åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet giver en nærmere definition af EU's momsområde. Se ML § 2, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Definition: EU's momsområde
 • EU-områder uden for momsområdet
 • Lande og områder uden for EU, men inden for momsområdet
 • Søterritoriet - Åbent hav
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Om EU´s momsområde før 1. januar 2021, se Den juridiske vejledning 2020-2.

Lovgrundlag

ML § 2, stk. 2, har følgende ordlyd:

"EU's afgiftsområde omfatter de områder, som er fastsat i EF's bestemmelser herom, herunder det danske afgiftsområde. Som steder uden for EU betragtes de områder, der ikke er omfattet af EU-landenes afgiftsområder."

Momssystemdirektivets artikel 5 har følgende ordlyd:

"I dette direktiv forstås ved:

 1. »Fællesskabet« og »Fællesskabets område«: medlemsstaternes samlede område som defineret i nr. 2
 2. »medlemsstat« og »en medlemsstats område«: det område, som hver enkelt medlemsstat i Fællesskabet udgør, og som er omfattet af traktaten, jf. traktatens artikel 299, med undtagelse af det eller de i artikel 6 i nærværende direktiv angivne områder
 3. »tredjelandsområder«: de områder, som er angivet i artikel 6
 4. »tredjeland«: ethvert land eller område, som ikke er omfattet af traktaten."

Definition: EU's momsområde

Sondringen mellem EU's momsområde og steder uden for EU har betydning for, om en virksomhed skal behandle modtagelsen af en vare som en erhvervelse (dvs. fra andre EU-lande) eller en indførsel (dvs. fra steder uden for EU) samt for leveringsstedet ved handel med ydelser.

EU's momsområde er EU-landenes samlede momsområder som fastsat i EU's regler, herunder det danske momsområde.

Eksempelvis vil en boreplatform beliggende længere end 12 sømil fra EU-landenes kyst- eller basislinjer være beliggende uden for EU-landenes momsområde. Boreplatformen ligger således uden for EU.

ML § 2, stk. 2, fastlægger EU's momsområde.

EU's momsområde er som udgangspunkt anvendelsesområdet for Traktaten om Den Europæiske Union og Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, dvs. hele EU.

Se momssystemdirektivets artikel 5, nr. 1) og 2) (tidligere 6. momsdirektivs artikel 3, stk. 1 og 2).

EU-landene er ved redaktionens afslutning:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Kroatien, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (UK) er med virkning fra 1. januar 2021 ikke længere en del af EU´s momsområde. Se nedenfor om overgangsregler.

I forbindelse med momsreglerne for varer er Nordirland stadig en del af EU´s momsområde. Se nedenfor.

Brexit - overgangsregler

Storbritannien og Nordirland (UK) udtrådte af EU den 31. januar 2020. Der blev dog indført en overgangsperiode for samhandel mellem EU og UK, som udløb den 31. december 2020. Frem til dette tidspunkt var samhandelsreglerne for varer og ydelser uændrede. Udtrædelsen medførte derfor ikke ændringer i overgangsperioden, da UK fortsatte med at være en del af toldunionen, momsområdet og det indre marked til og med den 31. december 2020.

Fra 1. januar 2021 skal UK derfor som udgangspunkt anses som tredjeland.

Momssystemdirektivet finder anvendelse på varer, der forsendes eller transporteres fra Det Forenede Kongeriges område til et medlemslands område eller omvendt, forudsat at forsendelsen eller transporten påbegyndtes inden overgangsperiodens udløb og afsluttedes derefter. Se artikel 51, stk. 1, i Udtrædelsesaftalen. Med andre ord anses UK momsmæssigt stadig for et EU-land i forhold til disse vareleverancer.

Momssystemdirektivet finder fortsat anvendelse indtil fem år efter overgangsperiodens udløb, for så vidt angår den afgiftspligtige persons rettigheder og forpligtelser i forbindelse med transaktioner med et grænseoverskridende element mellem Det Forenede Kongerige og et medlemsland, som fandt sted inden overgangsperiodens udløb, og for så vidt angår transaktioner, der er omfattet af artikel 51, stk. 1, i udtrædelsesaftalen. Se artikel 51, stk. 2, i udtrædelsesaftalen. Med andre ord anses UK stadig for et EU-land i forbindelse med angivelse, betaling, indberetning mv. af/for disse leverancer.

