Indhold

Dette afsnit handler om transaktioner vedrørende anbringelse af midler og kontokurantkonti. En kontokurantkonto er almindelig løbende bankkonto.

Afsnittet indeholder:

  • Eksempler på momsfritagne transaktioner vedrørende anbringelse af midler og kontokurantkonti
  • Telekort: Vederlag for at stille telefonkort og kundekonti hos mobilselskaber til rådighed
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Eksempler på momsfritagne transaktioner vedrørende anbringelse af midler og kontokurantkonti

Momsfritagne transaktioner vedrørende anbringelse af midler og kontokurantkonti kan bestå i, at der sker

  • oprettelse af indlånskonti, pensionsopsparinger og andre opsparingsordninger
  • indsættelse og hævning af midler på kontiene samt
  • placering af pensionsmidler i værdipapirer efter aftale med kunden.

Telekort: Vederlag for at stille telefonkort og kundekonti hos mobilselskaber til rådighed

SKAT har vurderet, at telefonkort, dvs. magnetkort med et givet dispositionsbeløb, som er påtrykt kortet, og som kan anvendes til telefonsamtaler i dertil indrettede automater i Danmark, kan betragtes som et betalingsmiddel og er dermed momsfritaget. Se TfS1995.389.

"PrePaid Calling Cards" er derimod momspligtige. Se TfS1998.287 og ►SKM2015.174.BR◄.

Da telefonkort og kundekonti hos mobilselskaber er omfattet af betalingsmiddelloven, er eventuelle vederlag for at stille kort og konti til rådighed for kunden momsfri som transaktioner vedrørende kontokurantkonti, betalinger og overførsler. Se SKM2007.294.SR.

Når en ikke-forbrugt saldo tilfalder teleselskabet, idet det forudbetalte beløb ikke er blevet anvendt inden en vis dato, så anses det ikke for vederlag for en leverance. Se SKM2008.343.LSR

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelsesamt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

De forenede sager C-231/07 og C-232/07, Tiercé Ladbroke SA og Derby SA

Belgiske tobaksforhandlerne var agenter (formidling i andens navn og for andens regning) for spiludbydere. Agenturgiverne driver virksomhed bestående i indgåelse af væddemål på hesteløb og andre sportsbegivenheder. Agentens virksomhed består i, at han indgår væddemålene i agenturgiverens navn, registrerer væddemålene, bekræfter indgåelsen af væddemålene over for kunden ved udstedelse af en kvittering, indsamler indsatserne, udbetaler gevinsterne, påtager sig hele ansvaret over for agenturgiveren for så vidt angår opbevaringen af de indsamlede indsatser og bærer risikoen for tyveri og/eller tab af penge. Agenten modtager et vederlag herfor fra agenturgiveren i form af kommission.

Domstolen fastslår, at tobaksforhandlerne kun leverer en samlet ydelse til spiludbyderne, idet indsamling af indsatserne ikke udgør et mål i selv, men alene biydelser.

Men selv hvis indsamlingen af indsatser kunne anses for hovedydelsen, ville denne ydelse ikke udgøre en fritaget finansiel ydelse. Domstolen henviser til, at formålet med fritagelsen for anbringelse af midler og for betalingstransaktioner er forbundet med vanskelighederne med at opgøre momsgrundlaget og det momsbeløb, som kan fradrages, samt at undgå fordyrelse af forbrugerkreditter. Ifølge domstolen er det åbenbart, at disse vanskeligheder ikke gør sig gældende med hensyn til tobaksforhandlernes vederlag i form af kommission.

Kendelse, som er tilgængelig på fransk

Byretsdomme

SKM2015.174.BR

►En dansk virksomheds salg af telekort til danske kunder var momspligtigt, jf. ML § 4, stk. 1. Telekortene blev anset for såkaldte singlefunktionelle telekort og blev solgt i eget navn og for egen regning. Der var ikke tale om levering af formidlingsydelser. Da kunderne betalte for hele taletiden ved køb af kortet skete betalingen for ydelsen inden leveringen fandt sted. Momspligten indtrådte derfor på betalingstidspunktet, jf. ML § 23, stk. 3, jf. stk. 1.◄

 

Landsskatteretskendelser

SKM2008.343.LSR

Landsskatteretten har slået fast, at den ikke-forbrugte saldo på telekort ikke kan anses for vederlag for en leverance i de tilfælde, hvor det er aftalt mellem teleselskabet og kunden, at forudbetalte beløb, der ikke er anvendt inden en vis dato, tilkommer teleselskabet.

 

SKAT

SKM2013.732.SR

Skatterådet bekræfter, at en sparekasses ydelser i form af døgnboksservice er omfattet af momsfritagelsen af transaktioner vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler mv.

Momsfritagelsen omfatter ligeledes sparekassens separate salg af poser, blanketter mv. til brug for anvendelsen af døgnboksserviceordningen. 

SKM2007.294.SR

Skatterådet fandt, at da telefonkort og kundekonti hos mobilselskaber er omfattet af betalingsmiddelloven, er evt. vederlag for at stille kort og konti til rådighed for kunden momsfri som transaktioner vedrørende kontokurantkonti, betalinger og overførsler

 

TfS1998.287

Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at forudbetalte telefonkort (PrePaid Calling Card) skal betragtes som teleydelser, hvoraf der skal betales dansk moms, hvis ydelserne leveres her i landet.

 

TfS1995.389

Told- og Skattestyrelsen traf afgørelse om, at telefonkort kunne afsættes uden moms, hvorefter der kan beregnes moms i forbindelse med kortenes brug.