Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelsen for ydelser med tilknytning til bisættelser og begravelser.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Betingelser for momsfritagelse
 • Momsfritagne ydelser
 • Varer er ikke omfattet af momsfritagelsen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 16, har følgende ordlyd:

"Ydelser i direkte tilknytning til bisættelser."

Der er ingen tilsvarende bestemmelse i momssystemdirektivet. Direktivet indeholder imidlertid i artikel 371 en særlig undtagelse for de stater, der var medlem af Fællesskabet pr. 1. januar 1978. Denne undtagelsesbestemmelse har følgende ordlyd:

"De medlemsstater, som pr. 1. januar 1978 fritog de transaktioner, der er anført i bilag X, del B, kan fortsætte med at fritage dem på de betingelser, der var gældende i hver af de berørte medlemsstater på samme dato."

Det er med hjemmel i momssystemdirektivets artikel 371, muligt for Danmark fortsat at momsfritage ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser.

Betingelser for momsfritagelse

Det er en betingelse for momsfritagelse, at ydelsen er leveret direkte i tilknytning til en bisættelse eller en begravelse. Bestemmelsens hovedområde er ydelser leveret af bedemænd m.fl.

Momsfritagne ydelser

Skattestyrelsen betragter følgende ydelser som leveret i direkte tilknytning til bisættelser eller begravelser:

 • Udlejning af gravsted og kapel
 • Erhvervelse og fornyelse af retten til et gravsted
 • Ligbrænding, herunder opbevaring af kister i kølerum
 • Gravning og tilkastning af grav
 • Nedsætning af urne
 • Flytning af kister og urner
 • Flytning af blomster fra kirke til gravsted
 • Ligbæring
 • Ligvognskørsel
 • Klokkeringning
 • Orgelspil samt anden musik og sang i kapellet
 • Ordning af papirer og assistance i forbindelse med bisættelsen/begravelsen.

Bemærk

Når ydelserne leveres af menighedsråd i deres egenskab af begravelsesmyndighed og ikke leveres i konkurrence med erhvervsvirksomheder, er ydelserne ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde, jf. ML § 3, stk. 2, nr. 3. Der skal derfor ikke opkræves moms i relation til disse leverancer. Det har ingen betydning, om disse leverancer leveres mod vederlag. Se SKM2009.423.SKAT.

Se også

Se afsnit D.A.22.16 om rustvogne.

Varer er ikke omfattet af momsfritagelsen

Bestemmelsen omfatter kun ydelser. Der skal derfor betales moms i forbindelse med levering af varer mv. i tilknytning til bisættelser og begravelser, herunder kister, ligklæder, lys i kirken, blomster til udsmykning, trykte sange og lignende.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

TFS1998.694.LSR

Ydelser leveret af en begravelsesforretning i forbindelse med bisættelser og begravelser var momsfri, men virksomheden var afgiftspligtig efter lønsumsloven.

Skatterådet

SKM2016.227.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger kan anvende en afgiftsfritaget rustvogn til transport af blomster og kranse i forbindelse med bisættelser og begravelser. Bedemanden kan også anvende rustvognen til transport af urner.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at bedemandens honorar for transporten af blomster og kranse er momsfritaget.

Skattestyrelsen

SKM2009.423.SKAT

Præciserer praksis for anvendelsen af momslovens regler i forbindelse med menighedsrådenes kirke- og kirkegårdsdrift. Fastslår, at ydelser i tilknytning til begravelser/bisættelser, som leveres uden modtagelse af vederlag herfor, ikke er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Se også SKM2010.152.SR om vederlaget for en frimenighedspræsts assistance i forbindelse med begravelser. Skatterådet fandt, at dette vederlag var momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 21.

TFS1986.265.DEP

Gravning og tilkastning af grave er momsfri.

MNA 22/1967

Udlejning af kapel, udlejning af gravsted, ligbæring, ligvognskørsel samt orgelspil og anden musik og sang i kapellet er momsfri.

Der skal svares moms af betalingen for kiste, ligklæder, lys i kirken, blomster til udsmykning, trykte sange og lignende samt for anlæg, tilplantning, vedligeholdelse og grandækning af gravsteder.