Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse - strandfodring
  • Afgiftsfritagelse - havbundsmaterialer
  • Afgiftsfritagelse - afsluttede depoter
  • Afgiftsfritagelse - overjord og muld
  • Afgiftsgodtgørelse - eksport af forarbejdede råstoffer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsfritagelse - strandfodring

Råstoffer, der indvindes til brug for strandfodring, er fritaget for afgift. Se AFFAL § 6, nr. 1.

Ved strandfodring forstås tilførsel af materialer til et strandområde, der er under nedbrydning med henblik på, at materialerne kan indgå i materialeomsætningen, så nettonedbrydningen helt eller delvis stoppes. Hvis hensigten er, at det tilførte materiale skal indgå permanent i et anlæg, en opfyldning eller lignende, vil der ikke være tale om strandfodring.

Se SKM2021.612.SR, hvor Skatterådet fandt, at indvinding af sand i Danmark til brug for etablering af landindvinding ikke var afgiftsfritaget efter bestemmelsen om strandfodring, også uanset råstofferne var fritaget for vederlag i henhold til råstofloven.

Afgiftsfritagelse - havbundsmaterialer

Havbundsmaterialer, der stammer fra oprensnings- og uddybningsarbejder, og som nyttiggøres som råstoffer, er fritaget for afgift. Materialerne, der opgraves for bl.a. at holde sejlrender og havne farbare, kaldes også klapmaterialer. Se AFFAL § 6, nr. 2.

Afgiftsfritagelse - afsluttede depoter

Rest- og affaldsprodukter, som indvindes fra allerede afsluttede depoter mv., er fritaget for afgift. Se AFFAL § 6, nr. 3.

Afgiftsfritagelse - overjord og muld

Overjord og muld, der udleveres uden vederlag, er fritaget for afgift. Se AFFAL § 6, nr. 4.

Ved overjord og muld forstå den jord og muld, som findes oven på det råstof, som ønskes udvundet.

Afgiftsgodtgørelse - eksport af forarbejdede råstoffer

Ikke registrerede virksomheder kan ved erhvervsmæssig udførsel af råstoffer, der på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, få den betalte afgift godtgjort. Se AFFAL § 7.

Eksportøren skal som dokumentation for den anvendte mængde afgiftspligtige råstoffer, fremlægge en erklæring herom fra fabrikanten.

Der ydes dog kun godtgørelse, hvis den betalte afgift pr. år udgør mindst 500 kr. Den årlige opgørelse, som danner baggrund for afgiftsgodtgørelsen, kan kun foretages samlet én gang om året. Se AFFAL § 7.

Det er kun afgiften af de råstoffer, der har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning på land, som kan godtgøres. Dette fremgår af AFFAL § 7, stk. 1, der henviser til AFFAL § 5. Ifølge bestemmelsen er det en betingelse for fradrag, at råstofferne på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning. Det betyder, at der ikke kan gives afgiftsgodtgørelse for råstoffer, der sejles direkte til udenlandske destinationer.

Gravning, sugning og lastning over sold kan ikke anses for at være en bearbejdning af råstofferne. Ved sold forstås her rist. Alle andre behandlinger, der foregår på land medfører, at betingelsen om bearbejdning er opfyldt. Det gælder både simple og videregående bearbejdninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:  

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsretsdomme

SKM2019.407.VLR

En cementimportør havde i årene 1996-2005 betalt råstofafgift efter en fejlbehæftet omregningsfaktor, som fremgik af råstofafgiftsloven. Som følge af fejlen blev importeret cement pålagt en højere råstofafgift end dansk produceret cement.

Landsretten fandt, at afgiften på den importerede cement udgjorde en del af et internt afgiftssystem, jf. TEUF artikel 110. Skatteministeriet skulle tilbagebetale den diskriminerende del af afgiften, der var resultat af fejlen. Kravet skulle fastsættes skønsmæssigt på baggrund af dokumenterede befragtninger. Landsretten fandt, at virksomhedens krav ikke var bortfaldet som følge af passivitet.

 
Skatterådsafgørelser

SKM2021.612.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at indvinding af sand i Danmark til brug for etablering af landindvinding ikke var omfattet af råstofafgift, jf. AFFAL § 1, eller afgiftsfritaget efter bestemmelsen om strandfodring, jf. lovens § 6, stk. 1, nr. 1. Råstofferne var omfattet af afgiftspligten i affalds- og råstofafgiftsloven, uanset at disse er er fritaget for vederlag i henhold til råstofloven, og anvendelse af råstofferne i egen virksomhed sidestilles med udlevering.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at import af sand og sten til brug for etablering af landindvinding ikke var omfattet af råstofafgift, jf. AFFAL § 2.

Afgørelsen er påklaget til Landsskatteretten