Betingelser for frivillig momsregistrering

Som udgangspunkt indebærer momsfritagelsen for levering af investeringsguld ikke fradragsret for købsmoms.

For at undgå såkaldte kumulative effekter af momsfritagelsen er der i ML § 51 a mulighed for, at visse afgiftspligtige personer kan blive frivilligt momsregistreret for levering af investeringsguld til andre afgiftspligtige personer. Om kumulative effekter, se afsnit D.A.1.2.

Tilladelse til frivillig momsregistrering kan gives til:

  • virksomheder, der fremstiller investeringsguld mv. eller
  • formidlere af salg af investeringsguld.

Ved den frivillige momsregistrering er leverancen omfattet af momslovens almindelige regler, og virksomheden har herved mulighed for at fradrage moms vedrørende indkøb mv. af varer og ydelser til brug for virksomheden, jf. ML § 37.

Virksomheder, der fremstiller investeringsguld mv.

Skattestyrelsen kan efter ML § 51 a, stk. 1 give tilladelse til frivillig registrering for levering til afgiftspligtige personer af investeringsguld, som er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 20, når virksomheden:

1.    fremstiller investeringsguld eller omdanner guld af enhver art til investeringsguld, jf. ML § 73 a, eller,

2.    sædvanligvis leverer guld til industrielt formål, f.eks. guldbarrer eller plader til industrien, til tandteknikere eller til guldsmede med henblik på smykkefremstilling.

Virksomheder, som normalt ikke handler med industriguld, eller som kun handler med industriguld i begrænset omfang, er ikke omfattet af bestemmelsen i ML § 51 a, stk. 1, nr. 2 (ad.2).

Det er kun muligt at blive frivilligt momsregistreret for levering af investeringsguld, når leverancen sker til andre afgiftspligtige personer. Sker leverancen til en privatperson, har det således formodningen for sig, at indkøbet sker til investeringsformål. I dette tilfælde har sælgervirksomheden ikke mulighed for at fradrage købsmoms.

En virksomhed, der er registreret efter ML § 51 a, stk. 1 eller 2, kan for de enkelte leverancer vælge at betale moms af den pågældende levering af investeringsguld, jf. ML § 51 a, stk. 3. Virksomheden vil i givet fald have begrænset fradragsret for købsmoms, jf. ML § 41 a. Se afsnit D.A.5.20.4.

Den frivillige momsregistrering gælder ikke kun leveringer til afgiftspligtige personer her i landet, men også leveringer, som foretages til afgiftspligtige personer i andre EU-lande og 3. lande. Forudsætningen er dog, at guldet transporteres til køber i udlandet. I så fald gælder de almindelige regler for EU-leverancer og udførsel. Se afsnit D.A.10.1.1.3 og D.A.10.1.2.2.

Formidlere af salg af investeringsguld

Skattestyrelsen kan efter ML § 51 a, stk. 2 ligeledes give tilladelse til, at en formidler af investeringsguld bliver frivilligt momsregistreret for formidling af salg af investeringsguld, som er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 20, i samme omfang som efter ML § 51 a, stk. 1.

Formidlere, som handler i en andens navn og for dennes regning, har således ret til at blive frivilligt momsregistreret, når hovedmanden har udnyttet sin ret til at blive momsregistreret. Formidlingstjenesten følger således hovedtjenesten og pålægges moms, når hovedtjenesten pålægges moms. Det er dog en betingelse, at formidleren ønsker at blive omfattet af de almindelige momsregler.