åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit giver en kort beskrivelse af reglerne for momspligtens indtræden.

Afsnittet indeholder:

  • Reglerne for momspligtens indtræden
  • Lov nr. 356 af 19. maj 2004
  • Lov nr. 1361 af 8. december 2010
  • Lov nr. 277 af 27. marts 2012.

Reglerne for momspligtens indtræden

Tidspunktet for momspligtens indtræden er afgørende for, hvilken momsperiode en leverance mv. skal henføres til. Beskatnings- og fradragstidspunktet fastlægges nemlig ud fra, hvornår momspligten indtræder.

ML § 23 omhandler alle leverancer. Se afsnit D.A.7.2

ML §§ 24 -26 omhandler specielle regler for:

  • EU-vareleverance ML § 24 - se afsnit D.A.7.2
  • erhvervelse ML § 25 - se afsnit D.A.7.3
  • leverance af ydelser inden for EU ML § 25 a - se afsnit D.A.7.4
  • indførsel ML § 26 - se afsnit D.A.7.5.

Ved leverancer indtræder momspligten som udgangspunkt på leveringstidspunktet, medmindre der er et eventuelt tidligere fakturerings- eller betalingstidspunkt. Se ML § 23.

Ved leverancer af varer til andre EU-lande, hvor leverancerne er momsfrie efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4, indtræder momspligten den 15. i den måned, der følger efter leveringsmåneden, medmindre der er et tidligere faktureringstidspunkt. Se ML § 24.

Ved erhvervelser fra andre EU-lande indtræder momspligten også den 15. i den måned, der følger efter leveringsmåneden, medmindre der er et tidligere faktureringstidspunkt. Se ML § 25.

Ved leverancer af ydelser inden for EU indtræder momspligten på leveringstidspunktet. Momspligten indtræder dog på betalingstidspunktet, når betaling finder sted inden leveringstidspunktet. Se ML § 25 a.

Ved indførsel af varer fra lande uden for EU anvendes tidspunktet for varens indførsel. Se ML § 26.

Se også

Se også afsnit D.A.4.2.5 om momspligtens indtræden i forbindelse med leveringer omfattet af de særlige regler om platforme mv., der har virkning fra 1. juli 2021.

Lov nr. 356 af 19. maj 2004

Det er ikke længere et krav i ML §§ 24 og 25 for at anvende faktureringstidspunktet, at faktura er udstedt efter levering. Der er tale om en tilpasning til momsdirektivet. Se bemærkningerne til lov nr. 356 af 19. maj 2004.

Lov nr. 1361 af 8. december 2010

ML § 23, stk. 5, blev ophævet og erstattet af ML § 25 a. Se lov nr. 1361 af 8. december 2010.

Lovændringen medførte, at det ikke længere er muligt at suspendere momsafregningen for køberen af ydelser. Se nærmere herom i afsnit D.A.7.4.

Lov nr. 277 af 27. marts 2012

ML § 23 blev tilføjet et stk. 5.

Formålet med ændringen af ML § 23 var at sikre overensstemmelse mellem den danske momslov og EU's momssystemdirektiv. ML § 23, stk. 5, indeholder derfor bestemmelse om flere betalinger.

ML §§ 24 og 25 blev begge tilføjet et stk. 2. Stk. 2 omhandler løbende erhvervelser og leveringer af varer. Ændringen betyder en præcisering vedrørende levering af varer gennem rør og ledninger. Se D.A.7.2.8 og D.A.7.3.

ML § 25 a blev tilføjet et nyt stk. 1, så det tidligere stk. 1 blev stk. 2.

Ændringen af ML § 25 a skete på baggrund af direktiv 2010/45/EU samt systematikken i henholdsvis ML § 24, stk. 1 og 2, og ML § 25, stk. 1 og 2. På denne baggrund indeholder ML § 25 a, stk. 1, regler om grænseoverskridende leverancer af ydelser inden for EU.

Indholdet af den tidligere bestemmelse i ML § 25 a blev videreført i ML § 25 a, stk. 2, som periodiseringsregel for grænseoverskridende løbende leverancer af ydelser inden for EU.

Se bemærkningerne til lov nr. 277 af 27. marts 2012.

Ved udformningen af ML § 25 a, stk. 2, blev udtrykket "afregning af afgift af ydelserne" i øvrigt ikke medtaget. Som det fremgår af direktivteksten, så sigtes der nemlig ikke på afregning af moms af ydelsen, men i stedet på afregning af ydelsen.

Det blev altså præciseret, at ved levering af ydelser inden for EU, hvor aftageren af ydelserne er betalingspligtig for momsen (jf. ML § 16, stk. 1), så anses leveringstidspunktet for at være den sidste dag i kalenderåret fra og med det andet år,

  • når leveringen af ydelserne har strakt sig over en periode på mere end 1 år uden mellemliggende afregning af ydelserne (ikke "afregning af afgift af ydelserne") eller betaling for ydelserne
  • når leveringen af ydelserne ikke er afsluttet.