se KVÆLAL § 1, stk. 3.

Dækningsafgift

Der skal også betales afgift ved indførsel af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder kvælstof, og som er bestemt til eller anvendes som plantenæring eller afisningsmiddel. Se KVÆLAL § 20, stk. 1.

Der betales afgift på grundlag af vægten af kvælstof i varen. Se KVÆLAL § 20, stk. 4.

Hvis indholdet af tilsat kvælstof i varen er under 2 pct., betales der ikke dækningsafgift. Se KVÆLAL § 1, stk. 3.

Eksempel

Et eksempel på, at der beregnes afgift af en vare, der ikke i sig selv er afgiftspligtig, men som indeholder kvælstof og er beregnet til planteernæring, er næringsberiget sphagnum.

Dokumentationskrav

Virksomheder, der sælger handelsgødninger, skal deklarere og indberette indholdet af kvælstof efter reglerne i gødskningsloven, uanset om gødningen er solgt til landmænd, biogasanlæg, eller om salget er omfattet af kvælstofafgiftsloven. Se gødskningslovens § 36. Fabrikanter af gødning skal således deklarere indholdet af kvælstof i hver enkelt type af varer. Indholdet af kvælstof kan angives i et interval.

Ved fortoldning, udlevering eller modtagelse af dækningsafgiftspligtige varer skal der fremlægges en fabrikanterklæring som dokumentation for varens indhold af afgiftspligtige bestanddele. Se KVÆLAL § 20, stk. 5. Analyse fra et akkrediteret institut kan evt. også anvendes.