Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.A Punktafgifter indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.A Punktafgifter indeholder:

Tema(er)
Miljøafgifter Energiafgifter CO2-afgift Alkohol Tobak Chokolade Konsum-is, kaffe, te Skrå, snus, cigaretpapir Glødelamper mv. og elektriske sikringer Lystfartøjsforsikringer Skadesforsikringer Arbejdsskadeafgift Spil
Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter 2022-2. 

E.A.1 Generelt om punktafgifter

E.A.1.2 Systematik for punktafgiftsområdet

 • C-489/20. Dommen omhandler opkrævning af afgift af cigaretter, som beslaglægges, og toldskylden ophører.

E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

 • SKM2022.338.LSR. Et selskab, der eksporterede afgiftspligtige glødelamper, var ikke registreret som oplagshaver eller varemodtager for afgifter efter forbrugsafgiftsloven, hvorfor forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 1. pkt. eller 3. pkt., ikke fandt anvendelse.

E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter

 • C-711/20. Dommen omhandler betaling af punktafgifter, når suspensionsordningen er tilsidesat. I forbindelse med toldkontrol i modtagerlandet blev det konstateret, at de angivelser, der var anført på ledsagedokumenterne, var forkerte. Modtageren benægtede efterfølgende enhver kommerciel kontakt med afsenderen. Se E.A.1.8.1.2.

E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer

 • SKM2022.27.LSR. Glasurprodukter på tube, er omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4. Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene. Se E.A.2.3.3.
 • SKM2022.60.LSR. Produktet jordbærguf er omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4. Indeholder definition af "sukkervarer". Se E.A.2.3.3.
 • Lov nr. 832 af 14. juni 2022. Fra 15. juni 2022 træder ny bestemmelse i kraft om, at den der overdrager, erhverv, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, skal betale afgift af varerne senest 14 dage efter påkrav. Se E.A.2.3.7.

E.A.3 Drikkevarer

E.A.3.1 Spiritus

 • Lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Ændring af SPRITAL § 15 som følge af, at Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 er ændret ved Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019. Der er indført afgiftsfritagelse for varer, der leveres til brug for andre EU-landes væbnede styrker mv. Se E.A.3.1.8.12.
 • Lov nr. 832 af 14. juni 2022. I SPRITAL § 35 og § 36 er der indført en betalingsfrist på senest 14 dage efter påkrav. Se E.A.3.1.8.1, E.A.3.1.8.2 og E.A.3.1.8.10.
 • C-668/20. Dommen omhandler fortolkning af artikel 27, stk. 1, litra e (afgiftsfritagelse vedrørende fremstilling af aromastoffer), i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992. Skattestyrelsen vurderer ved redaktionens slutning konsekvenserne af dommen. Se E.A.3.1.8.6.

E.A.3.3 Øl mv.

 • Lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Ændring af ØLVINAL § 11 som følge af, at Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 er ændret ved Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019. Der er indført afgiftsfritagelse for varer, der leveres til brug for andre EU-landes væbnede styrker mv. Se E.A.3.3.7.

E.A.4 Energi

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

E.A.4.3 Elektricitet

E.A.4.5 Kuldioxid

 • SKM2022.131.SKTST. Ændring af praksis - genoptagelse. Ingen CO2-afgift af varer, hvor CO2-afgiftsloven ikke angiver en afgiftssats, selvom varen er omfattet af afgiftspligten efter CO2-afgiftsloven. Se E.A.4.5.4.

