Regel

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 2, har følgende ordlyd:

"Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter ikke ydelser, der er visiteret i henhold til § 83 i lov om social service og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og kommunen."

Bemærk, at ved lov nr. 753 af 13. juni 2023 er der blevet lavet følgende tilføjelse til bestemmelsen:

"I § 13, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., indsættes efter »lov om social service«: »eller § 90, nr. 1, i barnets lov«."

Ændringen træder først i kraft den 1. januar 2024.

Bestemmelsen implementerer Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra g) og h), i dansk ret:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

g) levering af ydelser og varer med nær tilknytning til socialbistand og social sikring, herunder sådanne, som præsteres af alderdomshjem, af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter

h) levering af ydelser og varer med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge, som præsteres af offentligretlige organer eller andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter"

Momsfritagelsen af social forsorg og bistand skal som alle andre momsfritagelser fortolkes indskrænkende, idet der er tale om en undtagelse fra hovedreglen om momspligt.