åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler opgørelse af momsgrundlaget ved erhvervelse (dvs. køb) af varer fra andre EU-lande. Se ML § 31.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvad skal medregnes i momsgrundlaget?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

ML § 31, som ændret ved § 5, nr. 9, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021, har følgende ordlyd:

"Ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande er afgiftsgrundlaget vederlaget for varen. §§ 27-29 samt § 30, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse."

Momssystemdirektivets artikel 83 har følgende ordlyd:

"Ved erhvervelse af varer inden for Fællesskabet indgår de samme elementer i afgiftsgrundlaget som dem, der anvendes ved opgørelse af afgiftsgrundlaget ved levering af de samme varer på medlemsstatens område, jf. kapitel 2. I særdeleshed udgøres afgiftsgrundlaget for transaktioner, der sidestilles med erhvervelse af varer inden for Fællesskabet som omhandlet i artikel 21 og 22, af købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor disse transaktioner finder sted."

Momssystemdirektivets artikel 84 har følgende ordlyd:

"Stk. 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de punktafgifter, som skal betales eller er betalt af den person, der inden for Fællesskabet erhverver et punktafgiftspligtigt produkt, indgår i afgiftsgrundlaget i henhold til artikel 78, stk. 1, litra a).

Stk. 2. Når erhververen efter det tidspunkt, hvor erhvervelsen af varer inden for Fællesskabet foretages, opnår tilbagebetaling af de punktafgifter, der er betalt i den medlemsstat, hvor forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes, nedsættes afgiftsgrundlaget tilsvarende i den medlemsstat, på hvis område erhvervelsen er foretaget."

Hvad skal medregnes i momsgrundlaget?

Ved erhvervelse (dvs. køb) af varer fra andre EU-lande skal den såkaldte erhvervelsesmoms beregnes af vederlaget for varen. Da momsgrundlaget er lig med vederlaget, skal fakturaprisen normalt lægges til grund ved beregningen af erhvervelsesmomsen. Se ML § 31.

Det bemærkes, at virksomheden selv skal beregne erhvervelsesmomsen.

Momsgrundlaget ved erhvervelser er det samme som for leverancer (dvs. salg) af varer og ydelser. Det fremgår nemlig af ML § 31, at bestemmelserne i ML §§ 27 - 29 også gælder erhvervelser. Afgifter efter andre love, fx punktafgifter, skal derfor medregnes i momsgrundlaget ved erhvervelsen. Hvis punktafgiften ikke skal betales ved modtagelsen af varen, men først ved videresalg, skal afgiften først medregnes i momsgrundlaget ved videresalget.

Det følger af ML § 31, at momsgrundlaget er vederlaget ekskl. moms. Det gælder uanset, om der er betalt moms af leveringen i medlemsstaten, hvor forsendelsen eller transporten er påbegyndt.

Hvis fakturabeløbet er oplyst i fremmed valuta, skal beløbet omregnes til danske kroner ved bogføringen. Som omregningskurs anvendes valutakursen på erhvervelsestidspunktet. Ved omregning mellem danske kroner og euro kan virksomheden dog anvende Den Europæiske Centralbanks (ECB) kurs, og ved omregning mellem danske kroner og et tredjelands valuta kan virksomheden anvende ECBs kurser mellem danske kroner og euro, henholdsvis mellem euro og tredjelandets valuta. I stedet for en dagskurs er det muligt at anvende toldkursen. Se momsbekendtgørelsens § 97, stk. 4. Se "Omregning til danske kroner" i afsnit A.B.3.3.1.4 Fakturaens indhold - fuld faktura.

Se også

Se også:

  • D.A.4.8.1 om betaling af erhvervelsesmoms af varer fra andre EU-lande
  • D.A.8.1 om momsgrundlaget for leverancer mod vederlag.

Bemærk

En virksomheds pligt til at beregne moms gælder også ved overførsel af varer hertil landet. I sådanne tilfælde fastsættes momsgrundlaget til købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor transaktionerne finder sted. Se ML § 27 b, der er indsat ved § 4, nr. 12, i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Se også afsnit D.A.4.7, D.A.4.8.1, D.A.4.8.3 og D.A.8.1.2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer       

Byretsdomme

SKM2015.227.BR

Sagen drejede sig om, hvilket vederlag sagsøgeren havde betalt for en Audi i Tyskland. Vederlagets størrelse var afgørende for beregningen af erhvervelsesmomsen for køretøjet i forbindelse med sagsøgerens erhvervelse af køretøjet i Tyskland, jf. ML § 31. SKAT havde lagt til grund, at det faktiske vederlag for køretøjet var EUR 51.500, og SKAT havde på denne baggrund afkrævet yderligere kr. 58.780 kr. i erhvervelsesmoms hos sagsøgeren i forbindelse med hans erhvervelse og indførsel af køretøjet i Danmark fra Tyskland. Dette støttede SKAT bl.a. på en skriftlig erklæring fra sælgeren af køretøjet i Tyskland.

Den tyske sælger af køretøjet havde i en skriftlig erklæring til de tyske afgiftsmyndigheder oplyst, at køretøjet var blevet solgt til sagsøgeren til en pris af EUR 51.500.

I en tilståelsessag ved Byretten var sagsøgeren blevet dømt for at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om købsprisen for køretøjet, idet han under sagen tilstod, at den faktiske købspris var EUR 35.000, og ikke EUR 20.000, som erklæret i forbindelse med afgiftsberigtigelsen.

Retten det for godtgjort, at købsprisen for køretøjet skulle fastsættes til EUR 51.500, som angivet i den tyske sælgerens skriftlige erklæring til de tyske afgiftsmyndigheder.