Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der betales afgift af kvælstofindholdet i gødninger m.m. efter reglerne i kvælstofafgiftsloven (KVÆLAL).

Afgiften pålægges kvælstofindholdet (N) i kemiske, mineralske og organiske gødninger.

Loven blev indført pr. 1. august 1998 ved lov nr. 418 af 26. juni 1998, og skal ses i sammenhæng med lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag med senere ændringer (gødskningsloven), som administreres af Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

Formål

Kvælstof (N) er et næringsstof, som er nødvendig for at gennemføre planteproduktion. Hvis der tilføres for meget kvælstof i forhold til det, som planteproduktionen kan optage, kan der ske udvaskning af kvælstof. Dette kan medføre nedsivning til grundvand, samt iltsvind i vandområder.

Kvælstofafgiftsloven blev indført som en del af Vandmiljøplan II. Vandmiljøplanernes formål er at nedbringe udvaskningen af kvælstof og fosfor og dermed belastningen af det danske vandmiljø.

Jordbrugsvirksomhedernes anvendelse af kvælstof i planteproduktionen reguleres efter gødskningsloven.

Formålet med kvælstofafgiften er at regulere kvælstofforbruget uden for jordbrugsvirksomhederne. Afgiften udgør samtidig et værn mod jordbrugernes omgåelse af de foranstaltninger, som fremgår af gødskningsloven.

Lovgrundlag

Afgift af kvælstof fremgår af bekendtgørelse af lov nr. 784 af 24. maj 2022 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. (kvælstofafgiftsloven) med senere ændringer.

Historik

Med virkning fra den 1. august 1998 blev kvælstofindholdet i gødninger m.m. pålagt afgift.

Siden er der kun sket administrative konsekvensændringer i loven. Dog blev der ved § 9 i lov nr. 461 af 12. juni 2009 indført afgiftsfrihed for kvælstof i lastbilers miljøfiltre.