Indhold

Dette afsnit handler om, at når flere afgiftspligtige personer er fællesregistreret som én afgiftspligtig person, så hæfter de enkelte afgiftspligtige personer solidarisk for betaling af den moms, der påhviler fællesregistreringen. Se ML § 46, stk. 9 (tidl. stk. 8, der ved lov nr. 578 af 4. maj 2015 blev stk. 9).

Afsnittet indeholder:

  • Registreringsforhold i sammenhæng med betalingspligten
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Registreringsforhold i sammenhæng med betalingspligten

Hvis flere virksomheder, der ikke har samme ejer, er registreret under ét efter ML § 47, stk. 4, så hæfter de pågældende virksomheder solidarisk for betaling af moms vedrørende de virksomheder, der er omfattet af den fælles registrering. Se ML § 46, stk. 9.

Reglen er understøttet af, at Danmark som EU-land kan indføre national lovgivning om, at en anden end den betalingspligtige person hæfter solidarisk for betaling af momsen. Se momssystemdirektivets artikel 205 med henvisning til artikel 193-200 og artikel 202-204.

Bemærk

Hovedregel for fællesregistrering: Flere afgiftspligtige personer kan efter ansøgning fællesregistreres under ét CVR-nr./SE-nr. Se ML § 47, stk. 4, 1. pkt., og afsnit D.A.14.1.7.

Undtagelsesmulighed for fællesregistrering: Skatteforvaltningen kan også tillade, at afgiftspligtige personer og ikke afgiftspligtige juridiske personer kan fællesregistreres, dog betinget af, at én person som moderselskab via aktiebesiddelse direkte eller indirekte ejer de andre personer som datterselskaber eller datterdatterselskaber. Se ML § 47, stk. 4, 2.-3. pkt., og afsnit D.A.14.1.7.

Flere personer, der er fællesregistret efter ML § 47, stk. 4, anses som én afgiftspligtig person. Se ML § 3, stk. 2, 1. pkt., og afsnit D.A.3.3.1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

Højesterets dom af 25. oktober 1989 (UfR 1989.1103)

Et krav fra Eksportkreditrådet mod én af flere fællesregistrerede virksomheder kunne modregnes i den fællesregistrerede virksomheds momstilgodehavende. I den forbindelse udtalte Højesteret, at enhver af de fællesregistrerede virksomheder havde stilling som kreditor i forhold til toldvæsenet. Da momstilgodehavendet derfor også tilkom den virksomhed, som Eksportkreditrådet havde et krav imod, var modregningen berettiget.

Højesterets dom var en stadfæstelse af Østre Landsrets dom af 15. marts 1989.

Dommen viste, at den fælles hæftelse i fællesregi-
streringen havde en sådan rækkevidde, at den gjaldt både i ind- og udbetalings-
situationen.