åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af regel og lovgrundlag, herunder formål og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på råstoffer, der indvindes eller importeres. Se AFFAL §§ 1 og 2.

Bagatelgrænse

Virksomheder, der indvinder eller importerer under 200 m3 råstoffer årligt, skal ikke registreres eller betale afgift. Se AFFAL § 2 a.

Formål

Afgiftens formål er at tilskynde til, at råstofforbruget begrænses. Sammen med affaldsafgiften skal råstofafgiften fremme genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift på råstoffer står i lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2023 (bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer).

Loven forkortes i denne vejledning til AFFAL.

Lovens bilag 1 indeholder en liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer.

Lovens bilag 2 indeholder en liste over importerede råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften med tilhørende omregningsfaktorer.

Se også

Historik

Med virkning fra den 1. januar 1990 blev der indført afgift på råstoffer. Før den 1. januar 1990 var der i den daværende råstoflov og kontinentalsokkellov fastsat bestemmelser om gebyr for indvundne eller importerede råstoffer.