Uanset artikel 51, stk. 2, i udtrædelsesaftalen og artikel 15 i Rådets direktiv 2008/9/EF skal tilbagebetalingsanmodninger vedrørende moms, som blev betalt i et medlemsland af en afgiftspligtig person etableret i Det Forenede Kongerige, eller som blev betalt i Det Forenede Kongerige af en afgiftspligtig person etableret i et medlemsland, indgives efter betingelserne i det nævnte direktiv senest den 31. marts 2021. Se artikel 51, stk. 3, i udtrædelsesaftalen.

Uanset artikel 51, stk. 2, i udtrædelsesaftalen og artikel 61, stk. 2, i Rådets gennemførselsforordning (EU) nr. 282/2011 skal ændringer af en momsangivelse, der blev indgivet i henhold til artikel 364 eller 369f i direktiv 2006/112/EF enten i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår tjenesteydelser leveret i forbrugsmedlemslandene inden overgangsperiodens udløb, eller i et medlemsland, for så vidt angår tjenesteydelser leveret i Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb, indgives senest den 31. december 2021. Se artikel 51, stk. 4, i udtrædelsesaftalen.

I forbindelse med momsreglerne for varer er Nordirland stadig en del af EU´s momsområde. Se nedenfor.

Om periodisering, se D.A.7.

Om angivelse, indberetning mv. i forbindelse med handel med EU-lande, se A.B.3.3.3.2 og A.B.4.2.2

Om godtgørelse af moms til virksomheder i andre EU-lande, se D.A.12.1.

Om rettelser (ændringer) i momsangivelser i Moms One Stop Shop, se D.A.16.3.6.5.

Om hvor en afgiftspligtig person anses for etableret, se D.A.12.1.5, D.A.13.2.2.3 og D.A.14.1.5.

Om Brexit og konsignationslagre, se D.A.4.7.4.

Brexit - Nordirland

For at undgå en hård grænse på øen Irland og samtidig beskytte det indre markeds integritet fortsætter EU's momsregler for varer i Nordirland. Den britiske skatte- og toldforvaltning (HMRC) vil fortsat være ansvarlig for at anvende momslovgivning, herunder momsopkrævning.

Momsdirektivets regler for ydelser vil ikke længere finde anvendelse, og Nordirland vil her skulle anses som tredjeland sammen med resten af Storbritannien.

Disse regler gælder foreløbigt i fire år fra 1. januar 2021, men kan forlænges.

Med andre ord anses Nordirland stadig for en del af EU´s momsområde i forbindelse med momsreglerne for varer. Se artikel 8 og bilag 3 i Protokollen om Nordirland, der er en del af udtrædelsesaftalen.

Der er derfor indført særlige momsnumre til identifikation af nordirske virksomheder i forbindelse med angivelse, indberetning mv. i forbindelse med handel med EU-lande. Se Rådets direktiv 2020/1756 og forarbejderne til § 5 i lov nr. 2197 af 29. december 2020.

Om sondringen mellem varer og ydelser, se D.A.4.1.4 og D.A.4.1.5.

Områder uden for EU 

Følgende områder er ikke medlem af EU:

EU-områder uden for momsområdet

Der er en række områder i EU, som ikke er en del af EU's momsområde. Momsmæssigt anses de for områder uden for EU.

EU-områder uden for momsområdet i henhold til momssystemdirektivets artikel 6 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 3, stk. 3):

 • Finland:
  • Ålandsøerne (tidligere alene protokol til tiltrædelsesakt)
 • Frankrig:
  • De franske territorier nænvt i artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Følgende oversøiske departementer og selvstyreområder: Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy og Saint-Martin). Det oversøiske departement Mayotte er fra 1. januar 2014 en del af EU. Se Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU. Mayotte er imidlertid ikke en del af EU's momsområde, se artikel 1 i Direktiv 2013/61/EU. Ved traktathenvisningen er det samtidigt præciseret, at selvstyreområderne Saint-Barthélemy og Saint-Martin fortsat ikke er en del af EU's momsområde, selvom de ikke længere er en del af Guadeloupe.
 • Grækenland:
  • Bjerget Athos 
 • Italien:
  • Livigno
  • Campione d'Italia
  • Den italienske del af Luganosøen
 • Spanien:
  • Ceuta
  • Melilla
  • De kanariske Øer (herunder Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote og Gomo)
 • Tyskland:
  • Øen Helgoland
  • Området Büsingen.

