Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de stoffer, som er omfattet af reglerne om afgift af CFC og visse drivhusgasser.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftspligtige stoffer
 • CFC dækningsafgiftspligtige varer
 • HFC, PFC og SF6 dækningsafgiftspligtige varer

Se også

Se afsnit E.A.1.2 om dækningsafgift, der skal betales, når afgiftspligtige stoffer indgår i en i øvrigt afgiftsfri vare.

Afgiftspligtige stoffer

De stoffer, som er omfattet af afgiftspligten, fremgår af CFCAL § 1, stk. 1 og CFCAL § 3a, stk. 1.

Afgiftspligten omfatter følgende kemiske forbindelser:

 • CFC haloner
  • Trichlorfluormethan (CFC-11)
  • Dichlordifluormethan (CFC-12)
  • Trichlortrifluorethan (CFC-113)
  • Dichlortetrafluorethan (CFC-114)
  • Klorpentafluorethan (CFC-115)
  • Bromklordifluormethan (halon-1211)
  • Bromtrifluormethan (halon-1301)
  • Dibromtetrafluorethan (halon-2402)
 • HFC (hydrofluorcarboner)
 • PFC (perfluorcarboner)
 • SF6 (svovlhexafluorid).

CFC dækningsafgiftspligtige varer

CFC og haloner er afgiftspligtigt, når stofferne anvendes til fremstilling og vedligeholdelse af:

 • Fjernvarmerør
 • Køleskabe
 • Frysere
 • Køle- og frysediske og køle- og frysereoler
 • Køle- og fryseanlæg til industriel brug
 • Køle- og fryseanlæg til transportmidler
 • Paneler til køle- og fryserum
 • Isolerede porte og døre
 • Ekstruderet polystyren til isolering
 • Fugeskum
 • Polyurethan-slipmiddel
 • Spraydåser
 • Dåser, der indeholder CFC bl.a. beregnet på at frembringe støj (tågehorn)
 • Brandslukningsanlæg, der indeholder haloner.

Se CFCAL § 1, stk. 2.

Måden, som de fremstillede varer anvendes på, er uden betydning for, om der skal betale afgift. CFC og haloner, som bruges til fremstilling af fx slipmidler, er derfor afgiftspligtige, selv om slipmidlerne bruges til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten.  

Se også

Se E.A.7.12.5 om størrelsen af afgiften.

HFC, PFC og SF6 dækningsafgiftspligtige varer

Stofferne HFC, PFC og SF6 er afgiftspligtige uanset hvilke varer eller produkter, som stofferne bruges i eller til fremstilling af. Men hvis stofferne anvendes i andre varer, end de som fremgår af bilag 1 til CFCAL, er der mulighed for at få afgiften godtgjort.

HFC (hydrofluorcarboner) bruges bl.a.

 • som kølemiddel i køleanlæg,
 • til opblæsning af polyurethanskum,
 • som drivmiddel i specielle spraydåser.

PFC (perfluorcarboner) bruges bl.a.

 • som kølemiddel i køleanlæg, og til,
 • produktion af elektroniske komponenter.

SF6 (svovlhexafluorid) bruges bl.a.

 • i støjisolerende termoruder,
 • og inden for elsektoren til visse afbrydere.

Det er som udgangspunkt forbudt at anvende, importere og sælge de fluorholdige drivhusgasser (HFC'er, PFC'er og SF6). Der gælder dog undtagelser for nogle anvendelser.

Generelt er der mulighed for at få dispensation, hvis:

 • Der ikke findes alternativer
 • Alternativerne ikke kan anvendes
 • Der er urimelige omkostninger ved at bruge alternativerne
 • Brugen af alternativerne giver større udledning af drivhusgasser.

Miljøstyrelsen administrerer reglerne om dispensationsadgang. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kan bruges af alle, der ønsker at søge om tilladelse til at dispensere for reglerne. Vejledningen findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Se også

Se bekendtgørelse nr. 1013 af 13. maj 2021 om regulering af visse industrielle drivhusgasser.   

Se afsnit E.A.7.12.5 om størrelsen af afgiften og afsnit E.A.7.12.7 om mulighederne for godtgørelse.