Indhold

Dette afsnit beskriver de typer virksomheder, som er omfattet af reglerne i '. Afsnittet indeholder også en beskrivelse af reglerne om fjernsalg og registrering.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshaver
 • Registreret varemodtager
 • Fjernsalg
 • Anmeldelse til registrering.

Se også

 • Generelt om punktafgifter afsnit E.A.1.
 • Blanket, der anvendes til registrering er nr. 24.037

Oplagshaver

Virksomheder, der med henblik på salg fremstiller varer med et afgiftspligtigt indhold af kvælstof, skal lade sig registrere som oplagshaver hos Erhvervsstyrelsen. Se KVÆLAL § 2, stk. 1.

Andre virksomheder, som med henblik på salg, køber varer med indhold af kvælstof (mellemhandlere), kan anmelde sig til registrering som oplagshaver, men kun hvis virksomheden har et samlet årligt salg af sådanne varer på mindst 10.000 kg, hvoraf mere end 50 pct. af salget sker til:

 • Virksomheder, der er registreret efter gødskningsloven (jordbrugsvirksomheder mv.). Se KVÆLAL § 7.
 • Virksomheder, der har fået bevilling til afgiftsfritagelse for varer, der udelukkende anvendes til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning. Se KVÆLAL § 8.

Disse mellemhandlere har ikke pligt til at være registreret som oplagshaver. Se KVÆLAL § 2, stk. 2.

Registrerede oplagshavere har ret til at modtage varer uden afgift fra udlandet og fra andre oplagshavere med henblik på videresalg. Se KVÆLAL § 3.

Virksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. En nystiftet virksomhed med en regnskabsperiode på over 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, skal påbegynde den årlige periode ved stiftelse af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår skal ikke indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette gør sig også gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder. Efter stiftelsesåret vil den årlige periode følge virksomhedens regnskabsår. Se KVÆLAL § 2, stk. 4.

Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at undlade at lade sig registrere som oplagshaver, skal derfor afregne den fulde afgift.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen på 10.000 kr., skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt. Se KVÆLAL § 12, stk. 6.

En oplagshaver kan lade sig afmelde fra registrering, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer i et regnskabsår ikke har oversteget en afgift på 10.000 kr. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i den forbindelse er tale om virksomhedens senest afsluttede regnskabsår. Virksomheden skal angive og afregne afgift, indtil virksomheden er blevet afmeldt.

Registreret varemodtager

Erhvervsdrivende, der køber afgiftspligtige varer i udlandet herunder i andre EU-lande, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal anmelde sig som registreret varemodtagere.

Også erhvervsdrivende, som medbringer afgiftspligtige varer eller varer med afgiftspligtige bestanddele fra andre lande til brug i egen jordbrugsvirksomhed, skal lade sig registrere. Se KVÆLAL § 18 og § 19.

Varemodtagere skal betale afgiften ved enten modtagelsen eller indførelsen af varerne, og varemodtagere må derfor hverken oplægge eller afsende varer, før afgiften er betalt. Se nærmere om afregning af afgiften i afsnit E.A.7.14.5.

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan undlade at anmelde sig som registreret varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Se KVÆLAL § 19, stk. 6. Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen, skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen. Se KVÆLAL § 12, stk. 6.

Betingelserne for at kunne undlade at anmelde sig som registreret varemodtager svarer til dem, der gælder for en oplagshaver, idet varemodtageren dog skal opgøre afgiften på grundlag af den mængde afgiftspligtige varer, der er indført og modtaget fra udlandet. Der henvises derfor til afsnittet "Oplagshaver" ovenfor.

Se også

Se om dækningsafgiftspligtige varer i afsnit E.A.7.14.5 om opgørelse og afregning.

Fjernsalg

Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varen direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne fra et andet EU-land til en privat køber i Danmark. Ved fjernsalg skal afgifterne betales i bestemmelseslandet. Herved følges princippet om, at afgifterne betales i det land, hvor varerne forbruges. Dette vil typisk dreje sig om internethandel.

Ved direkte eller indirekte transport eller forsendelse forstås, at sælgeren i større eller mindre omfang er involveret i transporten eller forsendelsen af varen. Se EU-domstolens dom i sag C-296/95, The Man in Black Ltd.

Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, og hvor der af varen skal betales afgift eller dækningsafgift efter bestemmelse i en national afgiftslov, skal anmeldes til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Se lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2021. Der er bl.a. indført en fælles EU-beløbsgrænse, som medfører, at virksomheder der er etableret i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til ikke erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. år.  For virksomheder, der er etableret i mere end ét EU-land, eller i et land uden for EU, finder beløbsgrænsen ikke anvendelse og pligten til at afregne moms i forbrugslandet gælder for alle fjernsalgsleverancer uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.

Følgende virksomheder, som fjernsælger varer pålagt nationale punktafgifter til Danmark, er ifølge KVÆLAL § 24 forpligtet til at lade sig registrere for fjernsalg og afregne nationale punktafgifter

 • Virksomheder etableret i ét EU-land, som har et salg til andre EU-lande for over 10.000 euro om året (kalenderåret).
 • Virksomheder etableret i ét EU-land, som har salg til andre EU-lande som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderåret), men som har valgt at være tilsluttet Moms One Stop Shop.
 • Virksomheder etableret i mere end ét EU-land - uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.
 • Virksomheder etableret i et land uden for EU - uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.

Virksomheder etableret alene i ét andet EU-land med fjernsalg til andre EU-lande, som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderår), og som ikke er tilmeldt Moms One Stop Shop, skal og kan således ikke registreres for fjernsalg af nationale punktafgiftspligtige varer til ikke-erhvervsmæssige aftagere her i landet. Forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder, påhviler i stedet den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9.

En udenlandsk virksomhed kan undlade at lade sig registrere som fjernsælger efter kvælstofafgiftsloven, hvis mængden af afgiftspligtige varer efter kvælstofafgiftsloven svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt (regnskabsår) jf. KVÆLAL § 2, stk. 4. Ved indtræden af forpligtigelsen i henhold til KVÆLAL § 24 til at lade sig fjernsalgsregistrere, skal bagatelgrænsen i KVÆLAL § 2, stk. 4, vurderes i forhold til den afgiftspligtige mængde udleveret fra begyndelsen af  virksomhedens igangværende regnskabsår.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Forpligtigelsen til at afregne afgift vedrørende leverancer foretaget af virksomheder, som ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. og i den forbindelse undlader at lade sig fjernsalgsregistrere, påhviler i stedet den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9.

Se KVÆLAL § 24, som ændres ved lov 2616 af 28. december 2021.

Anmeldelse til registrering

Virksomhederne skal lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen.

Se også

Se mere om de generelle regler om registrering i afsnit E.A.1.4.