Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.A Punktafgifter indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.A Punktafgifter indeholder:

Tema(er)
Miljøafgifter Energiafgifter CO2-afgift Alkohol Tobak Chokolade Konsum-is og kaffe, Cigaretpapir Røgtobak og nikotinprodukter Glødelamper mv. og elektriske sikringer Lystfartøjsforsikringer Skadesforsikringer Arbejdsskadeafgift Spil
Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter 2024-1.

E.A.1 Generelt om punktafgifter

E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter

E.A.1.8.2.2 Hæftelse for afgift

 • C-323/22: Hæftelse for tab efter artikel 14, stk. 1, første punktum i Rådets direktiv 92/12/EØF (tidligere cirkulationsdirektiv) som følge af ulovlighed fra tredjemand.

E.A.1.9 Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister

E.A.2 Is og chokolade

E.A.2.3 Chokolade og sukkervarer

E.A.2.3.3 Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne

 •  SKM2023.405.LSR: Produktet sælges som et kosttilskud og er udformet som vingummibamser. Da produktet ikke indeholder tilsat sukker, kunne produktet ikke anses som konfekt eller en sukkervare omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4. Efter en samlet bedømmelse af produktets beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå produktet markedsføres var produktet samtidig ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde som efterligning af eller erstatningsvare for afgiftspligtige varer, jf. chokoladeafgiftslovens dagældende § 1, stk. 1, nr. 10.
 • SKM2023.514.SR: Skatterådet fandt, at en proteinbar var omfattet af begrebet "sukkervarer", jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, som bl.a. omfatter sukkervarer af enhver art. Der blev lagt vægt på den relative mængde af sukkerarter (31 %), samt på produktets smag og visuelle fremtræden. Indholdet af sukker var karaktergivende for produktet, med henvisning til SKM2015.654.ØLR, jf. SKM2021.600.LSR, samt SKM2009.816.LSR.

E.A.2.3.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

 • SKM2023.578.SR: Skatterådet har truffet afgørelse om, at et kakaoprodukt til opløsning i mælk ikke var omfattet af afgiftsfritagelsen for kakaopulver. Skatterådet fandt, at Den juridiske vejledning indeholdt en beskrivelse af fritagelsen for kakaopulver til fremstilling af kakaodrik, som var klart i uoverensstemmelse med chokoladeafgiftslovens ordlyd og forarbejder. Der kunne derfor ikke støttes ret på Den juridiske vejledning for så vidt angik en vare, der ikke var et pulver. Skatterådet fandt, at betingelserne for afgiftsfritagelse i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2, ikke var opfyldt. Der skulle derfor betales afgift efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

E.A.2.4 Dækningsafgift

E.A.2.4.2 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift

 • SKM2023.469.SR: Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skal betales afgift efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, af kokoschips ristet med sukker og kakaopulver, men at der alene skal betales dækningsafgift af indholdet af kakao.

E.A.4 Energi

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

E.A.4.1.3.2 Energibeskatningens udfyldningsregel mv.

 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/552 af 6. april 2018 om ajourføring af henvisningerne i Rådets direktiv 2003/96/EF til den kombinerede nomenklaturs koder for visse produkter: Opdatering af KN-koder i mineralolieafgiftslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
 • SKM2023.447.SR: Spørger ønskede Skatterådets bekræftelse på, at elbaseret brint, der via brændselsceller i en bus under kørslen omdannes til elektricitet og anvendes til opladning af batterier i bussen til kørsel, ikke er afgiftspligtig i henhold til mineralolieafgiftsloven og CO2-afgiftsloven. Eftersom brinten ikke er det egentlige drivmiddel, der får bussen til at køre (idet dette er elektriciteten), kan anvendelsen af elbaseret brint til drift af rutebusserne ikke betegnes som anvendelse som motorbrændstof i den forstand, som energibeskatnings-direktivets udfyldningsregel lægger op til. Skatterådet kunne derfor bekræfte, at der ikke er afgiftspligt i medfør af mineralolieafgiftsloven eller CO2-afgiftsloven for anvendelsen af brint i det pågældende tilfælde.

E.A.4.1.7 Farvning af gas- og dieselolier og petroleum

E.A.4.2 Kul og affaldsvarme

E.A.4.2.3 Affald omfattet af afgiftspligten

 • Lov nr. 1797 af 28. december 2023: Der er i kulafgiftslovens § 7 a, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, ændret henvisning til bekendtgørelse om biomasseaffald, således at biomasseaffald, der kan tilføres forbrændingsanlæg uden kommunal anvisning i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1224 af 4. oktober 2023 om biomasseaffald, i læs, der udelukkende indeholder denne type affald, er fritaget for afgift efter kulafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 5 og 6.

