åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.4.1.5 Levering af ydelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår en levering mod vederlag kan anses for levering af ydelser, herunder hvornår en forpligtelse til at undlade noget kan anses for en ydelse.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvornår er en udeladelse en ydelse?
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • Levering af varer (D.A.4.1.4)
 • Blandede leverancer, der indeholder både varer og ydelser (D.A.4.1.7)
 • Formidling af ydelser i eget navn (D.A.4.2.3)

Regel

Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering end levering af en vare. Se hjemlen i momssystemdirektivets artikel 24, stk. 1, og ML § 4, stk. 1, 3. pkt.

En levering af ydelser kan bl.a. bestå i en følgende transaktioner:

 • Overdragelse af et immaterielt gode (en immateriel rettighed), uanset om kravet på rettigheden er skriftligt eller ikke. Se momssystemdirektivets artikel 25, litra a).
 • Forpligtelse til at undlade noget eller til at tåle en handling eller en tilstand. Se momssystemdirektivets artikel 25, litra b).
 • Udførelse af en ydelse i henhold til et pålæg fra det offentlige eller ifølge loven. Se momssystemdirektivets artikel 25, litra c).

Se også omtalen i D.A.3.1.4.2.4 af momsudvalgets retningslinje om non-performing loans.

Gennemførelsesbestemmelserne (Forordning (EU), nr. 282/2011)

Forordningen indeholder yderligere regler:

 • Når en momspligtig person blot samler de forskellige dele af en maskine, som alle er leveret til denne af kunden, er denne transaktion en ydelse, som den defineres i artikel 24, stk. 1, i Momssystemdirektivet. Se artikel 8 i forordningen.
 • Salg af en option, der er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 135, stk. 1, litra f), i Momssystemdirektivet (se evt. afsnit D.A.5.11.8), er en ydelse, som den defineres i artikel 24, stk. 1, i nævnte direktiv. En sådan ydelse er adskilt fra de underliggende transaktioner, som ydelserne knytter sig til. Se artikel 9 i forordningen.

Hvornår er en udeladelse en ydelse (forbrug)?

En forpligtelse til at undlade noget udgør kun en ydelse, hvis forpligtelsen medfører et forbrug. Se EF-domstolens dom i sag C-384/95, Landboden-Agrardienste, præmis 20.

En forpligtelse til at nedsætte sin produktion, som en landmand påtager sig mod godtgørelse fra myndighederne, er ikke en leverance mod vederlag. Landmanden leverer ikke ydelser til en konkret forbruger og heller ikke en fordel, der kan anses for et omkostningselement, der indgår i en anden persons virksomhed i omsætningskæden. Forpligtelsen medfører hverken for myndighederne eller andre konkrete personer fordele af en sådan art, at den kan anses for forbrugere af en ydelse. Se præmisserne 21-22 i EF-domstolens dom i sag C-215/94, Jürgen Mohr, og præmisserne 23-24 i sag C-384/95, Landboden-Agrardienste.

Når et ejendomsselskab modtager en godtgørelse fra et vandselskab mod at undlade at kræve, at denne fjerner sine gamle vandrør på ejendomsselskabets grundstykke, anses dette som en levering mod vederlag, når visse betingelser er opfyldt. Bl.a. skal handlingen give anledning til noget forbrug eller give en fordel, der kan anses for et omkostningselement, der indgår i en anden persons virksomheds omsætningskæde.

Det at acceptere godtgørelsen mod at undlade at kræve, at vandrørene bliver fjernet, hænger uløseligt sammen med et forbrug eller en fordel, der indgår i omsætningskæden i ejendomsselskabets virksomhed. Hvis ejendomsselskabet, på grund af vandrørene, forhindres i at gennemføre sit planlagte byggeprojekt (med henblik på enten salg eller udleje), ville dette lægge en hindring i vejen for ejendomsselskabets økonomiske virksomhed (opførelse af en ejendom med henblik på enten salg eller udleje). Se SKM2019.83.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-544/16, Marcandi

Artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at udstedelsen af "kreditter" såsom de i hovedsagen omhandlede, der giver en erhvervsdrivendes kunder mulighed for at afgive bud i auktioner, der afholdes af denne erhvervsdrivende, udgør en tjenesteydelse mod vederlag, hvor modydelsen er det beløb, der betales for "kreditterne".

Artikel 73 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede indgår værdien af de "kreditter", der anvendes til at afgive bud, ikke i den modydelse, der opkræves af den afgiftspligtige for de leveringer af varer, som denne afgiftspligtige foretager til fordel for de brugere, der har vundet en auktion, som denne har afholdt, eller for dem, der har foretaget deres køb ved hjælp af funktionerne "køb nu" eller "optjent rabat".

