Hvad er der fradragsret for?

ML § 41 a, stk. 1, medfører, at de virksomheder, der foretager leverancer af guld, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 20, har fradragsret for købsmoms af udgifter, som kan henføres til:

  1. levering af investeringsguld til virksomheden, når dette guld er leveret af virksomheder, der har pålagt denne leverance moms,
  2. levering til virksomheden samt virksomhedens erhvervelse fra et andet EU-land eller indførsel af andet guld end investeringsguld, som efterfølgende af virksomheden eller for dennes regning omdannes til investeringsguld eller
  3. modtagne tjenesteydelser som indebærer en forandring af guldets form, vægt eller lødighed.

 Dette gælder uanset at købervirksomheden ikke pålægger moms ved videresalget efter ML § 13, stk. 1, nr. 20.

Det bemærkes, at købervirksomheden er den betalingspligtige, da der er omvendt betalingspligt, når sælgervirksomheden er momsregistreret efter ML § 47 eller § 51a, jf. ML § 46, stk. 1, nr. 4. Se afsnit D.A.13.2.2.4.

Ad. 2 og 3) Bemærk, at der er sammenfald mellem ML § 41 a, stk. 1, nr. 2 og 3 og ML § 41 a, stk. 2, som er omtalt nedenfor.

Ad. 3) Det er en betingelse for fradragsretten for moms, at tjenesteydelsen skal vedrøre forandring af guldets form. Det betyder, at moms af udgifter vedrørende f.eks. transport, opbevaring eller vejning ikke er omfattet af fradragsretten. Derimod vil stempling af guld være omfattet.

Efter ML § 41 a, stk. 2 har virksomheder, der fremstiller investeringsguld eller omdanner guld af enhver art til investeringsguld, fradragsret for moms af virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der anvendes i forbindelse omdannelse til investeringsguld. Det svarer til, at en efterfølgende levering af guldet var blevet pålagt moms.

Det er for så vidt angår ML § 41 a, stk. 2 kun moms af omkostninger, der direkte vedrører fremstilling, omdannelse mv., der kan fratrækkes, og dermed ikke moms af generelle omkostninger, f.eks. udgifter til administration og markedsføring.

Hvis virksomheden er frivilligt momsregistreret, jf. ML § 51 a, har virksomheden fradragsret for moms efter momslovens almindelige regler, jf. ML §§ 37 - 42. Se afsnit D.A.5.20.5.