E.A.4.3 Elektricitet

E.A.4.3.4 Elektricitet omfattet af reglerne

 • Præcisering af betingelserne for årsbaseret nettoafregning for forbrugerfællesskaber.

E.A.4.3.5.2 Virksomheder, der kan registreres

 • Lov nr. 1797 af 28. december 2023: Fra 1. april 2024 kan en virksomhed, der får leveret elektricitet via en direkte linje, med et årligt elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh inden for samme lokalitet fra en virksomhed registreret efter § 4, stk. 1 eller 2, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 11 udgør mindst 87 pct. af afgiften efter denne lov, blive registreret hos told- og skatteforvaltningen efter ELAL § 4 a, stk. 1.

E.A.4.3.10.3 Verifikation, der foretages af elhandelsvirksomheder

 • Der er på BBR.dk for hver boligenhed indsat en mulighed for at få genereret et særligt dokument, der viser tidspunktet for registreringen i BBR af elektricitet som opvarmningsmiddel i boligenheden. Dette dokument kan træde i stedet for den bekræftelse fra kommunen, som fremgår i den skriftlige erklæring om, at boligenheden er boligen er registreret i BBR med elopvarmning som hovedopvarmningskilde.

E.A.4.3.10.7 Ændring af særlige afgiftsforhold tilbage i tid

 • Præcisering af, at der kun kan ske indmelding af særligt afgiftsforhold og regulering af elafgift tilbage til datoen for registreringen i BBR af, at boligenheden har elektricitet som hovedopvarmningskilde i BBR.

E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv.

E.A.4.4.10.3 Eget forbrug af varme i kraftvarmeværker

 • SKM2023.567.SR: Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers afbrænding af pyrolysegas i en motor med el- og varmefremstilling var en godtgørelsesberettiget renseproces, eller at den fremstillede varme fra en motor var overskudsvarme. Afbrændingen af pyrolysegas i en motor med el- og varmefremstilling var i henhold til lovgivningen kraftvarmefremstilling, hvorfor afbrændingen ikke også kunne være en godtgørelsesberettiget renseproces.

E.A.4.5 Kuldioxid

E.A.4.5.5 Virksomheder omfattet af reglerne, E.A.4.5.7.2, Opgørelse af CO2-afgift på mineralolie, kul og gas og E.A.4.5.8, Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

E.A.4.5.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

 • C-833/21: Artikel 14, stk. 1, litra a), andet punktum, i energibeskatningsdirektivet skal fortolkes således, at en national lovgivning, der bestemmer, at der pålægges afgift på kul, der bruges til produktion af elektricitet, opfylder betingelsen om, at afgiften skal være indført "af miljøpolitiske hensyn", såfremt der består en direkte forbindelse mellem anvendelsen af indtægterne fra og formålet med den pågældende afgift, eller såfremt denne afgift, uden at forfølge et rent budgetmæssigt formål, for så vidt angår dens struktur, herunder beregningsgrundlaget eller afgiftssatsen, er udformet på en sådan måde, at den påvirker de afgiftspligtiges adfærd i en retning, der gør det muligt at sikre en bedre miljøbeskyttelse.
 • C-31/17: Artikel 14, stk. 1, litra a), i energibeskatningsdirektivet skal fortolkes således, at den obligatoriske fritagelse i denne bestemmelse gælder for energiprodukter, der anvendes til elproduktion, når sådanne produkter anvendes til kombineret produktion af elektricitet og varme i henhold til artikel 15, stk. 1, litra c), i nævnte direktiv.

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

E.A.4.6.1.5 Godtgørelse af energiafgifter

 • SKM2023.484.SR: Skatterådet bekræftede, at Spørger ikke kan anses som forbrugeren af det energiprodukt, der vil blive anvendt til oprensning af den forurenede jord ved godtgørelse af afgiften efter el-, gas eller mineralolieafgiftsloven.

E.A.4.6.3.3 Godtgørelse af afgift af brændsler

 • SKM2023.343.ØLR: Brugen af spædevand, som ledtes ind i fjernvarmenettet, udgjorde en integreret og nødvendig del af produktionen og leverancen af fjernvarme. Spædevand, som ledtes ind i fjernvarmenettet, kunne som følge heraf ikke anses for at være en selvstændigt produceret og leveret vare efter kulafgiftslovens § 8, stk. 4, nr. 1. Forbruget af fjernvarme ved produktionen af spædevand var omfattet af kulafgiftslovens § 8, stk. 3, 1. pkt., hvorefter der ikke kunne ydes tilbagebetaling af afgiften.