EU-områder uden for momsområdet i henhold til landets tiltrædelsesakt til EU:

 • Finland:
  • Ålandsøerne (nu også direktivets artikel 6)
 • Cypern:
  • Nordcypern.

Lande og områder uden for EU, men inden for momsområdet

En række lande og områder uden for EU skal anses for en del af EU's momsområde. Momsmæssigt anses de derfor for områder inden for EU. Se momssystemdirektivets artikel 7 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 3, stk. 4).

Der er tale om følgende lande/områder:

 • Monaco (skal af de øvrige EU-lande momsmæssigt betragtes som en del af Frankrig)
 • Cypern:
  • De britiske baseområder (Akrotiri og Dhekelia) (skal af de øvrige EU-lande momsmæssigt betragtes som en del af Cypern). Se tillige artikel 3 i Protokollen om de baseområder i Cypern, hvorover Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed, der en del af Udtrædelsesaftalen.

Søterritoriet - Åbent hav

EF-domstolen anfører i nedennævnte dom, at ved en medlemsstats område forstås et lands indland, jf. 6. momsdirektivs artikel 3. (Nu momssystemdirektivet artikel 5).

Medlemsstaternes nationale område omfatter således også søterritoriet, dets havbund og dets undergrund.

En medlemsstat har derfor pligt til at pålægge moms af levering af goder, der sker på dets søterritorium, på dets havbund og i dets undergrund.

Kyststatens suverænitet over den eksklusive økonomiske zone og over kontinentalsoklen er derimod kun funktionel og kan ikke anses for at være indland. Det samme gælder åbent hav. Et lands indland anses ikke at omfatte den eksklusive økonomiske zone, kontinentalsoklen eller åbent hav.

Se EF-domstolens dom i sag C-111/05, NN, præmis 51-61, som tager stilling til den momsmæssige behandling af levering og udlægning af et kabel på havbunden under medlemsstaternes søterritorium, i den eksklusive økonomiske zone, på kontinentalsoklen og på åbent hav.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-165/11, Profitube spol. s r.o.

Varer fra et tredjeland blev henført under toldoplagsproceduren. Derefter blev varerne efterfølgende omdannet under proceduren for aktiv forædling inden for rammerne af suspensionsordningen og derefter solgt og igen henført under toldoplagsproceduren. De forblev i det samme offentlige toldoplag i Slovakiet under samtlige disse transaktioner.

EU-domstolen fandt, at salget af sådanne varer var momspligtigt i henhold til 6. momsdirektivs artikel 2, nr. 1), medmindre Slovakiet havde benyttet sig af sin mulighed for at fritage dette salg fra moms i henhold til direktivets artikel 16, stk. 1, hvilket det tilkom den nationale ret at undersøge.

Varerne skulle med andre ord anses for leveret i Slovakiet, uanset at de befandt sig i et offentlig toldoplag.

Se evt. afsnit D.A.10.1.8.1 om momsfritagelse for levering af varer, der er oplagt i Københavns frihavn og afsnit D.A.10.1.8.2 om momsfritagelse for levering af varer, der er oplagt på toldoplag.

C-111/05, NN

En medlemsstat har pligt til at pålægge moms af levering af goder, der sker på dets søterritorium, på dets havbund og i dets undergrund.

Kyststatens suverænitet over den eksklusive økonomiske zone og over kontinentalsoklen er derimod kun funktionel og kan ikke anses for at være indland. Det samme gælder åbent hav.

Et lands indland anses ikke at udgøre den eksklusive økonomiske zone, kontinentalsoklen eller åbent hav.