Regel

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 10, har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

10) Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a) i dansk ret.

"a) forsikrings- og genforsikringstransaktioner, herunder ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i forbindelse med disse transaktioner"

Momsfritagelsen af forsikringsvirksomhed skal som alle andre momsfritagelser fortolkes indskrænkende, idet der er tale om en undtagelse fra hovedreglen om momspligt.

I forhold til fortolkningen af momsfritagelsen af banktransaktioner skal momsfritagelsen af forsikringstransaktioner fortolkes særligt indskrænkende, da den alene omfatter egentlige forsikringstransaktioner. EU-domstolen har uddybet dette i sagen C-240/99 (Skandia):

"Det skal indledningsvis fremhæves, at i modsætning til, hvad der var tilfældet i SDC-sagen, hvori Domstolen skulle fortolke sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), der generelt i nr. 3 og 5, omhandler transaktioner »vedrørende« eller »i forbindelse med« bestemte banktransaktioner uden at være begrænset til banktransaktioner i streng forstand, vedrører fritagelsen i artikel 13, punkt B, litra a), egentlige forsikringstransaktioner."