E.A.4.6.4.2 Forbrug af varme og energiprodukter

 • Lov 1797 af 28. december 2023: Ved ændringen er der indført nye regler om afgiftsgodtgørelse for visse indkvarteringsydelser i gasafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven og kulafgiftsloven for hoteller og lignende virksomheders indkvarteringsydelser.  

E.A.4.6.7.3 Jordbrug, gartnerier og skovbrug mv.

 • SKM2024.13.SR: Et slagteri var ved anvendelse af mineralolieprodukter og naturgas til brug for opvarmning af stalde for slagtesvin omfattet af MINAL § 11 b, stk. 1, og GASAL § 10 b, stk. 1, hvorefter nedsættelsen af tilbagebetalingen af afgift efter mineralolieafgiftslovens § 11 og gasafgiftslovens § 10 sker med den lempelige afgiftssats. Den pågældende aktivitet med opvarmning af modtagestalde hos slagteriet var således en aktivitet, der sædvanligvis udøves i en landbrugsvirksomhed.
 • SKM2024.12.SR: Et grovvareselskab var ved anvendelse af mineralolieprodukter og naturgas til brug for foderfremstilling ikke omfattet af MINAL § 11 b, stk. 1, og GASAL § 10 b, stk. 1, så nedsættelsen af tilbagebetalingen af afgift efter mineralolieafgiftslovens § 11 og gasafgiftslovens § 10 sker med den lempelige afgiftssats. Den pågældende aktivitet med foderfremstilling hos virksomheden var således ikke en aktivitet, der sædvanligvis udøves i en landbrugsvirksomhed. Der henvises til SKM2024.11.SR.
 • SKM2024.11.SR: Et grovvareselskab var ved anvendelse af mineralolieprodukter og naturgas til brug for foderfremstilling ikke omfattet af MINAL § 11 b, stk. 1, og GASAL § 10 b, stk. 1, så nedsættelsen af tilbagebetalingen af afgift efter mineralolieafgiftslovens § 11 og gasafgiftslovens § 10 sker med den lempelige afgiftssats. Den pågældende aktivitet med foderfremstilling hos virksomheden var således ikke en aktivitet, der sædvanligvis udøves i en landbrugsvirksomhed. Der henvises til SKM2024.12.SR.

E.A.4.6.10.2 Definition (overskudsvarme)

 • SKM2024.29.SR: Skatterådet bekræftede, at Spørger i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2023 skal opgøre overskudsvarmeafgiften ved salg af overskudsvarme til selskab X som max. 33% af vederlaget, dvs. vederlagsbeskatning, i henhold til lov nr. 2606 af 28. december 2021, hvorefter de hidtil gældende regler finder anvendelse indtil 1. januar 2024 for aftaler indgået før 1. januar 2022.
 •  SKM2023.567.SR: Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers afbrænding af pyrolysegas i en kedel med varmefremstilling var en godtgørelsesberettiget renseproces, og at den fremstillede varme herfra var overskudsvarme. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers afbrænding af pyrolysegas i en motor med el- og varmefremstilling var en godtgørelsesberettiget renseproces, eller at den fremstillede varme fra en motor var overskudsvarme. Afbrændingen af pyrolysegas i en motor med el- og varmefremstilling var i henhold til lovgivningen kraftvarmefremstilling, hvorfor afbrændingen ikke også kunne være en godtgørelsesberettiget renseproces.

E.A.4.6.14.4 Måling af varmt brugsvand

 • Teksten i afsnittet er omskrevet, figurerne er ændret, og der er indsat regneeksempler. Det nye i afsnittet medfører ingen substantielle ændringer af juridisk karakter, men tjener alene det formål, at formidlingen af afsnittet fremmes ved, at det præciseres, at det totale varmtvandsflow kan fordeles ved måling af flow til ikke godtgørelsesberettiget varmt vand eller flow til godtgørelsesberettiget varmt vand (proces), og at fordelingen dermed er uafhængig af metoden, der er valgt til opgørelse af det varme vands energiindhold. Ændringen sikrer ens sagsbehandling.

