Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften. Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Oplagshavers opgørelse
  • Registreret varemodtagers opgørelse
  • Fjernsalg.

Se også

  • Angivelse og afregning af afgifter i DJV, afsnit A.B
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde eller værdi i DJV, afsnit E.A.7.8.5.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter KLORAL er måneden. Se KLORAL § 4.

Virksomheden skal angive og indbetale beløbet til Skatteforvaltningen senest den 15. i den følgende kalendermåned.

Se også

Oplagshavers opgørelse

Oplagshavere opgør afgiften på grundlag af mængden af udleverede afgiftspligtige opløsningsmidler her i landet i løbet af måneden. Se KLORAL § 5. Opgørelsen skal omfatte enhver udlevering i månedens løb af afgiftspligtige opløsningsmidler. Opløsningsmidler, der udleveres uden betaling, skal også medregnes.

Oplagshaverens forbrug af egne varer

Oplagshaveren skal også betale afgift af forbrug af egne opløsningsmidler. Forbrug af egne opløsningsmidler er også, når oplagshaveren udtager ubeskattede opløsningsmidler og lader dem indgå i andre varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, eksempelvis opløsningsmidler, som der skulle have været betalt dækningsafgift af ved import. Se KLORAL § 5, stk. 2.

Oplagshaverens fradrag

I den afgiftspligtige mængde fradrages:

  • Varer, der leveres til en anden registreret oplagshaver
  • Varer, der leveres til udlandet
  • Varer, der hos oplagshaveren eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende
  • Varer, der returneres til oplagshaveren, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.

Se KLORAL § 6.

Registreret varemodtagers opgørelse

Afgiften forfalder i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Registrerede varemodtagere skal dog kun opgøre mængden og betale afgift en gang om måneden.

Opgørelsen skal omfatte alle afgiftspligtige klorerede opløsningsmidler, der er tilført virksomheden i løbet af måneden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør, i hvilken måned beløbet skal medregnes.

Se KLORAL § 17.

Fjernsalg

Virksomheder, der er registreret efter bestemmelserne for fjernsalg her i landet, skal opgøre den afgiftspligtige mængde, som den mængde afgiftspligtige og dækningsafgiftspligtige klorerede opløsningsmidler, der er solgt ved fjernsalg her i landet i løbet af måneden. Se KLORAL § 22.