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

 • SKM2022.49.SR. Udlejer, som havde leverancer af timebaseret udlejning af lokaler, kunne anses som forbruger af energiforbruget, og kunne derfor få tilbagebetalt elafgiften. Forbrugskriteriet ansås for opfyldt, fordi der var tale om levering af én samlet tjenesteydelse, hvor der ikke skete særskilt fakturering af afgiftsbeløb vedrørende elektricitet til lejerne, og hvor spørger havde anvendt energiforbruget som en integreret del af tjenesteydelsen, hvor elforsyningen skete for spørgers regning og risiko. Se E.A.4.6.12.2.
 • SKM2022.61.LSR. Som led i den samme produktionsproces fremstillede et selskab to produkter, hvoraf det ene produkt var til brug for fremstilling af dyrefoder og biodiesel. Landsskatteretten fandt, at produktet vedrørende dyrefoder og biodiesel var omfattet af kuldioxidafgiftslovens bilag 1, nr. 4, i det omfang det solgtes direkte til brug som foderstof, herunder til dyrefoderproducenter, hvor det uden yderligere forarbejdning ud over eventuel pilletering indgik i foderblandinger. Sagen vedrørte bundfradraget efter kuldioxidafgiftslovens § 9 c. Se E.A.4.6.5.1 og E.A.4.6.9.2.
 • SKM2022.270.BR. I en række af en kædes bagerforretninger var der monteret airconditionanlæg i loftet. Fra forretningerne skete der salg af bagervarer, og i nogle af forretningerne var der indrettet caféområder, så kunderne kunne indtage varerne i forretningerne. Retten lagde til grund, at kølingen i hvert fald delvist tjente komfortmæssige hensyn, hvorfor der ikke kunne ske tilbagebetaling af elafgift efter den dagældende ELAL § 11, stk. 3, 4. pkt. Se E.A.4.6.1.5
 • BEK. 544 af 28. maj 2018 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter er ophævet den 1. juli 2022. Den er erstattet af BEK. 774 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter. Se E.A.4.3.3 og E.A.4.6.14.
 • Lov nr. 832 af 14. juni 2022. Der er foretaget ændringer i bl.a. opkrævningsloven og momsloven, som vedrører en harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter. Der er i den forbindelse indsat et nyt stk. 6 i henholdsvis ELAL § 11a, GASAL § 12, KULAL § 9, MINAL § 12. Ændringerne i disse afgiftslove træder i kraft fra den 1. januar 2023. Se E.A.4.6.2.4 og E.A.4.6.17.

E.A.5 Forbrugsafgifter

E.A.5.1 Afgift af cigaretpapir, skrå og snus

E.A.5.2 Afgift af glødelamper mv.

 • SKM2022.338.LSR. Et selskab, der eksporterede afgiftspligtige glødelamper, var ikke registreret som oplagshaver eller varemodtager for afgifter efter forbrugsafgiftsloven, hvorfor forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 1. pkt. eller 3. pkt., ikke fandt anvendelse. Se E.A.5.2.7.

E.A.5.4 Afgift af røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker (nyt afsnit)

E.A.6 Forsikringer

E.A.6.2 Afgift af lystfartøjsforsikringer

 • Lov nr. 832 af 14. juni 2022. Fra 15. juni 2022 træder ny bestemmelse om, hvornår afgiftsbetaling skal ske efter loven, i kraft. Samtidig indsættes henvisning til opkrævningslovens § 5. Se E.A.6.2.1.

E.A.6.3 Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer

E.A.7 Miljø

E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

 • SKM2022.329.SR. Gafler og knive af komposterbart materiale var omfattet af afgiftspligten for engangsservice efter emballageafgiftsloven. Produkterne adskilte sig ikke fra andet engangsservice, som er omfattet af afgiftspligten. Produkterne var ikke sammenlignelige med fx stålbestik, som almindeligvis genanvendes ubegrænset. Produkterne fremstod og fungerede som plastlignende bestik, af en forholdsvis stærk kvalitet, som almindeligvis er bestemt til et begrænset antal anvendelser og bortkastning efter brug. Produkterne øgede dermed affaldsmængderne. Se E.A.7.1.8.

E.A.7.3 Affald

E.A.7.5 Ledningsført vand

 • Lov nr. 832 af 14. juni 2022. Der er foretaget ændringer i bl.a. opkrævningsloven og momsloven, som vedrører en harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter. Der er i den forbindelse indsat et nyt stk. 4 i VANDAL § 9. Ændringen i VANDAL træder i kraft den 1. januar 2023. Se E.A.7.5.6.4 og E.A.7.5.7.

E.A.7.11 Svovl

 • Bekendtgørelse nr. 862 af 15. juni 2022. Bundfradraget efter SVOVLAL § 33, stk. 7 omfatter produkter nævnt i SVOVLAL § 1, nr. 2, 3 og 5-7. Bundfradraget løb fra den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2020. Ved lov nr. 672 af 19. april 2021 er bundfradraget forlænget med virkning fra den 1. januar 2021 frem til udgangen af 2025. Forlængelsen er sat i kraft den 22. juni 2022 ved bekendtgørelse nr. 862 af 15. juni 2022. Se E.A.7.11.7.2.

E.A.9 Afgifter af spil

E.A.9.4 Klasselotteri

 • Lov nr. 375 af 28. marts 2022. Fra 1. april 2022 ændres SPILAL § 4 som følge af sammenlægningen af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Fremover skal spilletilladelsen gives til Danske Spil A/S og indehaveren af spilletilladelsen fx Danske Spil A/S’ datterselskaber skal betale afgiften.

E.A.9.5 Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

 • SKM2022.273.BR. Fortolkning af begrebet gevinstgivende. Indsat som eksempel på afgiftsområdet, men der henvises til Spillemyndigheden for mere information herom. 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A Punktafgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.