Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der er omfattet af reglerne i CFCAL. Afsnittet indeholder også en beskrivelse af reglerne om registrering.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere
 • Fjernsalg
 • Registrerede varemodtagere
 • Anmeldelse til registrering.

Se også

Generelt om punktafgifter afsnit E.A.1.

Oplagshavere

Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige stoffer, skal registreres som oplagshaver. Se CFCAL § 4, stk. 1.

Virksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. En nystiftet virksomhed med en regnskabsperiode på over 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, skal påbegynde den årlige periode ved stiftelse af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår skal ikke indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette gør sig også gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder. Efter stiftelsesåret vil den årlige periode følge virksomhedens regnskabsår. Se CFCAL § 4, stk. 6, som ændret ved § 7 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Fra den 1. juli 2021 finder bagatelgrænsen ikke anvendelse for CFC, HFC og PFC. En virksomhed skal derfor efter den 1. juli 2021 lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift af fremstillede og importerede CFC'er, HFC'er og PFC'er, uanset størrelsen af den årlige afgiftsbetaling. Se CFCAL § 4, stk. 6, som ændres ved § 5 i lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at undlade at lade sig registrere som oplagshaver, skal derfor afregne den fulde afgift.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen på 10.000 kr., skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt. Se CFCAL § 8, stk. 4, som ændret ved § 7 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

En oplagshaver kan lade sig afmelde fra registrering, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer i et regnskabsår ikke har oversteget en afgift på 10.000 kr. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i den forbindelse er tale om virksomhedens senest afsluttede regnskabsår. Virksomheden skal angive og afregne afgift, indtil virksomheden er blevet afmeldt.

Oplagshavere kan modtage afgiftspligtige stoffer fra udlandet eller fra andre oplagshavere uden, at afgiften er betalt. Se CFCAL § 4, stk. 4. Bestemmelsen nævner alene, at virksomhederne kan modtage afgiftspligtige stoffer og omfatter derfor ikke dækningsafgiftspligtige varer. Virksomheder, som både modtager rene stoffer og dækningsafgiftspligtige varer skal registreres både som oplagshaver og som registreret varemodtager.

Virksomheder, som alene modtager dækningsafgiftspligtige varer, skal anmelde sig som registrerede varemodtagere. Se nærmere i afsnittet om registrerede varemodtagere nedenfor.

Virksomheder, der modtager visse varetyper, som indeholder CFC for at destruere varerne, kan vælge at lade sig registrere som oplagshaver. Se CFCAL § 4, stk. 2.

Bestemmelsen henviser til følgende varetyper:

 • Køleskabe
 • Frysere
 • Køle- og frysediske og køle- og frysereoler
 • Køle- og fryseanlæg til industriel brug
 • Køle- og fryseanlæg til transportmidler.

Virksomheder, som er registreret efter CFCAL § 4, stk. 2, kan kun modtage de varetyper, som er nævnt ovenfor, uden afgift. Se CFCAL § 4, stk. 5.

Fjernsalg

Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varen direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne fra et andet EU-land til en privat køber i Danmark. Ved fjernsalg skal afgifterne betales i bestemmelseslandet. Herved følges princippet om, at afgifterne betales i det land, hvor varerne forbruges. Dette vil typisk dreje sig om internethandel.

Ved direkte eller indirekte transport eller forsendelse forstås, at sælgeren i større eller mindre omfang er involveret i transporten eller forsendelsen af varen. Se EU-domstolens dom i sag C-296/95, The Man in Black Ltd.

Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, og hvor der af varen skal betales afgift eller dækningsafgift efter bestemmelse i en national afgiftslov, skal anmeldes til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Se lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2021. Der er bl.a. indført en fælles EU-beløbsgrænse, som medfører, at virksomheder, der er etableret i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til ikke erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. år.  For virksomheder, der er etableret i mere end ét EU-land, eller i et land uden for EU, finder beløbsgrænsen ikke anvendelse og pligten til at afregne moms i forbrugslandet gælder for alle fjernsalgsleverancer uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.

Følgende virksomheder, som fjernsælger varer pålagt nationale punktafgifter til Danmark, er herefter ifølge CFCAL § 13 som affattet per 1. februar 2022 forpligtet til at lade sig registrere for fjernsalg og afregne nationale punktafgifter:

 • Virksomheder etableret i ét EU-land, som har et salg til andre EU-lande for over 10.000 euro om året (kalenderåret).
 • Virksomheder etableret i ét EU-land, som har salg til andre EU-lande som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderåret), men som har valgt at være tilsluttet Moms One Stop Shop.
 • Virksomheder etableret i mere end ét EU-land - uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.
 • Virksomheder etableret i et land uden for EU - uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.

Virksomheder etableret alene i ét andet EU-land med fjernsalg til andre EU-lande, som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderår), og som ikke er tilmeldt Moms One Stop Shop, skal og kan således ikke registreres for fjernsalg af nationale punktafgiftspligtige varer til ikke-erhvervsmæssige aftagere her i landet. Forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder, påhviler i stedet den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9.

En udenlandsk virksomhed kan dog undlade at lade sig registrere som fjernsælger efter CFC-afgiftsloven, hvis mængden af afgiftspligtige varer efter CFC-afgiftsloven svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt (regnskabsår) jf. CFCAL § 13. Bagatelgrænsen gælder alene for afgiftspligtige haloner og SF6, jf. CFCAL § 3 d, stk. 6 og § 4, stk. 6. Ved indtræden af forpligtigelsen i henhold til CFCAL § 13 til at lade sig fjernsalgsregistrere, skal bagatelgrænsen i CFCAL § 3 d, stk. 6 og § 4, stk. 6, vurderes i forhold til den afgiftspligtige mængde udleveret fra begyndelsen af  virksomhedens igangværende regnskabsår.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Forpligtigelsen til at afregne afgift vedrørende leverancer foretaget af virksomheder, som ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. og i den forbindelse undlader at lade sig fjernsalgsregistrere, påhviler i stedet den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9.

Se CFCAL § 13, som er ændret ved § 5 i lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Registrerede varemodtagere

Virksomheder, der erhvervsmæssigt modtager varer, der indeholder et eller flere af de afgiftspligtige stoffer, fra udlandet, herunder andre EU-lande, skal anmelde sig som registrerede varemodtagere. Se CFCAL § 3c, stk. 5 og § 3d.

Virksomheder kan dog undlade at lade sig anmelde som registreret varemodtager og indbetale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Se CFCAL § 3d, stk. 6, som ændret ved § 7 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Fra den 1. juli 2021 finder bagatelgrænsen ikke anvendelse ved import af varer med et indhold af CFC, HFC og PFC. En virksomhed skal derfor efter den 1. juli 2021 lade sig registrere som varemodtager og betale afgift af importerede varer, som indeholder CFC'er, HFC'er og PFC'er, uanset størrelsen af den årlige afgiftsbetaling. Se CFCAL § 4, stk. 6, som ændres ved § 5 i lov nr. 2225 af 29. december 2020 og ved § 7 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen, skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen. Se CFCAL § 8, stk. 4, som ændret ved § 7 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Betingelserne for at kunne undlade at lade sig anmelde som registreret varemodtager svarer til dem, der gælder for en oplagshaver, idet den registrerede varemodtager dog skal opgøre afgiften på grundlag af den mængde afgiftspligtige varer, der er indført og modtaget fra udlandet. Der henvises derfor til afsnittet "Oplagshaver" ovenfor.

Se nærmere om afregning af afgiften i afsnit E.A.7.12.6.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen via blanket nr. 24.041.

Se også

Se mere om de generelle regler om registrering i afsnit E.A.1.4.