åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om transaktioner vedrørende fordringer og inddrivelse af fordringer.

Afsnittet indeholder:

  • Eksempler på momsfritagne fordringer
  • Inddrivelse af fordringer for tredjemand
  • Factoring
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Eksempler på momsfritagne fordringer

Transaktioner vedrørende fordringer er momsfritagne efter denne bestemmelse. Disse kan eksempelvis være

  • veksler
  • overtagelse af købekontrakter fra handelsvirksomheder, f.eks. automobilforhandlere
  • belåning af fakturaer i forbindelse med factoring.

Inddrivelse af fordringer for tredjemand

Inddrivelse af fordringer for tredjemand er ikke omfattet af fritagelsen.

Skatterådet har i SKM2009.440.SR bekræftet, at spørger ikke i henhold til den fremlagte aftale har overdraget fordringer til eje til det inkassofirma, som forestår inddrivelse af fordringer for spørger. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den af spørger modtagne garantibetaling fra inkassofirmaet i tilfælde, hvor inkassofirmaet ikke får inddrevet fordringen, er en ikke-momspligtig erstatning, men fandt, at betalingen derimod skal behandles som en momsfri forsikringsudbetaling.

Factoring

Belåning af fakturaer i forbindelse med factoring er momsfritaget, hvorimod administrationsdelen er momspligtig.

Transaktioner, der består i, at en factoringvirksomhed opkøber fordringer med overtagelse af tabsrisikoen og fakturerer sælgeren et gebyr for at frigøre sælgeren fra inddrivelsen af fordringerne må anses for momspligtig. Dette skyldes, at sådanne transaktioner må anses for "inddrivelse af fordringer". Se EF-domstolens dom i sag C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH Transaktioner, der består i, at en factoringvirksomhed opkøber fordringer med overtagelse af tabsrisikoen og fakturerer sine kunder et gebyr for den ydelse til sælger, der består i at frigøre kunden (sælger af fordringen) fra inddrivelsen af fordringer og fra risikoen for misligholdelse af betalingen, udgør "inddrivelse af fordringer", og er derfor momspligtige. Om egne fordringer og uerholdelige fordringer, se D.A.3.1.4.2.4.

Landsretsdomme

 SKM2011.170.ØLR Landsretten fandt på baggrund af sagens konkrete omstændigheder, at det kunne lægges til grund, at selskabets ydelse i forbindelse med international factoring bestod i at overtage inddrivelsen af og debitorrisikoen for fordringerne, at selskabet i den forbindelse fik overdraget fordringerne til eje, at selskabet til gengæld modtog et vederlag, og at der således ikke var tale om selvstændige og opdelelige ydelser, men om ydelser som i overensstemmelse med MKG-dommen i momsmæssig henseende skulle anses som én samlet ydelse, der var omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c, in fine, og var momspligtig.  

SKAT

SKM2009.440.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger ikke i henhold til den fremlagte aftale havde overdraget fordringer til eje til det inkassofirma, som forestod inddrivelse fordringer for spørger. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den af spørger modtagne garantibetaling fra inkassofirmaet, hvor inkassofirmaet ikke fik inddrevet fordringen, var en momsfri erstatning, men at betalingen derimod skulle behandles som en momsfri forsikringsudbetaling.