E.A.4.6.17.5 Skønsmæssig ansættelse

 • SKM2023.502.LSR: Selskaberne i en fællesregistrering havde anvendt olie til godtgørelsesberettigede formål og til fremstilling af rumvarme og varmt vand, som ikke var godtgørelsesberettiget. Mindst et af de anlæg, hvori der var forbrugt olie, anvendtes udelukkende til godtgørelsesberettigede formål, men der forelå ikke målinger, der kunne dokumentere olieforbruget. Selskaberne havde gennem fællesregistreringens angivelser taget godtgørelse for hele olieforbruget. SKAT havde truffet afgørelse om, at hele fællesregistreringens godtgørelse af olieafgift skulle tilbagebetales. Landsskatteretten fandt derimod, at skatteforvaltningen skulle foretage en skønsmæssig ansættelse af et beløb, der skulle tilbagebetales af fællesregistreringen som følge af, at der var taget godtgørelse for olieforbrug på anlæg, der var anvendt til fremstilling af rumvarme og varmt vand. Den for meget modtagne godtgørelse vedrørende olieforbruget kunne ikke opgøres efter regnskaberne vedrørende olieforbruget og skulle fastsættes skønsmæssigt, jf. mineralolieafgiftslovens § 29, stk. 1, 2. pkt. Sagen blev hjemvist til Skattestyrelsen.
 • SKM2023.566.SKTST: Styresignalet beskriver en praksisændring og muligheden for genoptagelse vedrørende godtgørelse af mineralolie-, gas-, kul- eller CO2-afgift som følge af ovennævnte afgørelse fra Landsskatteretten.

E.A.6 Forsikringer

E.A.6.1 Afgift af skadesforsikringer

 • Som følge af ny lov om forsikringsvirksomhed, hvori regulering af forsikringsvirksomhed er udskilt til sin egen sektorlov fra lov om finansiel virksomhed, er regler om forsikringer i gensidige skadesforsikringsvirksomheder udenfor tilsyn og bilag 7 i lov om finansiel virksomhed udskilt til henholdsvis §§251-257 og bilag 1 i lov om forsikringsvirksomhed.

 E.A.7 Miljø

E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

E.A.7.1.8 Det afgiftspligtige vareområde for engangsservice

 • SKM2023.517.SR: Forskelligt service/bestik er omfattet afgiftspligten for engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1. Der blev lagt vægt på, at bestikket ikke adskilte sig fra andet engangsservice, som er omfattet afgiftspligten, og ikke var sammenlignelig med andet bestik, som almindeligvis bruges flere gange. Skatterådet fandt, at produkterne fremstod meget spinkle, og i funktion var de ikke stive, men meget bøjelige, og blev vurderet til at blive bortkastet efter brug. Skatterådet bemærkede, at på trods af produkterne kan anvendes flere gange, ændrede det ikke ved vurderingen, da produkterne ikke havde en beskaffenhed, hvor det forventedes, at produkterne ville bruges igen. Skatterådet fandt, at forskelligt service ikke var afgiftspligtigt engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c. Der blev lagt vægt på produkternes beskaffenhed, og at produkterne ikke lignede sædvanligt engangsservice, men fremstod robuste og stive, og det forventedes at produkterne ville blive brugt flere gange.

E.A.7.4 Råstoffer

E.A.7.4.3 Råstoffer omfattet af reglerne og E.A.7.4.6 Opgørelse og afregning

 • SKM2023.537.LSR: Landsskatteretten har stadfæstet Skatterådets besvarelse af to spørgsmål i et bindende svar. I det ene spørgsmål havde Skatterådet ikke kunnet bekræfte, at der ikke skulle betales afgifter efter råstofafgiftsloven, når selskabet opsuger sand og grus fra havbunden på dansk territorialområde uden for 12 sømilegrænsen, dvs. på kontinentalsoklen, og når sådant sand og grus transporteres med skib direkte til havne uden for Danmark uden på noget tidspunkt at krydse den danske 12 sømilegrænse. I det andet spørgsmål havde Skatterådet ikke kunnet bekræfte, at selskabet ikke er den, som skal angive og betale afgiften efter råstofafgiftsloven, når selskabet ikke har indvindingstilladelsen efter råstofloven og ikke ejer, men har købt retten til en mindre del sand og grus udenfor 12 sømilegrænsen af den virksomhed, som har indvindingstilladelsen efter råstofloven. Det bindende svar var offentliggjort som SKM2021.215.SR.
 • SKM2023.536.LSR: Landsskatteretten har stadfæstet Skatterådets besvarelse i et bindende svar, hvor Skatterådet ikke havde kunnet bekræfte, at råstofmængden, der blev indvundet på den danske kontinentalsokkel, og som transporteredes direkte til udlandet, ikke var omfattet af råstofafgiftsloven. Det bindende svar var offentliggjort som ►SKM2021.214.SR.◄

 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A Punktafgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.