Momsfritagne transaktioner

Momsfritagelsen omfatter investeringsguld. Momsfritagelsen omfatter både fysisk levering af guld og guld, der er repræsenteret af et værdipapir.

 Da investeringsguld er momsfritaget i Danmark, er erhvervelse af (fysisk) investeringsguld, som konsekvens heraf også fritaget for moms, jf. ML § 35, stk. 1, nr. 1. Se D.A.10.1.5.

Tilsvarende gælder for indførsel af (fysisk) investeringsguld, jf. ML § 36, stk. 1, nr. 4. Se D.A.10.3.4.

 For alle transaktioner, der er omfattet af momsfritagelsen efter ML § 13, stk. 1, nr. 20, 1. pkt., gælder det, at transaktionen skal indebære overdragelse af en ejendomsret eller et tilgodehavende til guldet.

Ifølge Momssystemdirektivets artikel 346 omfatter levering af guld repræsenteret af et værdipapir følgende transaktioner:

  1. Investering, som er repræsenteret af certifikater for allokeret eller ikke-allokeret guld eller som er handlet på guldkonti. Guld repræsenteret af et guldcertifikat eller som er indsat på en guldkonto berettiger i begge tilfælde indehaveren til en vis mængde guld, som er opbevaret i en finansiel institution.
  2. Navnlig guldlån og swaps, som repræsenterer en ejendomsret til - eller et tilgodehavende i investeringsguld. Et guldlån kan anvendes til, f.eks., at finansiere en forarbejdning af guldet. På et guldlån løber renten som på et almindeligt banklån. Formålet er, at låntageren kan beskytte sig mod prisfald gennem at låne og tilbagebetale lånet i  guld i stedet for i kontanter. En swap indebærer en aftale mellem to parter om at bytte betalingsvilkårene indenfor et vist tidsrum. Udtrykket er navnlig indsat med tanke på, at der i fremtiden eventuelt vil blive udviklet andre lignende typer transaktioner, som også er omfattet af gulddirektivet. Udtrykket »navnlig« er indsat i direktivbestemmelsen for at imødese behovet for, at der i fremtiden eventuelt vil blive udviklet andre lignende typer transaktioner, som også er omfattet af særordningen for investeringsguld.
  3. Transaktioner med investeringsguld i form af future- og terminskontrakter, som indebærer overdragelse af en ejendomsret eller et tilgodehavende med hensyn til investeringsguld. Begge typer kontrakter medfører en aftale om at sælge eller at købe en på forhånd fastsat mængde af investeringsguld på et givet tidspunkt og til en fastsat pris.

Sondringen mellem allokeret guld og ikke allokeret guld vedrører primært følgende forhold:

  • Guld i form af allokeret guld ejes af kontohaveren, og indgår ikke i den finansiellevirksomheds balance (formue), medens guld i form af ikke-allokeret guld derimod ejes af den finansielle virksomhed og indgår i virksomhedens balance.
  • Allokeret guld på en guldkonto er identificeret og indvidualiseret fysisk guld, medens ikke-allokeret guld på en guldkonto er garanteret ved den finansielle virksomheds egen beholdning, men ikke nødvendigvis svarende til denne beholdning.

Bemærk, at det ikke er alt guld, der handles via en guldkonto, der er investeringsguld. Guld, hvad enten det handles via guldkonti i form af allokeret guld eller ikke-allokeret guld, skal -  for at der er tale om investeringsguld - opfylde de kumulative betingelser i ML § 73 a. Se D.A.5.20.2.

Formidling

Fritagelsen omfatter tillige formidling af investeringsguld udført af formidlere, der handler i andres navn og for andres regning. Se ML § 13, stk. 1, nr. 20, 2. pkt.