Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen på råstoffer og beskriver samtidig, hvordan den afgiftspligtige mængde skal opgøres.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssats
  • Beregning
  • Dokumentationskrav - cement
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssats

  Før 31. marts 2020

1. april 2020 - 31. december 2022

Fra 1. januar 2023  2024
Kr. pr. m3 råstof 5,00 5,27 5,56 5,56

Se AFFAL §§ 1 og 2.

Afgiften er forhøjet fra 5 kr. til 5,27 kr. pr. m3 fra den 1. april 2020.

Afgiften er forhøjet yderligere til 5,56 kr. pr. m3 fra den 1. januar 2023.

Afgiftsforhøjelsen i 2020 og afgiftsforhøjelsen i 2023 har virkning for varer, som fra henholdsvis den 1. april 2020 og den 1. januar 2023 udleveres fra registrerede virksomheder m.v., angives til fortoldning eller importeres.

Med forhøjelserne er afgiften indekseret to gange vedrørende perioden 2020-2025, jf. lov nr. 168 af 29. februar 2020.

Beregning

Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1 og 2. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3. Se AFFAL §§ 1 og 2.

Dokumentationskrav - cement

Importører har mulighed for at betale afgift af den dokumenterede anvendte mængde råstoffer til fremstilling af færdigvaren cement ved hjælp af leverandør- og fabrikanterklæringer eller analyse fra et akkrediteret institut. Tilsvarende skal danske producenter af cement fremlægge dokumentation for mængden af råstoffer, der er brugt til at fremstille cement. Se AFFAL § 3.

Hvis importøren eller producenten ikke kan fremskaffe dokumentation i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring for den anvendte mængde råstoffer, der er medgået til fremstilling af cementen, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2. Afgiften udgør for perioden 1. april 2020 - 31. december 2022 5,797 kr. pr. ton cement (1,1 x 5,27 kr.). Afgiften udgør for 2023 og frem 6,116 kr. pr. ton (1,1 x 5,56 kr.). Se AFFAL § 3.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatsen har fra lovens ikrafttræden 1. januar 1990 og til 31. marts 2020 udgjort 5 kr. pr. m3 af råstoffet.