åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, at hvis der ved en fejl skrives moms på en faktura, så kan det få som konsekvens, at den fejlagtigt fakturerede moms skal betales til ►Skatteforvaltningen◄, medmindre der for at rette fejlen udstedes en kreditnota, hvor momsbeløbet tilbageføres. Se ML § 46, stk. 7 (tidl. stk. 6, der ved lov nr. 578 af 4. maj 2015 blev stk. 7).

Afsnittet indeholder:

  • Fejlagtig fakturering med moms i sammenhæng med betalingspligten 
  • Kreditnota til at rette en fejlagtig faktura med moms i stedet for betalingspligt.

Fejlagtig fakturering med moms i sammenhæng med betalingspligten

Enhver, der på en faktura anfører momsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indeholder moms, er pligtig til at indbetale momsen til ►Skatteforvaltningen◄. Se ML § 46, stk. 7.

Virksomheder, der ikke er registreret for moms, og afgiftspligtige personer, der foretager ikke-momspligtige leverancer af varer eller ydelser, må ikke skrive moms på fakturaen eller på anden vis oplyse, at fakturabeløbet er inkl. moms. Hvis en virksomhed alligevel gør dette, skal virksomheden betale momsbeløbet til ►Skatteforvaltningen◄.

Hvis en afgiftspligtig person modtager en faktura, der er udstedt af en kunde eller af en tredjeperson, hvorpå der åbenbart fejlagtigt er oplyst et momsbeløb, eller hvor der på anden vis er oplyst, at betalingen er inkl. moms, skal den afgiftspligtige person gøre den, der har udstedt fakturaen, opmærksom herpå og tilbagebetale det modtagne momsbeløb.

Se

Bemærk

Hvis moms er skrevet på en faktura i strid med momslovens regler, medfører det også, at den, der aftager den fakturerede leverance af varer eller ydelser, ikke har fradrag for købsmoms af varerne eller ydelserne efter ML §§ 37ff. Se afsnit D.A.11.1.4.2.

Kreditnota til at rette en fejlagtig faktura med moms i stedet for betalingspligt

Betaling til ►Skatteforvaltningen◄ af moms, der er fejlagtigt faktureret, kan undlades, hvis den, der fejlagtigt har udstedt en faktura med moms, sørger for at rette fejlen på den fejlagtige faktura i forhold til den, der aftager varerne eller ydelserne ifølge fakturaen. Se ML § 52 a, stk. 7, 3. pkt.

En sådan fejlrettelse kan nemmest ske ved at udstede en kreditnota. Se afsnit A.B.3.3.1.2 og ML § 52 a, stk. 5

Udstedelse af en kreditnota for at rette en fejlagtig fakturering med moms må anses for den praktiske og pragmatiske hovedregel i forhold til den forholdsvis teoretiske betalingspligt efter ML § 46, stk. 7.

Bemærk

Udstedelse af en kreditnota for at rette en fejlagtig fakturering med moms er omfattet af reglerne, herunder fristerne, for genoptagelse af fastsættelsen af momstilsvar, ordinært efter SFL § 31, stk. 2, og evt. ekstraordinært efter SFL § 32, stk. 1 og 2.