 

C-463/14, Asparuhovo Lake Investment Company

Sagen drejer sig om momspligt af og fradrag for abonnementsaftaler om rådgivningsydelser.

EU-domstolen fastslog, at momssystemdirektivets artikel 24, stk. 1, skal fortolkes således, at begrebet "levering af ydelser" omfatter abonnementsaftaler om levering af rådgivningsydelser til en virksomhed af bl.a. juridisk, handelsmæssig og økonomisk karakter, hvor tjenesteyderen har stillet sig til rådighed for kunden i aftalens løbetid.

Endvidere at for så vidt angår abonnementsaftaler som de i hovedsagen omhandlede skal momssystemdirektivets artikel 62, stk. 2, artikel 63 og artikel 64, stk. 1, fortolkes således, at afgiftspligten indtræder og forfalder ved udløbet af den periode, for hvilken betalingen er aftalt, uden at det kommer an på, om og hvor ofte kunden faktisk har gjort brug af tjenesteyderens ydelser.

 

C-215/94, Jürgen Mohr

Ophør af mælkeproduktion. En forpligtelse til at ophøre med mælkeproduktion, som en landmand påtager sig mod en godtgørelse fra EU, er ikke en tjenesteydelse.

EF-domstolen kom til samme resultat i C-384/95, Landboden-Agrardienste, der omhandler tysk støtte til nedsættelse af kartoffelproduktionen.

Skatterådet

SKM2023.185.SR

Sagen handlede om den moms- og skattemæssige behandling af en godtgørelse modtaget i forbindelse med dyrkningsrestriktioner på landbrugsjord, tæt på vandboringer.

Spørger agtede at indgå frivillige aftaler med to selvstændige vandværker om forbud mod brug af pesticider mm. på en del af Spørgers landbrugsejendom. Arealerne var udpeget i en kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Der var dog foretaget mindre tekniske tilretninger/udvidelser af indsatsplanens - overvejende runde - arealer, til mere kantede og dermed mere funktionelle arealer.

Skatterådet bekræftede, at Spørgers fortjeneste vedrørende erstatningerne for rådighedsindskrænkninger ville være skattefri efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1.

Skatterådet bekræftede endvidere, at erstatningen ikke var momspligtig.

 
SKM2019.433.SR

Spørger opbevarer standardpaller for sine kunder. Lageret er ikke opdelt, og hver kundes andel af pallerne kan ikke adskilles fysisk fra andre kundes andele. Det vil derfor være tilfældigt, hvis det er samme palle, der bliver indleveret til spørger og senere udleveret til samme kunde. Skatterådet bekræftede, at spørger kan anses for at levere en opbevaringsydelse til kunderne. Der er ikke tale om køb og salg af paller. Der blev lagt vægt på, at opbevaringen må anses for hovedydelsen, og at byttet fra en standardpalle til en anden er en biydelse til opbevaringen. Spørger udleverer standardpaller til udenlandske søsterselskabers kunder, ligesom disse udleverer standardpaller til spørgers kunder. Der sker årligt modregning mellem selskaberne. Evt. udestående differencer mellem selskaberne udlignes ved, at der sker fysisk overførsel af paller mellem selskaberne. Skatterådet bekræftede, at udleveringen af standardpaller til søsterselskabernes kunder kan anses for udlån af paller, ikke varesalg. Der blev lagt vægt på, at der er tale om standardvarer, og på, at der er tale om et samarbejde mellem selskaber, der leverer identiske ydelser.

 

SKM2019.83.SR

Et ejendomsselskab modtog en godtgørelse fra et vandselskab mod at undlade at kræve, at denne fjernede sine gamle vandrør på ejendomsselskabets grundstykke. Dette blev anses som en levering mod vederlag, når visse betingelser er opfyldt. Bl.a. skulle handlingen give anledning til noget forbrug eller give en fordel, der kunne anses for et omkostningselement, der indgik i en anden persons virksomheds omsætningskæde.

 

Skattestyrelsen

SKM2008.452.SKAT

Tilskudsordninger inden for landbruget. Udbetaling af støtte på baggrund af betalingsrettigheder falder uden for momslovens anvendelsesområde. Tilsvarende gælder for handyrpræmier. Ikke levering af ydelse.

Salg og udlejning af sukkerroeleveringsrettigheder er derimod momspligtige. Levering af ydelse.

 

SKM2003.354.TSS

Præmie for ammekøer, kvier og moderfår er ikke omfattet af momsloven. Tilsvarende gælder for vederlag for salg og udlejning af præmierettigheder. Ikke levering af ydelse.

 

SKM2002.71.TSS

Salg af mælkekvoter på mælkekvotebørsen er momspligtigt. Udlejning/bortforpagtning af mælkekvoter er momspligtig. Levering af ydelse.